Etatsstyring

Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for å påvirke og følge opp resultatene og oppgaveløsingen til en underliggende virksomhet.

Figuren viser Hovedinstruksen som er grunnmuren i etatsstyringen av en underliggende virksomhet.
Figuren viser hovedelementene i etatsstyringsdialogen; de tre viktigste styringsdokumentene og styringsmøtene

Om etatsstyring

Siktemålet med etatsstyringen er at virksomheten:

  • gjennomfører aktiviteter i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og departementets fastsatte mål og prioriteringer
  • bruker ressurser effektivt
  • rapporterer relevant og pålitelig resultatinformasjon
  • har forsvarlig internkontroll
  • utvikles og forbedres
  • gir faglige råd og vurderinger som kan inngå i ansvarlig departements arbeid med politikkutformingen

Etatsstyring omfatter styring og oppfølging av underliggende statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen. Reguleringen i det statlige økonomiregelverket er generell og overordnet, og ved tilpasning til kravene er det lagt vekt på tilpasning av styringen til risiko, vesentlighet og underliggende virksomhets egenart. Hvert departement må tilpasse sin etatsstyring til de gjeldende forholdene på det aktuelle området.

Veiledning i etatsstyring

Styringsdokumenter

Tildelingsbrev, instruks og årsrapport er de sentrale styringsdokumentene i dialogen mellom departementet og de underliggende virksomhetene.

Styringsdialogen brukes som en samlebetegnelse på styringsdokumenter, rapporter og møter av styringskarakter mellom departement og underliggende virksomhet. Møtene kan ha ulike navn, som halvårsmøte og årsrapportmøte, eller etatsstyringsmøte. Styringsdialogen skal dokumenteres. I henhold til økonomiregelverket skal Riksrevisjonen ha kopi av instruks, tildelingsbrev, supplerende tildelingsbrev og årsrapporten fra underlagte virksomheter. I tillegg er det god praksis at Riksrevisjonen får kopi av referater fra møter i styringsdialogen.

Oppdatert: 13. april 2023

Kontakt

Har du spørsmål om styring i staten, send en e-post til styring [at] dfo.no (styring[at]dfo[dot]no). Eller bestill et møte med oss i DFØ.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.