DFØs forvaltning av utredningsinstruksen 2022

Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) har på vegner av Finansdepartementet ansvaret for å forvalte utgreiingsinstruksen og økonomiregelverket.

DFØ-rapport 2023:5
Regelverk
Styring

Formålet med den årlege rapporten om utgreiingsinstruksen er å gi Finansdepartementet eit grunnlag for å vurdere DFØ si forvalting av utgreiingsinstruksen det enkelte året.

  • I kapittel 2 står ein omtale av organisatoriske rammer, interne retningslinjer og organisering knytt til DFØ sitt arbeid med regelverkssaker.
  • Kapittel 3 inneheld ei oversikt over tal på førespurnadar frå departement og statlege verksemder om tolkinga og forståinga av utgreiingsinstruksen. Vi svarer òg på førespurnadar om samfunnsøkonomiske analysar. Vi beskriv eit utval førespurnadar nærmare.
  • Kapittel 4 inneheld ei oversikt over DFØ sitt samarbeid med andre aktørar om utgreiingsinstruksen.
  • Kapittel 5 inneheld ei beskriving av nokre aktivitetar som har vore sentrale i forvaltinga av utgreiingsinstruksen, medrekna DFØ sine kompetansetenester som blir tilbydde til statlege verksemder.
  • Kapittel 6 inneheld ein kort omtale av strategisk viktige enkeltoppgåver for regelverksforvaltinga i 2023.

Les og søk i rapporten på nett

Last ned rapport

DFØ rapport 2023:5 DFØs forvaltning av utredningsinstruksen i 2022.pdf
pdf 301.32 KB
Oppdatert: 29. juni 2023

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet i denne rapporten, ta kontakt med: 

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.