Kapittel

Styring gjennom året

2017 var det første året Direktoratet for miljøavtrykk (DM) brukte periodisert budsjett og regnskap i styringen.

2017 startet ikke som planlagt for satsingsområdet rådgivning. Nøkkeltall for måloppnåelse lyste rødt. Ledelsen iverksatte tiltak etter 1. tertial.

Etter 2. tertial hadde DM klart å ta igjen etterslepet og holde planen for dokumentasjon og reduksjon av miljøavtrykk. Men nå lyste nøkkeltall for kostnader, bevilgningskontroll og produktivitet rødt. Ledelsen iverksatte nye tiltak.

Tiltakene hadde ønsket effekt. Ved årets slutt hadde DM klart å nå de viktigste målene i virksomhetsplanen.  Kostnadene ble redusert slik at utgiftene ble holdt innenfor bevilgede rammer. Kun nøkkeltall for produktivitet lyste rødt ved årets slutt.

Status etter 1.tertial

Oppstarten av 2017 gikk som forventet på de fleste områder, men nøkkeltall for måloppnåelse lyste rødt. Det var gjennomført langt færre rådgivningsprosjekter enn planlagt. Noen prosjekter kom sent i gang og andre var mer kompliserte enn forutsatt. Det var også bemanningsutfordringer internt på grunn av sykdom og permisjoner. Det var stor risiko for at DM ikke ville klare årets mål for dokumentasjon og reduksjon av miljøavtrykk. På grunn av lavere aktivitetsnivå var kostnadene under budsjett. Ledelsen mente det var nødvendig med tiltak for å sikre god måloppnåelse i 2017.

Tabellen viser oppsummering av status etter 1.tertial:

Status per nøkkeltall etter 1. tertial

Fokusområde

Nøkkeltall

Status T1

Kommentar

Måloppnåelse – effekter

Antall virksomheter
- dokumentert miljøavtrykk

 

plan var 14, kun 8 oppnådd

Antall virksomheter -
 redusert miljøavtrykk

 

plan var 7, kun 4 oppnådd

Måloppnåelse – produkter

Antall virksomheter på kurs

 

10 % flere enn 1. tertial 2016

Gjennomsnittlig score per kurs

 

2 kurs, gjennomsnittlig score 4,1 > krav 4,0

Antall besøkende på Miljøavtrykksportalen

 

15 % flere enn 1. tertial 2016

Kostnader

Driftskostnader i forhold til budsjett

 

lavere enn budsjett pga. lavere aktivitetsnivå

Lønnskostnader i forhold til budsjett

 

lavere enn budsjett pga. lavere aktivitetsnivå

Konsulentkostnader i forhold til budsjett

 

kostnader i henhold til budsjett

Produktivitet

Gjennomsnittlig timer per rådgivningsprosjekt

 

lavere enn budsjett pga. lavere aktivitetsnivå

Gjennomsnittskostnad per rådgivningsprosjekt

 

lavere enn budsjett pga. lavere aktivitetsnivå

Bevilgningskontroll

Kontantprognose i forhold til bevilgning

 

ingen vesentlige avvik

Ledelsen besluttet foreløpig å opprettholde planlagt aktivitetsnivå på alle fagområder, og samtidig øke innsatsen på rådgivning for å ta igjen etterslepet, og å holde opprinnelig plan for 2.tertial. For å sikre tilstrekkelig kapasitet til dette valgte ledergruppen å leie inn konsulenter og å bruke overtid som virkemiddel. Ledelsen var klar over at dette ville øke kostnadene utover budsjett for 2.tertial, og at det kunne få konsekvenser for andre planlagte aktiviteter fremover.

Status etter 2.tertial

Etter 2.tertial var DM nesten ajour med rådgivning for dokumentasjon og reduksjon av miljøavtrykk. For de andre områdene var resultatene også gode. Det periodiserte regnskapet viste kostnadene for gjennomført aktivitet. Nøkkeltall for kostnader, bevilgningskontroll og produktivitet lyste rødt. Kostnadene var langt over budsjett på grunn av konsulentbruk, leie av utstyr og overtid. Både kostnad og timeforbruk i rådgivningsprosjektene var høyere enn budsjettert.  Kontantprognosen for året viste merforbruk. Ledelsen måtte iverksette tiltak for å redusere kostnader slik at utgiftene ikke oversteg bevilgningen.

Tabellen viser oppsummering av status etter 2.tertial:

Status per nøkkeltall etter 2. tertial

Fokusområde

Nøkkeltall

Status T2

Kommentar

Måloppnåelse – effekter

Antall virksomheter
- dokumentert miljøavtrykk

 

Revidert plan på grunn av etterslep var 24, 22 ble oppnådd

Antall virksomheter -
 redusert miljøavtrykk

 

Revidert plan på grunn av etterslep var 12, 10 ble oppnådd

Måloppnåelse – produkter

Antall virksomheter på kurs

 

8 % flere enn 2.tertial 2016

Gjennomsnittlig score per kurs

 

2 kurs, gjennomsnittlig score 4,2 > krav 4,0

Antall besøkende på Miljøavtrykksportalen

 

10 % flere enn 2.tertial 2016

Kostnader

Driftskostnader i forhold til budsjett

 

Langt over budsjett – overtid, konsulenter, og leie av utstyr

Lønnskostnader i forhold til budsjett

 

Litt over budsjett på grunn av overtid

Konsulentkostnader i forhold til budsjett

 

90 % av årets budsjett brukt

Produktivitet

Gjennomsnittlig timer per rådgivningsprosjekt

 

Som planlagt på grunn av god prosjektgjennomføring i T2

Gjennomsnittskostnad per rådgivningsprosjekt

 

Høyere enn planlagt på grunn av overtid, konsulentbruk og leie av utstyr

Bevilgningskontroll

Kontantprognose i forhold til bevilgning

 

Ligger an til merforbruk om konsulentbruken fortsetter

Ledelsen besluttet å begrense konsulentbruk og overtid til et minimum for å redusere kostnadene ut året. Ledelsen ønsket fortsatt å prioritere rådgivning og besluttet å opprettholde planlagt aktivitetsnivå i 3.tertial. Dokumentasjon av miljøavtrykk skulle prioriteres fremfor reduksjon. Aktivitetsnivået på andre områder ble redusert slik at egne ansatte kunne erstatte konsulenter i rådgivningsprosjektene. Planlagt konsulentbruk til app-utvikling i 3.tertial ble også stoppet og dette arbeidet ble utsatt til 2018.

Årets resultater og ressursbruk

2017 startet ikke som planlagt for satsingsområdet rådgivning. Nøkkeltall for måloppnåelse lyste rødt. Det var stor risiko for manglende måloppnåelse ved årets slutt.  Ledelsen iverksatte tiltak etter 1.tertial.

Etter 2. tertial hadde DM klart å ta igjen etterslepet og holdt planen for dokumentasjon og reduksjon av miljøavtrykk. Men nå lyste nøkkeltall for kostnader, bevilgningskontroll og produktivitet rødt. Det var stor risiko for kostnadsoverskridelser, merforbruk og dårligere produktivitet enn forutsatt i budsjettet. Ledelsen iverksatte nye tiltak.

Tiltakene hadde ønsket effekt. Ledelsen klarte å justere målsettinger og ressursbruk underveis i 2017. De viktigste målene i virksomhetsplanen ble nådd, og kostnadene ble redusert slik at utgiftene var innenfor bevilgningen. Kun nøkkeltall for produktivitet lyste rødt ved årets slutt.

Tabellen viser status per nøkkeltall for 2017:

Status per nøkkeltall for 2017

Fokusområde

Nøkkeltall

Status 2017

Kommentar

Måloppnåelse – effekter

Antall virksomheter
- dokumentert miljøavtrykk

 

Plan var 40, 40 ble oppnådd

Antall virksomheter -
 redusert miljøavtrykk

 

Plan var 20, 15 ble oppnådd

Måloppnåelse – produkter

Antall virksomheter på kurs

 

Til sammen 10 % flere enn i 2016

Gjennomsnittlig score per kurs

 

6 kurs som planlagt, gjennomsnitt 2017: 4,2 > krav 4,0

Antall besøkende på Miljøavtrykksportalen

 

Til sammen 15 % flere enn i 2016

Kostnader

Driftskostnader i forhold til budsjett

 

På budsjett, reduserte andre driftskostnader i T3

Lønnskostnader i forhold til budsjett

 

På budsjett

Konsulentkostnader i forhold til budsjett

 

Litt over budsjett

Produktivitet

Gjennomsnittlig timer per rådgivningsprosjekt

 

Lavere enn 2016, høyere enn budsjett

Gjennomsnittskostnad per rådgivningsprosjekt

 

Høyere enn 2016, høyere enn budsjett

Bevilgningskontroll

Kontantprognose i forhold til bevilgning

 

Et lite mindreforbruk

Oppdatert: 15. mars 2023

Eksempel: Hva koster det?

Skriv ut / lag PDF

Introduksjon

Kostnader ≠ utgifter

Et periodisert regnskap ført etter SRS gir nyttig tilleggsinformasjon

SRS gir merverdi i virksomhetsstyringen

Direktoratet for miljøavtrykk

Samfunnsoppdrag

Hovedmål

Hovedoppgaver

Behov og tilrettelegging

Behov for bedre styringsinformasjon

Status etter to års drift

Regelverksendring og ABE-reform

Mangelfull styringsinformasjon

Tilrettelegging for bedre styringsinformasjon

Innføre SRS

Tilpasse økonomimodell

Etablere aktivitets- og tidregistrering

Eksempel med rådgivningstjenester

Gjennomføre kompetansetiltak

Analyser og nøkkeltall

Analyser av tidbruk, kostnader og resultater

Kostnadsanalyser

Analyse av driftskostnader

Analyse av kostnad per koststed

Analyse av tidbruk

Tidbruk per produkt

Analyse av kostnad per produkt

Metode for å beregne produktkostnad

Kostnad per produkt

Totalkostnad per produkt (selvkost)

Analyse av produktivitet per rådgivningsprosjekt

Beregning av arbeidsproduktivitet

Beregning av kostnadsproduktivitet

Nye nøkkeltall

Utvalgte nøkkeltall for økonomi- og virksomhetsstyring

Plan og budsjett

Virksomhetsplan

Periodisert budsjett

Ny budsjettprosess

Tildeling, sentrale føringer og fordeling av ramme

Bearbeide budsjettet

Bevilgningskontroll (prognose for kontantregnskapet)

Overordnet vurdering

Styring gjennom året

Status etter 1.tertial

Status etter 2.tertial

Årets resultater og ressursbruk

Viktige erfaringer

Andre erfaringer

Refleksjoner

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.