Slik leser du lønnsslippen

Lønnsslippen viser beregningsgrunnlaget for lønnen du har fått utbetalt. Under ser du eksempel på lønnslipper og forklaring på hva noen av de ulike feltene på lønnsslippen betyr. Du finner også forklaring på feriepenger og skattetrekk på lønn i juni.

Du finner lønnsslippen din i selvbetjeningsportalen, eller i DFØ-appen under Utbetaling.

Lønnsslippen i juni

Slik er lønnsslippen du får i juni:

 1. Lønn for juni.
 2. Opptjente feriepenger fra året før. Benyttes til å betale for feriedagene. Det overskytende beløpet får du utbetalt. Utgjør 12% av arbeidsinntekten. For de som er 60 år og eldre beregnes det ytterligere 2,3% for å betale for den 6. ferieuken. De 2,3% er begrenset til 6G.
 3. Antall dager ferietrekk.
 4. Dagsats. Forteller hvor mye en blir trukket for èn feriedag. Dette beregnes ut i fra brutto årslønn og deltidsprosenten i juni.
 5. Trekk for 5 uker ferie.
 6. Opptjente feriepenger for inneværende år. Utbetales neste år.

Denne lønnsslippen er den du får i juni.
Se eksempel på lønnsslipp for alle de andre månedene enn juni under.

Skattetrekk i juni

 • Feriepengene er alltid trekkpliktig inntekt, og er med i grunnlaget for beregning av skatten for inntektsåret.
 • Skattekortet er justert slik at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønnsutbetalingene resten av året, slik at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.
 • Det er bare dersom feriepengene utbetales året etter opptjeningsåret (og på visse vilkår) at det ikke skal trekkes skatt.
 • Har arbeidstakeren bare vært ansatt en del av det foregående året kan det ikke utbetales en trekkfri månedslønn.
 • Juni vil heller ikke være en trekkfri måned det året den ansatte starter i virksomheten.

Eksempel på delvis opptjening:
I dette tilfellet er følgende med i trekkgrunnlaget:

1001 Bruttolønn 18.704,20
7002 Pensjonstrekk m/innbet -374,50
OF19 Ferietrekk ordinært -5179,62
8320 Parat (trekk til fagforening) -224,45
= Trekkgrunnlag 12.925,00

Trekkgrunnlaget rundes alltid ned til nærmeste hele tall. Det samme gjelder skattetrekket.

Ordinær lønnslipp

Ordinær lønnslipp
 1. Ansattnummer
 2. Skattetrekk: tabell eller prosent
 3. Feriepenger som du får utbetalt i juni
 4. Tallkoder for lønnart. Lønnart forteller lønnssystemet hvordan hver av linjene skal behandles.
 5. Perioden utbetalingen eller trekket gjelder
 6. Trekk til tjenestepensjonsordning
 7. Fordelsbeskatning av gruppelivsforsikring for arbeidstakere i staten
 8. Fordelsbeskatning av mobil/bredbånd betalt direkte av arbeidsgiver
 9. Skattetrekk
 10. Skattegrunnlag
 11. Skattegrunnlag hittil i år
 12. Din andel av innskudd i tjenestepensjonsordning hittil i år
 13. Fagforeningskontigent trukket hittil i år
 14. Feriepenger opptjent inneværende år, som kommer til utbetaling neste år. Feriepengeutbetalingen neste år kan bli lavere enn dette beløpet for de som er over 60 år, på grunn av avkortingsregler i ferieloven for 6. ferieuke.

Denne lønnsslippen er den du får alle månedene i året bortsett fra juni.
Se eksempel på lønnsslipp for juni over.

Overtid på lønnslippen

Hvilken type overtid som blir utbetalt, for eksempel 50 % overtid eller 100 % overtid, kan du se i navnet. Overtid utbetales som regel etterskuddsvis.

Du kan se hvilken periode overtiden gjelder i feltet Periode. I antall står samlet overtid for perioden, som er godkjent og kommer med på den aktuelle kjøringen.

I noen tilfeller kan du få etterbetalt overtid for tidligere måneder, for eksempel hvis du har fått en post til korrigering og må sende inn denne på nytt til godkjenning. Da vil denne bli etterbetalt på en senere kjøring.

Antallet blir avrundet etter kommentarene til §13 i Hovedtariffavtalene. Avrunding av minutter til hele og halve timer foretas ved at 30 minutter eller mer forhøyes til nærmeste hele time hver for seg, mens 29 minutter eller mindre faller bort.

Forklaring på økt ferietrekk ved etterbetalinger

I forbindelse med sentrale lønnsoppgjør (endring på hovedlønnstabell), økes verdien på lønnstrinnene.  

Hvis du får etterbetalt for juni, vil det komme et korrigert ferietrekk på utbetalingsmåneden, da dagsatsen på feriedager også har økt. 

Trekk for lønn per feriedag beregnes som årslønn delt på antall arbeidsdager per uke ganger 52 uker. Ferietrekket beregnes ut fra månedslønnen i juni. For ansatte i 100 %-stilling med 5-dagers uke blir dagslønn lik årslønn (månedslønn x 12) delt på 260 (5 dager x 52 uker). 

Eksempel:

Bildet viser lønnslipp
Eksempel på ferietrekk på lønnslipp.

Eksempel på ferietrekk på lønnslipp:
Ansatt får etterbetalt kr 1.100 for juni, og sats på trekk for lønn per feriedag økes med kr 50,77 (markert med gult).

Økning i årslønn: kr 1.100 x 12 = kr 13.200.

Økning i sats på trekk for lønn per feriedag: Kr 13.200 /260 dager = kr 50,77.

Den ansatte har en feriekvote på 25 ordinære feriedager og 5 feriedager for ansatte over 60 år.

Økning i ordinært ferietrekk: kr 50,77 x 25 = kr 1.269,23.

Økning i ferietrekk over 60 år: kr 50,77 x 5 = kr 253,85.

Tidligere lønnslipper

Får du kun sett den siste månedens lønnslipp i selvbetjeningsportalen? Hvis tidligere måneders lønnslipper er borte fra menyen til venstre, kan det være at visningsbildet i nettleseren er for lite (zoomet ut). Du kan da zoome inn nettleseren til menyen dukker opp igjen (som regel til 100%).
Oppdatert: 10. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.