Klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser

Offentlig innkjøp bidrar med en betydelig miljøbelastning, både innenlands og utenlands. På denne siden finner du oversikt over analyser DFØ har gjort av klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser.

Stabilt klimafotavtrykk

I 2017 var klimafotavtrykket av offentlige anskaffelser på 11,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer mer enn direkteutslippet fra all veitrafikk i Norge. Offentlig innkjøp står dermed for 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk. Utslippene har ligget stabilt på omtrent 11 millioner tonn mellom 2009 og 2017.

Selv om utslippene har vært stabile på overordnet nivå, viser de underliggende tallene endringer over tid. Offentlig innkjøp har økt fra 355 mrd kroner i 2008 til 523 mrd kroner i 2017 (ikke inflasjonsjustert). Klimafotavtrykket til offentlige investeringer har gått opp, samtidig som klimafotavtrykket til drift har gått ned. Rapporten viser at én forklaring på disse endringene kan være forbedringer i energieffektiviteten i nyere bygg som påvirker utslipp i driftsfasen, samtidig som økt bevilgninger til bygg og infrastruktur kan ha bidratt til økt utslipp fra investeringer.

De største innkjøpskategoriene

Analysen viser at hovedkategoriene bygg og anlegg, tjenester, energi og transport står for noen av de største bidragene. Dette inkluderer både direkteutslipp og alle bakenforliggende utslipp som for eksempel produksjon av materialer og transport av varer.

Klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser domineres av indirekte utslipp knyttet til vare- og tjenesteproduksjon (scope 3). Kun 8 prosent stammer fra direkteslipp (for eksempel kjøp av drivstoff), og 11 prosent fra energi (kjøp av elektrisitet). Nær halvparten av klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser stammer fra utslipp som skjer i utlandet (scope 3 utenlands), for å produsere varer og tjenester som kjøpes av det offentlige. Mye av utslippene stammer fra uthenting og bearbeiding av råmaterialer, samt forbruk av elektrisitet.

Utslippsintensiteten har gått ned

Til tross for at innkjøp har økt over tid, har klimafotavtrykket vært stabilt. Beregninger tyder på at utslipp per krone (inflasjonsjustert) har blitt redusert med 17 prosent fra 2008 til 2017. Utslippene hadde med andre ord vært betydelig høyere i dag hvis det ikke hadde vært for teknologiutvikling i markedet og grønnere innkjøp.

Selv om utslippene ikke har økt, er det ikke tilstrekkelig for å nå 55 prosents reduksjon, jf. Parisavtalen. Analysene inkluderer utslipp både innenlands og utenlands, og viser derfor ikke offentlig sektors bidrag til norske utslipp alene. Det er uansett Norges og EUs ambisjon å kutte store utslipp innen 2030, og utslipp knyttet til offentlig innkjøp må derfor reduseres betydelige framover.

Verktøy for å estimere utslipp i staten

DFØ har på bakgrunn av nye utslippsfaktorer utviklet et nytt verktøy for å estimere klimafotavtrykk av statlige bruttobudsjetterte virksomheters anskaffelser. Se statsforvaltningens klimafotavtrykk, eller sammenlign virksomheter på kategorinivå.

Rapporter

Klimafotavtrykket av offentlige anskaffelser 2023
pdf 1.46 MB
Klimafotavtrykket av offentlige anskaffelser 2019
pdf 2.89 MB
The carbon footprint of central government procurement 2016
pdf 1.83 MB
Klimafotavtrykket av offentlige anskaffelser 2015
pdf 1.07 MB

Les mer

Oppdatert: 10. november 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.