Klima- og miljøeffekter av grønne offentlige innkjøp

På denne siden finner du DFØs kunnskapsgrunnlag om klima- og miljøeffekter av grønne anskaffelser.

Gevinstanalyse av grønne anskaffelser

På oppdrag fra DFØ (tidl. Difi) og Miljødirektoratet har Oslo Economics, i samarbeid med CICERO og Inventura, gjennomført gevinstanalyser av ti eksempler på grønne anskaffelser. Gevinstanalysene viser at oppdragsgiverne har lykkes med å oppnå vesentlige miljøgevinster, i form av blant annet lavere klimagassutslipp, lokal luftforurensing og støy.

Offentlige anskaffelser bidrar til klimagassutslipp på rundt 11 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig (se lenke under for mer detaljer om klimafotavtrykket til offentlige innkjøp). Eksemplene i analysen førte til totalt 70 prosent reduksjon i klimagassutslipp, sammenlignet med alternativene. Dersom alle offentlige kjøp av disse varene og tjenestene oppnådde samme miljøgevinster som eksempelanskaffelsene, kunne det ført til en samlet utslippsreduksjon i størrelsesorden én million tonn CO2e. Hvis klimagassreduksjonene er representative for alle innkjøpskategorier, kan offentlig sektor spare mange millioner tonn CO2e årlig ved hjelp av grønne anskaffelser.

Figuren viser utslipp fra de ti eksempelanskaffelsene, med og uten miljøkrav.

De ti eksemplene på grønne anskaffelser har lykkes med å få leverandørmarkedet til å tilby nye og mer miljøvennlige varer, tjenester og bygg. I to av eksemplene, Postens kjøretøy og Ullerntunet helsehus, bidro et grønt fokus til å redusere driftskostnadene så mye at miljøvennlige kjøretøy og bygg lønte seg rent økonomisk. Den totale kostnadsøkningen knyttet til å stille miljøkrav i de ti anskaffelsene havnet på 6 prosent. De enkelte anskaffelsene hadde ulike kostnadsøkninger, men den relativt beskjedne kostnadsøkning illustrerer potensialet, og at det koster lite for å redusere store utslipp.

Foruten de direkte miljøvirkningene, har anskaffelsene også bidratt til å øke produksjonen av miljøvennlig teknologi, utvikle leverandørmarkedene og metodene for grønne anskaffelser. Dette vil bidra til at kostnadene med å gjøre grønne anskaffelser kan bli lavere for andre oppdragsgivere senere.

Last ned rapporten

Gevinstanalyse av grønne anskaffelser 2018
pdf 3.22 MB

DFØs klimakalkulatorer

DFØ har utviklet klimakalkulatorer for å estimere klimaeffekter av grønne innkjøp. Dette er utviklet for kjøp av personbiler og varebiler, byggematerialer og matanskaffelser. Verktøyene kan brukes til å beregne, planlegge og følge opp utslippene som følger av anskaffelsene.

Anskaffelser med beregning av klima- og miljøeffekter

Se eksemplene under for inspirasjon og beregning av klima- og miljøeffekter i konkrete anskaffelser.

Les mer

Oppdatert: 13. februar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.