Oppfølging av informasjonssikkerhet

Oppdatert

Hvordan bør informasjonssikkerhet følges opp i styringsdialogen?

Informasjonssikkerhet er et av mange områder etatsstyrer må følge opp i dialog med underliggende virksomhet. Dialogens form og innhold skal, på samme måte som annen etatsstyring, tilpasses egenart, risiko og vesentlighet.

Dialogen om informasjonssikkerhet bør inngå i den ordinære styringsdialogen. Det vil si at den bør inkluderes i instruksen, tildelingsbrevet, årsrapporten og etatsstyringsmøtene.

Eksempler på hvordan vi kan bruke de ulike arenaene:

  • årsrapport: omtale informasjonssikkerhet som en del av statusrapporten for styring og kontroll i del IV, se veiledning om årsrapport
  • tildelingsbrev: fastsette føringer for informasjonssikkerhet eller spesifikke rapporteringskrav
  • etatsstyringsmøter: utdype krav og rapporteringspunkter
  • instruks: sette generelle krav til styring og kontroll og sette eventuelle utdypende krav til informasjonssikkerhet

På regjeringen.no finner du eksempler på hvordan andre har gjort dette i tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter.

Fant du det du lette etter?