DFØ og forvaltninga av utgreiingsinstruksen 2021

Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) har på vegner av Finansdepartementet ansvaret for å forvalte utgreiingsinstruksen og økonomiregelverket.

DFØ-rapport 2022:2
Regelverk
Styring

Formålet med den årlege rapporten om utgreiingsinstruksen er å gi Finansdepartementet eit grunnlag for å vurdere DFØ si forvalting av utgreiingsinstruksen det enkelte året.

  • I kapittel 2 står ein omtale av organisatoriske rammer, interne retningslinjer og organisering knytt til DFØ sitt arbeid med regelverkssaker.
  • Kapittel 3 inneheld ei oversikt over tal på førespurnadar frå departement og statlege verksemder om tolkinga og forståinga av utgreiingsinstruksen. Vi svarer òg på førespurnadar om samfunnsøkonomiske analysar. Vi beskriv eit utval førespurnadar nærmare.
  • Kapittel 4 inneheld ei oversikt over DFØ sitt samarbeid med andre aktørar om utgreiingsinstruksen.
  • Kapittel 5 inneheld ei beskriving av nokre aktivitetar som har vore sentrale i forvaltinga av utgreiingsinstruksen, medrekna DFØ sine kompetansetenester som blir tilbydde til statlege verksemder.
  • Kapittel 6 inneheld ein kort omtale av strategisk viktige enkeltoppgåver for regelverksforvaltinga i 2022.

Les rapporten

Oppdatert: 23. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord