Etatsstyring

Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for å påvirke og følge opp resultatene og oppgaveløsingen til en underliggende virksomhet.

Oppdatert

Om etatsstyring

Siktemålet med etatsstyringen er at virksomheten:

  • gjennomfører aktiviteter i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og departementets fastsatte mål og prioriteringer
  • bruker ressurser effektivt
  • rapporterer relevant og pålitelig resultatinformasjon
  • har forsvarlig internkontroll
  • utvikles og forbedres
  • gir faglige råd og vurderinger som kan inngå i ansvarlig departements arbeid med politikkutformingen

Etatsstyring omfatter styring og oppfølging av underliggende statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen. Reguleringen i det statlige økonomiregelverket er generell og overordnet, og ved tilpasning til kravene er det lagt vekt på tilpasning av styringen til risiko, vesentlighet og underliggende virksomhets egenart. Hvert departement må tilpasse sin etatsstyring til de gjeldende forholdene på det aktuelle området.

Styringsdokumenter

Tildelingsbrev, instruks og årsrapport er de sentrale styringsdokumentene i dialogen mellom departementet og de underliggende virksomhetene.

Styringsdialogen brukes som en samlebetegnelse på styringsdokumenter, rapporter og møter av styringskarakter mellom departement og underliggende virksomhet. Møtene kan ha ulike navn, som halvårsmøte og årsrapportmøte, eller etatsstyringsmøte. Styringsdialogen skal dokumenteres. I henhold til økonomiregelverket skal Riksrevisjonen ha kopi av instruks, tildelingsbrev, supplerende tildelingsbrev og årsrapporten fra underlagte virksomheter. I tillegg er det god praksis at Riksrevisjonen får kopi av referater fra møter i styringsdialogen.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om etatsstyring, send en e-post til forvaltning@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?