Andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser

Handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser har som mål å øke andelen grønne og innovative innkjøp i offentlig sektor. På denne siden finner du oversikt over DFØs beregninger av andel grønne innkjøp innenfor noen prioriterte kategorier.

Hvor nøyaktige er resultatene?

Resultatene bruker ulike kilder for å indikerer andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser. Innenfor anskaffelser av kjøretøy brukes kjøretøyregisteret, som er en direkte måling av kjøretøy som offentlige virksomheter eier og leaser. For de andre kategoriene brukes tekstanalyse av konkurransegrunnlag (se mer detaljert metodebeskrivelse under). Tekstanalysen følger samme metode som Riksrevisjonen bruker i Undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser der viktige temaer innenfor klima og miljø (f.eks. klimagassutlispp, sirkularitet, mv.) defineres av en rekke søkeord. Selv om dette kan brukes til å få en forståelse av andel grønne anskaffelser i Norge, er det mange grønne anskaffelser som gjøres uten for eksempel å bruke miljø som tildelingskriterium eller som kvalifikasjonskrav. Gjennom rammeavtaler kan for eksempel virksomheter kjøpe elbiler eller avrope på miljømerkede produkter uten at det er spesifisert i konkurransegrunnlaget til rammeavtalen. Disse blir dermed ikke fanget opp i denne analysen.

Søkeordene kan i noen tilfeller få falske treff, spesielt da vi ikke vet hvor funnene forekommer i dokumentene (f.eks. kan introduksjonen nevne at "Den regionale klimaplanen skal føre til betydelig reduserte utslipp av klimagasser i kommunen", uten at det stilles konkrete krav i konkurransen). Resultatene må derfor brukes som indikasjoner på grønne innkjøp, og helst suppleres med mer detaljinformasjon innen kategorien.

Metodebeskrivelse for tekstanalyse av konkurransegrunnlag

Funn av konkrete søkeord i konkurransegrunnlag antas å gi en indikasjon på bruk av miljøkrav i konkurransen, og kan derfor brukes som en indikator på miljøvennlig innkjøp. For transportmidler benyttes også kjøretøyregisteret for å estimere dette nøkkeltallet mer nøyaktig.

DFØ samler inn omtrent halvparten av alle konkurransegrunnlag fra kunngjøringer på Doffin.no. Dataene omfatter konkurransegrunnlag og tilhørende vedlegg fra 2018 til dags dato. I denne analysen har vi valgt å fokusere på årene 2019, 2020, 2021 og 2022, der vi har data for hele år og konsistent utvalg. Det har blitt gjort filtrering på normale kunngjøringer om konkurranse.

Tekstanalysen følger samme metode som Riksrevisjonen bruker i Undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser der viktige temaer innenfor klima og miljø (f.eks. klimagassutlispp, sirkularitet, mv.) defineres av en rekke søkeord (se lenke i bunnen av metodebeskrivelsen). Dersom det er treff på flere søkeord innenfor ett tema regnes det likevel kun som én anskaffelse med klima- og miljøkrav. En anskaffelse kan ha klima- og miljøkrav knyttet til flere av temaene, og vil da være representert i flere av søylene i figurene. Dette betyr at resultatene må sees i sammenheng siden det kan være overlapp mellom flere forskjellige krav i en anskaffelse.

Metoden er under utvikling og det finnes usikkerheter i resultatene. En feilkilde er at søket ikke begrenses til kun å se på kravspesifikasjon/kriterier i dokumentene, og en anskaffelse vil dermed også bli telt med dersom søkeordene nevnes på andre steder i konkurransegrunnlaget. Krav kan også være formulert på måter eller med andre ord slik at de ikke vil fanges opp i analysene.

En annen usikkerhetsfaktor i resultatene er spørsmålet om utvalget av konkurransegrunnlag er representativt for hele populasjonen. Det er grunn til å tro at omtrent halvparten av alle konkurransegrunnlag i hovedsak er godt nok for aggregerte resultater, men at det fortsatt utgjør en usikkerhetsfaktor.  Vi anbefaler derfor at resultatene kun brukes som en indikasjon på andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser.

Søkeord.xlsx
xlsx 24.98 KB

Andel anskaffede nullutslippskjøretøy

Andelen nullutslippskjøretøy er beregnet basert på data fra kjøretøyregisteret og omfatter alle lette kjøretøy (personbiler og varebiler), både selveide og hoveddelen av leasede kjøretøy. Kjøretøy som telles som nullutslippskjøretøy er de som enten er elektriske eller hydrogendrevne kjøretøy. I tillegg er det utarbeidet en liste med søkeord som indikerer at det er stilt krav om nullutslippskjøretøy i konkurransen (se metodebeskrivelsen). Tekstanalysen er gjennomført i alle kunngjøringer av konkurranser på Doffin innenfor CPV-kode 34100000 (Motorkjøretøy) og underliggende koder. Denne CPV-koden omfatter mer enn kun lette kjøretøy, men ettersom det varierer hvor mye dette er spesifisert i konkurransene har vi valgt å gjennomføre tekstsøket på dette nivået.

Statistikken viser en økning i andelen nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser av person- og varebiler. Andelen anskaffelser av nullutslippsperson- og varebiler i sum er betydelig høyere i offentlig sektor (om lag 43 prosent) enn for privat næringsliv (om lag 32 prosent) i 2022. Resultatene er hentet fra DFØs verktøy for oversikt over kjøretøy: Bilparkdata. Oppgangen i andelen nullutslippsvarebiler er trolig en kombinasjon av bedret markedstilbudet, økt transparens (bilparkdataverktøyet), innstramning av forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlige anskaffelser til veitransport, samt DFØs spredningsaktiviteter. Når det gjelder personbiler, har leveransesituasjoner for nye elbiler vært utfordrende, slik at noen har kjøpt brukte biler (med høy fossilandel) eller nye fossilbiler. Nullutslippsandelen for nye offentlige personbiler lå i 2022 på 56 prosent.

Andelen konkurranser med krav til nullutslippskjøretøy, som vist ved den grønne linjen i figuren, har også hatt en økning i perioden, og ligger mellom linjen for varebiler og personbiler. Vi anser statistikken om andelen nullutslippskjøretøy fra kjøretøyregisteret som mer nøyaktig, da nullutlippskjøretøy som kjøpes er mer knyttet til beslutninger som tas ved bestillingstidspunkt, og i mindre grad til krav som stilles ved inngåelse av rammeavtaler.

Andel anskaffelser av transporttjenester med funn av søkeord

Tekstanalysen er gjennomført i alle kunngjøringer av konkurranser på Doffin innenfor CPV-kode 60100000 (Veitransporttjenester) og underliggende koder, og inkluderer blant annet pasienttransport og kollektivtransport. Transport og frakt som inngår som en del av andre anskaffelser er ikke inkludert i denne statistikken, ettersom det ikke lyses ut separate konkurranser kun for transporten.

Innenfor anskaffelser av transporttjenester er drivstoff det temaet innenfor klima og miljø som er nevnt i størst grad. Krav til utslipp er også nevnt omtrent like ofte. Støy og energiforbruk har relativt sett mange færre treff. Analysene viser ingen tydelig utvikling i perioden, da noen av temaene viser en økning og andre en nedgang.

Andel bygg- og anleggsanskaffelser med funn av søkeord

For anskaffelser av varer og tjenester innenfor bygg og anlegg har vi gjort analyse innenfor CPV-kategorien 45100000 Forberedende anleggsarbeid, 45200000 Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider og 45500000 Utleie av entrepenørmateriell og -utstyr med operatør, og alle CPV-kodene som ligger under disse.

Temaet sirkulærøkonomi har størst forekomst av funn, etterfulgt av miljøledelse, klimagassregnskap og naturmangfold. Disse temaene viser en god økning i funn de siste årene. Temaene miljømerker, miljøgifter, forurensing, energi og klimatilpassing har færre treff, men viser også en økning siste året. Klassifiseringsordninger har minst treff av alle temaene. Analysen viser at funn innenfor ett eller flere temaer totalt sett har økt de siste årene, som indikerer et økende fokus på klima og miljø i bygg- og anleggsanskaffelser.

Andel anskaffelser av matvarer med funn av søkeord

Tekstanalysen knyttet til anskaffelser av matvarer er gjennomført i alle kunngjøringer på Doffin innenfor CPV-kode 15000000 (Næringsmidler, drikkevarer, tobakk og relaterte produkter) og underliggende koder.  Matvarer som inngår som en del av anskaffelser av kantine eller andre matservering tjenester er ikke inkludert i denne statistikken, men vil være en del av resultatet i figuren under måltidstjenester.

Konkurranser innenfor matvarer har høy forekomst av søkeord under temaene statistikk, bærekraftig produksjon, og klimagassutslipp. Vi ser en stor økning innen disse temaene de siste årene. Samtidig har det vært en økning innen temaene motorteknologi ved kjøretøy og emballasje. Matsvinn har vært stabilt på rundt 30 %. Vi ser imidlertid en utvikling i at flere stiller krav til kartlegging av matsvinn, ikke bare krav som “minst mulig matsvinn”. Temaene klimasmart, miljømerke og kjørestil har de laveste funnene. Totalt sett viser analysen at nesten alle (>90 %) kunngjøringer innen matvarer har ett eller flere treff på søkeordene.

Mange av miljøtiltakene innenfor matvarer omhandler hva man kjøper, og hva man kaster. Disse valgene tas etter at anskaffelsen er gjennomført og vil derfor ikke komme frem i denne statistikken som viser her. Det er derfor naturlig at krav til klimavennlig mat og til matsvinn er lavere for matvarer enn for måltidstjenester, siden det er hva brukerne gjør etter at de har inngått avtale som er det avgjørende, og ikke hvilke krav de stiller til leverandørene.

Andel anskaffelser av måltidstjenester med funn av søkeord

Tekstanalysen er gjennomført i alle kunngjøringer av konkurranser på Doffin innenfor CPV-kode 55500000 (Kantine- og cateringvirksomhet) og underliggende koder. Måltidstjenester som inngår som en del av anskaffelsen av hotell, kurs og konferanse er antageligvis ikke med i denne statistikken, da de er en del av konkurransen til andre tjenester.

Analysen av måltidstjenester er basert på relativt få konkurranser, og det kan derfor være vanskelig å konkludere basert på denne statistikken. Resultatene viser at det har vært en stor økning i andelen som stiller krav innen klimasmart meny når de skal anskaffe en måltidstjeneste.  Her ser vi en økning fra at 56% av konkurransene nevnte noe innen klimasmart i kunngjøringene i 2021 til at 91% nevner det i 2022.

Les mer

Oppdatert: 23. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.