Rapporter og nøkkeltall i Økonomiinfo

Når du åpner Økonomiinfo ser du et dashbord hvor du får et raskt overblikk over økonomisk status. Fra dashbordet kan du navigere til ulike rapporter og analyser for områdene du vil analysere nærmere.

Resultatrapport

Resultatrapporten gir en oversikt over virksomhetens regnskap hittil i år sammenlignet mot budsjett og fjoråret.

Løsningen gir deg intuitive analysemuligheter, hvor du kan gjøre sammenligninger på tvers i virksomheten på dimensjoner som koststed, prosjekt, finansieringskilde og konto.

Resultatrapporten støttes opp av aktivt bruk av grafiske fremstillinger som gir et overblikk over status. Disse kan du også eksportere for å bruke i presentasjoner.

Du får enkelt svar på spørsmål som:

 • Hvilke koststeder har størst avvik fra budsjett og trenger tettere oppfølging?
 • Hva benytter vi ulike finansieringskilder til og er dette i henhold til budsjett?
 • Hvilke deler av organisasjonen bruker midlertidige stillinger?
 • Hvordan fordeler kontorkostnadene seg i organisasjonen?

Du kan analysere avvik nærmere og identifisere årsaker ved å drille ned til et lavere nivå i løsningen.

Skjermbilde av resultatrapporten i Økonomiinfo
Analyserapport

Analyserapporten er den mest fleksible rapportsiden i Økonomiinfo. Her kan du selv velge hvilket perspektiv du ønsker å se data med, enten det er er basert på resultatkonti, balansekonti eller totalt.

I analyserapporten kan du drille deg inn til ulike tabellariske oppstillinger, for eksempel basert på koststed, avdeling, resultatoppstilling, balanseoppstilling, egendefinert kontooppstilling og lignende.

Når du har valgt hvilket perspektiv du ønsker å se data med, kan du også velge se dette som ulike typer grafikk eller rett og slett sette opp en pivottabell.

Skjermbilde av analyserapporten i Økonomiinfo
Innkjøp fra leverandører

Rapporten gir en oversikt over virksomhetens innkjøp, og er et hjelpemiddel til å følge opp leverandører og innkjøp. Rapporten rangerer leverandørene etter innkjøpsstørrelse, og gir mulighet for å analyser innkjøpene nærmere. Rapporten kan gi deg svar på spørsmål som:

 • Hvilke varer og tjenester kjøpes inn (kontoarter)?
 • Hvilke leverandører benyttes til ulike typer innkjøp?
 • Hvilke deler av organisasjonen kjøper inn?
 • Hvilke leverandører kjøper vi mest fra?
 • Kjøper vi fra mange små leverandører?
 • Forbruk gjennom året

Hvis du har behov for detaljinformasjon om enkelte innkjøp kan du drille helt ned til transaksjonsnivå i løsningen.

Skjermbilde som viser innkjøp i Økonomiinfo
Investeringsoversikt (SRS)

Rapporten gir en oversikt over gjennomførte investeringer i anleggsmidler hittil i år sammenlignet med budsjett i samme periode.

Løsningen gir deg analysemuligheter hvor du kan gjøre sammenligninger på tvers i virksomheten på dimensjoner som koststed, prosjekt, finansieringskilde og konto.

Du får svar på spørsmål som:

 • Hvilke deler av organisasjonen investerer i anleggsmidler, og gjennomføres dette i henhold til budsjett?
 • Hvordan finansieres anskaffelser i anleggsmidler?
 • Hvilke typer anleggsmidler investeres det i (kontoarter)?
Skjermbilde som viser investeringer i Økonomiinfo
Overtidsandel

Overtidskostnad er et uttrykk for merkostnader ved å utføre pålagte arbeidsoppgaver utover normal arbeidstid. Nøkkeltallet overtidsandel viser hvor stor andel disse kostnadene utgjør av lønn- og sosiale kostnader.

Ved å følge opp dette nøkkeltallet over tid får du svar på spørsmål som:

 • Hvor stor er overtidsandelen i forhold til budsjett?
 • Skyldes endring i overtidsandel endringer i overtidskostnader eller endringer i sum lønnskostnader?
 • Er det store forskjeller mellom ulike enheter?
 • Har vi en uventet utvikling over tid (trendanalyse)?
 • Løsningen gir deg en grafisk fremstilling av utviklingen over tid, hvor du enkelt kan analysere utviklingen i både overtidskostnader og sum lønnskostnader mot budsjett.
Skjermbilde av overtidsandel i Økonomiinfo
Lønnskostnad per månedsverk og årsverk

Lønnskostnad per månedsverk viser gjennomsnittlig direkte lønnskostnader pr månedsverk (årsverk) i virksomheten.

Ved å følge opp nøkkeltallet over tid får du svar på spørsmål som:

 • Hva koster et månedsverk?
 • Har kostnaden pr månedsverk endret seg over tid?
 • Skyldes endringen i nøkkeltallet utviklingen i lønnskostnad eller månedsverk?
 • Hvilke enheter har størst avvik mot budsjett?
 • Er det vesentlige forskjeller mellom ulike enheter?
 • Antall månedsverk sysselsatt i virksomheten, og fordelingen av disse mellom enheter.
 • Løsningen viser grafisk utvikling i lønnskostnader og månedsverk over tid.
Lønnsandel av driftskostnader

Lønnsandel av driftskostnader viser hvor stor andel av virksomhetens driftskostnader som er relatert til lønnskostnader.

Du får svar på spørsmål som:

 • Hvor mye utgjør lønn av totale driftskostnader?
 • Interne forskjeller mellom enheter
 • Hvilke enheter har størst avvik mot budsjett?
 • Har lønnskostnadsandelen endret seg over tid?

Løsningen presenterer grafisk utviklingen i lønnskostnader og sum driftskostnader over tid.

Reisekostnad per månedsverk og årsverk

Reisekostnad per månedsverk (årsverk) viser hvor store reise- og diettkostnader som er knyttet til hvert månedsverk (årsverk) i virksomheten.

Du får svar på spørsmål som:

 • Hvilke koststeder har størst avvik fra budsjett og hvordan er de interne forskjellene?
 • Skyldes endringer i nøkkeltallet endringer i reisekostnader eller månedsverk?
 • Nøkkeltallets utvikling over tid (trendanalyse)?
Konsulentandel av lønnskostnader

Konsulentandel av lønnskostnader viser hvor stor andel kostnader til fremmede tjenester utgjør av sum lønn og sosiale kostnader og fremmede tjenester.

Du får svar på spørsmål som:

 • Hvilke koststeder har størst avvik fra budsjett og hvordan er de interne forskjellene?
 • Skyldes endringene uventet utvikling i forbruk av konsulenttjenester, eller endringer i lønns- og driftskostnader?
 • Nøkkeltallets utvikling over tid? (trendanalyse)
Konsulentandel av driftskostnader

Konsulentandel av driftskostnader viser hvor stor andel kostnader til fremmede tjenester utgjør av sum driftskostnader.

Du får svar på spørsmål som:

 • Hvilke koststeder har størst avvik fra budsjett og hvordan er de interne forskjellene?
 • Skyldes endringene uventet utvikling i forbruk av konsulenttjenester, eller endringer i lønns- og driftskostnader?
 • Nøkkeltallets utvikling over tid (trendanalyse)?
Driftskostnader per månedsverk og årsverk

Nøkkeltallet viser hvor store driftskostnader som er knyttet til hvert månedsverk (årsverk) i virksomheten.

Du får svar på spørsmål som:

 • Hvilke koststeder har størst avvik fra budsjett og hvordan er de interne forskjellene?
 • Skyldes endringene uventet utvikling i driftskostnader eller endringer i månedsverk?
 • Nøkkeltallets utvikling over tid (trendanalyse)?
Avskrivningsandel (SRS)

Avskrivningsandel viser hvor stor andel av anleggsgruppen som er avskrevet, og er et grunnlag for å vurdere fremtidig investeringsbehov. Ved å følge opp nøkkeltallene over tid får du svar på spørsmål som:

 • Hvordan er avskrivningsandelen per anleggsgruppe på virksomhets- og koststedsnivå?
 • Hvordan utvikler nøkkeltallet seg i forhold til fjoråret og er det eventuelt avvik?
 • Hvordan utvikler andel avskrivninger per anleggsgruppe seg over tid (trendanalyse)
 • Er det vesentlige forskjeller mellom interne enheter?
Skjermbilde av rapporten avskrivingsandel i Økonomiinfo
Oppdatert: 8. april 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord