Rollebeskrivelser i Unit4 ERP

Her finner du en oversikt over roller i Unit4 ERP, som er nyttige å ha oversikt over før du bestiller tilganger.

Unit4 ERP er tilgjengelig i to ulike grensesnitt: Desktop og Web. Samme bruker kan ha tilgang til en av delene eller begge. I prinsippet gir begge grensesnitt samme tilganger. I praksis har Desktop flere menypunkter og funksjoner. Av den grunn har de fleste kundebrukere som jobber aktivt med regnskap tilgang til Desktop. Det er primært de som har «enklere» behov som kun benytter Web.

Desktop er kun tilgjengelig via DFØs Citrix-plattform og alle brukere må derfor ha en Citrix (AD) bruker i tillegg til Unit4 ERP-bruker.

Roller for innkjøp og faktura

Roller for Tilgangsportalen

For dere som har tatt i bruk Tilgangsportalen finner dere oversikt over de ulike funksjonsrollene her:

Basisroller

Alle brukere som skal ha regnskapstilganger må enten ha CBASIS eller ABASIS, i kombinasjon med RBASIS. Unntaket er brukere som kun skal ha roller knyttet til Økonomiinfo eller rollene BKUNANS eller BAVTANS. Disse brukerne må ha basisroller i tillegg. For brukere som skal ha roller knyttet til innkjøp og faktura så følges rolleoppsettet der.

ABASIS: Basis- og spørretilganger i Desktop

Basisrolle som gir grunnleggende tilgang til Unit4 ERP Desktop. Krever Citrixtilgang. Rollen gir tilgang til rapporter og spørring under følgende menypunkt i Unit4 ERP:

 • Egne menyer
 • Unit4 ERP felles; Kontoplan, Begreper, Begrepsverdier, Relasjoner, Trær, Dokumentarkiv og
 • Firmaopplysninger.
 • Unit4 ERP økonomi; Hovedbok, Leverandører, Kunder, Anleggsverdiregnskap og Kontantregnskap.
 • Unit4 ERP Logistikk; Fakturering – spørringer. 

Rollen gir tilgang til mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner. Rollen gir ikke tilgang til transaksjoner i Planlegger.

CBASIS: Basisspørretilganger i Web

Basisrolle som gir grunnleggende tilgang til Unit4 ERP Web. Rollen gir tilgang til rapporter og spørring under følgende menypunkt i Unit4 ERP:

 • Min ansettelse
 • Innkjøp - spørringer
 • Kunder og Salg - spørringer
 • Regnskap

Rollen gir tilgang til mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner. Brukere bør ha minimum en rapportrolle i tillegg.

Gir også spørretilgang under hovedbok i Desktop. Denne tilgangen gir mulighet til å «drill down» i Web.

RBASIS: Samlerolle for alle rapporttilganger

Basisrolle til Rapporter. Gir tilgang til alle menypunkt i Rapporter. Alle brukere skal ha RBASIS.

Funksjonelle roller

 • Gir tilgang til registrering i både Desktop og Web.
 • Registreringsmulighetene er i noen tilfeller ikke tilgjengelig i Web.
BFASTREG: Registrering faste register, begrepsverdier, med mer

Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Unit4 ERP Desktop:

 • Unit4 ERP Felles
  • Begrepsverdier
  • Relasjoner
  • Begrep per relasjon
  • Relasjoner per begrep
  • Trær
 • Unit4 ERP Økonomi Hovedbok
  • Budsjettering
 • Tilskudd
  • Tilskudd
 • Gir tilgang til å lese og endre under følgende menypunkt i Web: Felles
  • Begrepsregister
  • Spørring begrepsverdier
BINNBET: Forenklet føring av manuelle innbetalinger

For fullservicekunder som ønsker å bruke forenklet løsning for manuelle innbetalinger. Rollen kan kun brukes av virksomheter som bruker digitale bilag.

Rollen gir tilgang til registrering under følgende menypunkt i Unit4 ERP Økonomi i Desktop:

 • Leverandørreskontro; Fakturapostering (Bokføring leverandørfaktura)
 • Kundereskontro; Manuell kundefaktura

med mulighet for ett-trinns føring og utligning av innbetalinger uten eksisterende krav.

Rollen bør ikke kombineres med BKUNREG eller BLEVREG og er kun tilgjengelig i Desktop.

BREMFULL: Oppfølging av remitteringsprosessen for fullservicekunder

Gir tilgang til å følge opp remitteringsprosessen for fullservicekunder uten at de må tildeles rollen BBOKFOR:

 • Ajourhold åpne poster under Leverandørreskontro à Betalinger
BKUNREG: Registrering og vedlikehold i kundereskontro.

Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Unit4 ERP Hovedbok Desktop:

 • Kundereskontro
  • Kunderegister
  • Faste registre

Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Web:

 • Kundeinformasjon
  • Kunde

Rollen bør ikke kombineres med BBOKFOR eller BINNBET.

BLEVREG: Registrering og vedlikehold i leverandørreskontro.

Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Unit4 ERP Hovedbok Desktop:

 • Leverandørreskontro
  • Leverandører
  • Faste registre

Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Web:

 • Leverandørinformasjon
  • Leverandører


Rollen bør ikke kombineres med BBOKFOR eller BINNBET.

BBOKFOR: Bokføring - Hovedbok, kunde og leverandørfaktura

Rollen gir tilgang til registrering i Unit4 ERP.

Gir tilgang til registrering under følgende menypunkt i Unit4 ERP Økonomi i Desktop:

 • Hovedbok; Registrering, Reversering og bilagsjournaler.
 • Leverandørregister; Fakturamottak, Fakturapostering, Reversering, Betalinger (ajourhold åpne poster,ajourhold remittering og faste registre) og spørringer.
 • Kundereskontro; Reversering, Innbetalinger, Betalingsoppfølging, Overføring historikk, Rentedebitering, Fakturering, Inkasso, Tapsføring og Spørring.
 • Avtaleregnskap; Avtale, Mottaksregistrering avtalefaktura, Bokføring avtalefaktura, Avtale oppfølging, Fakturaoppfølging, Faste registre og Godkjenning avtalefaktura

Gir tilgang til registrering under følgende menypunkt i Unit4 ERP Økonomi i Web:

 • Hovedbok; Mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner, Godkjenning av hovedbokstransaksjoner.

Rollen gir ikke tilgang til kunde- eller leverandørregister

Modulbaserte roller

 • Gir tilgang til registrering i både Desktop og Web.
 • Registreringsmulighetene er i noen tilfeller ikke tilgjengelig i Web.
BANLEGG: Modul (anlegg) - Registrering, Aktivering, Avskrivning, med mer

Rollen gir tilgang til registrering, spørring og rapporter i Unit4 ERP Anleggsverdiregnskap. Gir tilgang til:

 • Anleggsregister inkl. opprette anlegg fra faktura, Spørring anleggstransaksjoner, registrering, endringer og korrigeringer, reversering, avskriving og postering.

Rollen er kun aktuell for virksomheter som benytter SRS-regnskapsprinsipp.

BLOGISTIKK: Modul (logistikk) - Registrering, fakturering

Rollen gir tilgang til registrering og spørring i Unit4 ERP for fakturering og oppfølging. Gir tilgang til registrering og spørring under følgende menypunkt i Unit4 ERP Økonomi og Logistikk i Desktop:

 • Hovedbok/Kundereskontro/Betalingsoppfølging; Ajourhold åpne poster, Purringsforslag og Ajourhold purreforslag.

Gir tilgang til registrering og spørring under følgende menypunkt i Unit4 ERP Logistikk:

 • Ordre/Fakturering; Abonnement, Salgsordre, Fakturering, Spørring, Artikkelregister og Faste register

Gir tilgang til registrering og spørring under følgende menypunkt i Unit4 ERP Kunder og salg og Informasjonssider i Web:

 • Kunder og salg; Salgsordre
 • Informasjonssider; Rapportbestilling/Fakturering og oppfølging
BPLAN: Modul (planlegger) - Registrering og spørring

Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Unit4 ERP Planlegger i Desktop og i Web:

 • Transaksjoner, Spørring transaksjoner og Faste register/Periodiseringer. Rollen gir i tillegg tilgang til spørring i alle menyer i Planlegger.
BPROREG1 - Modul (prosjektstyring) - Registrering og vedlikehold

Rollen gir tilgang registrering og spørring i prosjektstyringsmodulen:
Time/prosjekt/fakturering

 • Timelister
 • Utleggsposter
 • Prosjekter
 • Arbeidsordre
 • Prosjektrapportering/oppfølging
 • Ressurser
 • Faste registre
 • Arbeidsflyt
BPROBASIS – Modul (prosjektstyring)- Basis og spørretilgang

Rollen gir tilgang til menyer og spørringer i prosjektstyringsmodulen. Det er i hovedsak ingen registreringsmuligheter, men for noen menypunkter er det mulig å registrere, endre eller slette informasjon.

Dette gjelder for følgende menypunkter i prosjektstyringsmodulen:

Prosjektregister/arbeidsordreregister:

 • Aktiviteter kan knyttes til prosjekt
 • Prosjektinformasjon, prosjektbeskrivelse, fremdrift, rammebudsjettering, godkjenner og adresse kan registreres og endres
 • Prosjekt med status utkast kan aktiveres
 • Prosjektutkast og arbeidsordreutkast kan slettes

Andre typer tilganger

BPROTID: Modul (prosjekt) - Timeregistrering

Rollen gir tilgang til å registrere timer både under Prosjekt i Desktop og Tid og utlegg i Web.

BKUNANS: Att. ansvarlig eller Selger kundefaktura - ingen menytilgang

Rollen gir ingen menytilgang er en «Responsible» rolle. Gir mulighet for å sette bruker som attestasjonsansvarlig eller selger ved salgsordre/fakturering.

BAVTANS: Att. ansvarlig i avtaleregnskap - ingen menytilgang

Rollen gir ingen menytilgang er en «Responsible» rolle. Gir mulighet for å sette bruker som attestasjonsansvarlig i Avtaleregnskap og manuell leverandørfaktura.

Økonomiinfo

CWEBINFOSRS: Tilgang til Økonominfo SRS (web)

Rolle til rapporteringsverktøy Økonomiinfo i Unit4 ERP Web. Gir tilgang til rapporter under følgende menypunkt i Unit4 ERP:

 • Økonomiinfo
  • Økonomiinfo (SRS)
CWEBINFOKONT: Tilgang til Økonomiinfo kontant (web)

Rolle til rapporteringsverktøy Økonomiinfo i Unit4 ERP Web. Gir tilgang til rapporter under følgende menypunkt i Unit4 ERP:

 • Økonomiinfo
  • Økonomiinfo
CWEBINFOADM: superbruker Økonomiinfo

Rollen gir ingen menytilgang - er en super rolle. Gir adgang til prognoseinnstillinger og favorittadministrasjon i Økonomiinfo. Rettigheter som rollen gir styres i Økonomiinfo.

CWEBINFOPROG: tilgang til prognose Økonomiinfo

Rollen gir ingen menytilgang . Gir adgang til prognoseregistrering i Økonomiinfo. Rettigheter som rollen gir styres i Økonomiinfo.

Datakontroll

D*: Tilgang til data knyttet til koststed eller annet konteringselement

Datakontrollroller benyttes av enkelte kundefirma.

Datakontroll gir ytterlige begrensninger på tilgang til data: brukerne kan kun se data knyttet til det/de konteringselementene de er autorisert for (typisk koststed eller prosjekt, men andre varianter finnes).

Administrasjonsroller (kun for DFØ)

DFØ-ansatte har en eller flere av disse rollene basert på sin funksjon/arbeidsoppgaver.

ADMIN: Full tilgang systemadministrator

Gir full systemtilgang til Unit4 ERP. Har tilgang til brukerregister. Kun for bruk i applikasjonsavdelingen. Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

ADMMINI: Begrenset systemtilgang

Gir begrenset systemtilgang. Har ikke tilgang til brukerregister eller redigering av logger. Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

ADMBASIS: Basis fagbrukertilgang

Basisrolle for ansatte i DFØ gir tilgang til:

 • Desktop og Web
 • Bokføring
 • Fakturering
 • Remittering
 • Rapporter
 • Spørringer

Gir ikke tilgang til kunde-/leverandørregister (kan kombineres med BKUNREG/BLEVREG ved behov). Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

ADMFAG: Utvidet fagbrukertilgang

Samme som ADMBASIS, men med tilgang til kunde-/leverandørregister og utvidede tilganger til oppsett. Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

ADMBRUKERREG: Tilleggsrolle brukeradministrasjon

Rollen gir tilgang til brukerregister i Unit4 ERP. Merk at rollen ADMIN har den samme tilgangen integrert i rollen.

ADMRIKREV: Spørretilgang riksrevisjon

Spørretilgang for riksrevisjonen. Rollen gir tilgang til menyer og spørringer i Unit4 ERP. Gir ingen registreringsmuligheter.

IAM: Rolle for web-servicen til IAM

Teknisk rolle som benyttes av integrasjonen mot TIM.

 • Utveksling av brukerdata
 • Utveksling av data om roller
SUPER: Datakontroll hele basen

Rollen forbigår all datakontroll i hele basen. Alle ADM-brukere og eventuelt riksrevisjon skal ha denne rollen.

Merk at:

 • ansatte i DFØ Lønnsdivisjon som bistår med avstemming av lønn bruker ABASIS i stedet for Admin-roller.
 • DFØ-brukere må ha rollen CBASIS (oppslag mot fakturasystem) og RBASIS (tilgang til menypunkt for rapporter).
 • DFØ-ansatte er unntatt fra datakontroll ved hjelp av rollen SUPER.
 • DFØ-ansatte normalt ikke benytter B-rollene, med unntak av BKUNREG og BLEVREG i kombinasjon med ADMBASIS.
Oppdatert: 27. januar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord