Selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

Når dere har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, omfattes dere av opplysningsplikten og skal innrapportere det fakturerte beløpet eksklusive merverdiavgift til Skatteetaten. DFØ tilbyr å bistå dere med innrapporteringen. Her finner dere informasjon om tjenesten, arbeidsdeling og forutsetninger.

Oppdatert

Hvem skal innrapportere på ordningen?

De som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, omfattes av opplysningsplikten og skal innrapportere det fakturerte beløpet eksklusive merverdiavgift til Skatteetaten.

Hva må dere gjøre?

DFØ tilbyr å levere årsoppgaver til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (SNU) samt produsere fil som skal innleveres til Skatteetaten for faktura behandlet i vårt fakturasystem i løpet av inntektsåret. Tilbudet forutsetter at dere:

 • merker leverandørene korrekt i leverandørregisteret
 • bruker merverdiavgiftskode 0 og 00 korrekt
 • benytter konto i 5-serien, 6-serien, 7000–7606 eller 7609–7999.
 • rapporterer via Altinn

Vederlag til selvstendig næringsdrivende med fast forretningssted, eller næringsvirksomhet organisert som aksjeselskap eller et ansvarlig selskap, gir ikke opplysningsplikt. Utbetaling til utenlandsk næringsdrivende som ikke er bosatt og skattepliktig til Norge skal ikke rapporteres i ordningen. Det betyr at AS, ANS og utenlandske leverandører ikke skal merkes med «bekreftet oppgaveplikt» i Unit4 ERP.

Korrekt merking av leverandører i Unit4 ERP

Korrekt innrapportering til Altinn ved årsslutt forutsetter at din virksomhet fanger opp hvilke leverandører som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.

Er du fullservicekunde?

Denne informasjonen må meldes inn til DFØ av fullservicekunder slik at leverandører blir merket i leverandørregisteret i Unit4 ERP.

Er du delservicekunde?

Delservicekunder må merke leverandørene selv.

Korrekt bruk av avgiftskode 0 og 00

Bruk avgiftskode 00 på faktura som inneholder merverdiavgift som ikke kan føres på andre avgiftskoder. Avgiftskode 0 skal benyttes dersom det ikke er merverdiavgift på fakturaen. Merk at mva-kode 00 er en underkode av mva-kode 0. Dersom DFØ skal ekskludere merverdiavgift på beløp til innrapportering for SNU og Opphavsmann til åndsverk, OtÅ, er riktig bruk av avgiftskode 0 og 00 en forutsetning for at beløp til innrapportering skal bli korrekt. Selv om kode 00 er opprettet for SNU og OtÅ, anbefaler vi å bruke kode 00 på fakturaer fra alle leverandører som inneholder mva - som ikke kan føres på andre avgiftskoder. Se også mva-kode 0.

Kunder som benytter innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP skal bruke mva-kode 00. I innkjøpsløsningen skal kodene X1- X4 brukes for varer med merverdiavgift som det ikke er fradragsrett for. X-kodene i innkjøpsløsningen tilsvarer altså bruttokode 00 og omgjøres til denne ved overføring til hovedbok. Dersom varen ikke har merverdiavgift skal kode 0 brukes. Feil bruk av X-kodene og kode 0 i innkjøpsløsningen vil føre til at ordre og faktura ikke matcher.

Innlesing av utbetalinger fra fil

Merk at dersom dere leser inn utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted fra fil, kan vi ikke tilby å levere XML-fil eksklusiv merverdiavgift. Om ønskelig kan vi fortsatt levere XML-filen, men dere må selv korrigere eventuelle beløp inklusiv merverdiavgift i XML-filen før innberetning til Skatteetaten.

Fast kontaktperson

Dersom dere ønsker denne tjenesten må dere oppgi en kontaktperson. Dette kan være samme person som foretar innrapportering i Altinn. Kontaktpersonen får tilsendt påminnelse i forkant av frister for levering og vil være personen leverandørene, DFØ og Skatteetaten henvender seg til for eventuelle spørsmål rundt innrapporteringen.

Ønsker dere hjelp fra DFØ?

Vi ber om tilbakemelding innen 1. oktober dersom dere ønsker å motta denne tjenesten. Mottok dere denne tjenesten for selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted forrige inntektsår, trenger dere ikke si i fra på ny.

Frister

4. januar: Frist for å merke leverandører for årskontroll. 

Faktura med fakturadato fra 1. januar til 31.desember kontrolleres for merverdiavgift. Vi anbefaler at dere merker leverandører fortløpende gjennom året.

Tips

Bruk browserspørring for å holde oversikt over leverandører merket med bekreftet oppgaveplikt, status og organisasjonsnummer. Denne spørringen finner du ved å søke på «DFØ tredjepartsopplysninger».

Se Skatteetatens veiledning for mer informasjon om innrapportering av tredjepartsopplysninger.

Browserspørring for å holde oversikt over leverandører merket med bekreftet oppgaveplikt, status og organisasjonsnummer finner du ved å søke på «DFØ tredjepartsopplysninger».

Ofte stilte spørsmål

 • Disse regnes som "fast forretningssted":

  • kontor med lønnet personale
  • kontor med telefonsvarer for bestilling av oppdrag (ikke telefonsentral uten tilknytning til den enkelte utøver)
  • kontorfellesskap med andre
  • hjemmekontor, særskilt innredet rom med utstyr til bruk i virksomheten
  • kontor med vanlig åpningstid eller til regelmessige tider bekjentgjort på forhånd
  • et bestemt sted gjort kjent for offentligheten som fast forretningssted

  Dere må selv avklare med den enkelte oppdragstaker om det dreier seg om en selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted eller ikke. Hvis det er tvil om det er fast forretningssted skal opplysningene rapporteres. Ved avklaringsbehov kan dere rådføre dere med «Grunnlagsdata» hos Skatteetaten på telefon 800 80 000 (tastevalg 4-3-1) eller e-post til grunnlagsdata@skatteetaten.no.

 • Merverdiavgiftskode 00 er en underkode av avgiftskode 0, og skal benyttes dersom virksomheten mottar DFØs tjeneste for innrapportering av tredjepartsopplysninger. Bruk avgiftskode 00 på faktura som inneholder merverdiavgift det ikke kan føres fradrag for, og som ikke kan belastes nettoføringsordningen for mva i staten. Dersom faktura ikke inneholder merverdiavgift, brukes kode 0.

  For at beløp til innrapportering skal bli korrekt, er riktig bruk av mva-kode 0 og 00 en forutsetning.

  Selv om kode 00 er opprettet for SNU og Opphavsmann til åndsverk, OtÅ, anbefaler vi å bruke kode 00 på fakturaer fra alle leverandører som inneholder mva - som ikke kan føres på andre avgiftskoder. Dette er for å unngå feilkilder. Se også mva-kode 0.

  Hva skjer med merverdiavgift ført med kode 00:
  Koden er opprettet for å fortelle DFØ at her må saksbehandler gå manuelt inn og trekke ut fakturert merverdiavgift fra beløp til innrapportering. Dersom dere benytter avgiftskode 00 på alle fakturaer fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, uavhengig av om de inneholder merverdiavgift eller ikke, kan ikke DFØ tilby denne tjenesten.

 • For leverandørfaktura skal merverdiavgiftskode 00 benyttes dersom virksomheten mottar DFØs tjeneste for innrapportering av tredjepartsopplysninger. Merverdiavgiftskode 00 er en underkode av avgiftskode 0. Bruk avgiftskode 00 på faktura som inneholder merverdiavgift det ikke kan føres fradrag for, og som ikke kan belastes nettoføringsordningen for mva i staten. Dersom faktura ikke inneholder merverdiavgift, brukes kode 0.

  For at beløp til innrapportering skal bli korrekt, er riktig bruk av mva-kode 0 og 00 en forutsetning. 

  Selv om kode 00 er opprettet for SNU og Opphavsmann til åndsverk (OtÅ), anbefaler vi å bruke kode 00 på fakturaer fra alle leverandører som inneholder mva - som ikke kan føres på andre avgiftskoder. Dette er for å unngå feilkilder. Se også mva-kode 0.

  Hva skjer med merverdiavgift ført med kode 00:

  Koden er opprettet for å fortelle DFØ at her må saksbehandler gå manuelt inn og trekke ut fakturert merverdiavgift fra beløp til innrapportering. Dersom dere benytter avgiftskode 00 på alle fakturaer fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, uavhengig av om de inneholder merverdiavgift eller ikke, kan ikke DFØ tilby denne tjenesten.

  Unntak:

  Merverdiavgiftskode 00 fungerer ikke i den nye innkjøpsløsningen.
  Vi ser på løsninger for innkjøpsfaktura som inneholder mva som ikke skal fradragsføres, og kommer med informasjon så snart vi har en løsning på plass.
  For innkjøpsfaktura som ikke inneholder mva skal mvakode 0 benyttes på lik linje med leverandørfaktura.

 • Det er viktig for identifisering av mottaker at organisasjonsnummer (9 siffer) eller fødselsnummer (11 siffer) for selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted er utfylt.

  Dersom oppdragstakeren ikke er registrert med foretak i Enhetsregisteret, må dere vurdere om vedkommende faktisk driver næringsvirksomhet, eller må anses som ansatt eller som frilanser med enkeltstående og mer tilfeldige oppdrag. I så fall skal betalingene anses som lønn til arbeidstaker og rapporteres i a-meldingen, ikke i denne ordningen.

  Dersom mottakeren av godtgjøringen ikke har organisasjons- eller fødselsnummer, og dere har opplysningsplikt, må dere kontakte nærmeste skattekontor for å rekvirere et D-nummer for skattemessige forhold.

  Utbetaling til utenlandsk leverandør som ikke er bosatt og skattepliktig til Norge skal ikke rapporteres i ordningen.

  Dersom organisasjons- eller fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene vil da ikke godkjennes som levert.

  Merk også at du skal oppgi fullstendig navn til den selvstendig næringsdrivende (vederlagsmottaker).

 • Det skal rapporteres et beløp samlet per leverandør som er fakturert i løpet av inntektsåret. Beløpet skal rapporteres eksklusiv mva. og oppgis i hele kroner. Hvis netto utbetaling til en næringsdrivende mottaker er kr 0 skal det ikke rapporteres noe.

 • Alle leverandører som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted må merkes med «Bekreftet oppgaveplikt». Det er denne merkingen som gjør at leverandøren blir med på XML-fil som vi legger på Opalcon, samt gjør det mulig for DFØ å produsere og sende ut årsoppgave til leverandørene.

  AS, ANS og utenlandske leverandører skal ikke merkes.

 • Tilskudd og erstatninger skal ikke rapporteres på denne ordningen. Leverandørregisteret skal altså ikke merkes med "Bekreftet oppgaveplikt" med mindre det er kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (eller det dreier seg om opphavsmann til åndsverk – se egen veiledning).

  Opplysningsplikten for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted er hjemlet i ligningsloven § 5–9 bokstav e – og dekker ikke rapportering av oppgaver over erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader med mer som er utbetalt i inntektsåret.

  Dette er ivaretatt med at det kun er føringer på kontoer i 5-serien, 6-serien, 7000-7606 eller 7609-7999 som blir med i beløpet til innrapportering gjennom løsningen for kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.
  Det betyr at dersom det både utbetales tilskudd og kjøpes tjenester fra leverandør, er det kun beløp for tjenester som vil bli med på XML-fil og årsoppgave.

 • Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

  1. RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende

  Dette er et manuelt utfyllingsskjema ment for opplysningspliktige som har få oppgaver å levere. På grunn av begrensninger i Altinn bør du ikke sende inn flere enn ca. 50 oppgaver om gangen.

  2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

  I dette skjemaet kan du laste opp og sende inn en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger.

 • Det kun er føringer på kontoene i 5-serien, 6-serien, 7000-7606 og 7609-7999 som blir med i beløpet til innrapportering gjennom løsningen.

 • Hvis leverandøren kun selger varer og ikke tjenester skal den ikke innrapporteres.

  Utgifter i forbindelse med kjøp av tjeneste skal derimot innrapporteres. Dette gjelder for eksempel hvis det er fakturert for reiseutgifter eller mat i forbindelse med et foredrag, eller bøker som har blitt distribuert under foredraget.

  Dere skal altså ikke merke leverandører med "bekreftet oppgaveplikt" dersom dere kun har handlet varer fra leverandøren. Selger leverandører både tjenester og varer skal fakturaen imidlertid merkes dersom varedelen utgjør en ubetydelig del. Skattedirektoratet har gitt uttrykk for at med ubetydelig i denne forbindelse menes 10% av det totale vederlaget. Fakturert beløp skal innrapporteres i sin helhet.

 • Hvis feilen oppdages før fristen for korrigering 1. mars kan denne korrigeres i XML-fil. Skjema og XML-fil må da sendes inn på nytt. Oppdages feilen etter fristen 1. mars må Skatteetaten kontaktes.

 • XML-filen til Skatteetaten blir liggende på Opal_con i mappe «År- 2020/Rapporter/09 Årsoppgjør» også etter at dere har hentet den for å innrapportere via skjema RF-1301 på Altinn.

  Åpne og korriger filen i Notepad++.

  For eksempel om beløpet 47220 skal korrigeres med 600 på organisasjonsnummer 912345678 finner du beløpet for leverandøren:

  alt

  Og endrer til korrekt beløp:

  alt

  Merk at beløpet også må korrigeres i samlet sum for filen etter du har korrigert leverandøren. Det vil si at 600 også må trekkes fra under oppgavesummeringen.

  Om du sletter en leverandør må både sluttsummen og antall oppgaver korrigeres, eksempelvis fra 180 til 179:

  alt

  Merk at dere må lagre som xml for å beholde formatet xml som er et krav på Altinn.

  Husk også å sende korrigert/annullert årsoppgave.

 • For å korrigere opplysninger i en innsendt oppgave må oppgaven sendes inn på nytt med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven.

  Den unike identifikatoren er satt sammen av:

  • Inntektsår
  • Oppgavegivers (deres) organisasjonsnummer
  • Oppgaveeiers (vederlagsmottakers) organisasjons- eller fødselsnummer

  Når oppgaven mottas av Skatteetaten, vil den erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste innsendte oppgaven er den som blir gjeldende.

  Eksempler på typiske feil og hvordan de skal korrigeres:

  • Feil beløp:
   Eksempel: Dere avdekker at det er levert feil beløp på 3 av 40 oppgaver etter innlevering.
   Beløp kan korrigeres i XML-fil og dere kan levere denne (som inneholder alle 40 oppgaver) på nytt med skjema RF-1301.
  • Dublett:
   Dere får tilbakemelding fra Skatteetaten om at oppgaver har blitt avvist i dublettkontroll.
   Dersom samme organisasjonsnummer ligger registrert på flere leverandører i Unit4 ERP og de blir merket med bekreftet oppgaveplikt, vil de bli summert hver for seg i XML-filen. Dersom dette ikke korrigeres vil bli oppgave bli avvist ved levering.
   Stoppes leveransen i dublettkontrollen, må dere korrigere leverandøren (vederlagsmottaker) som ligger dobbelt og sende inn på nytt med ett samlet totalbeløp.
  • Uidentifisert:
   Dere får tilbakemelding fra Skatteetaten om at oppgaveeier ikke kan identifiseres.
   Dersom organisasjons- eller fødselsnummer mangler i leverandørregisteret vil det bli produsert et dummynummer 000000000. Et organisasjonsnummer med mellomrom vil av systemet bli tolket som et fødselsnummer og legge til en “fødselsnummertag” i XML-fil. Oppgaver med ugyldig eller manglende organisasjons- eller fødselsnummer vil bli avvist av Skatteetaten.
   Oppgavene må rapporteres på nytt med korrekt organisasjons- eller fødselsnummer.

  For veiledning på hvordan å korrigere i XML-fil, se spørsmålet over «Hvordan korrigere i XML-fil». Trenger dere bistand til å korrigere i XML-fil kan dere ta kontakt med DFØ.

 • Hvis en oppgave sendes inn med et organisasjons- eller fødselsnummer som tilhører feil person/oppdragstaker, må oppgaven slettes.

  Oppgaven rapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må ny oppgave med korrekt organisasjons- eller fødselsnummer og beløp leveres.

 • Mal for årsoppgave legges på Opalcon i mappe 09 Årsoppgjør for aktuelt inntektsår, sammen med årsoppgaver og XML-fil.

 • Dersom dere ikke leverer oppgaver innen fristen, kan Skatteetaten ilegge dere tvangsmulkt.

  Opplysninger anses ikke levert når de:

  • er helt uteblitt
  • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
  • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
  • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
  • mangler fullt navn, adresse, og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
  • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

  Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir, og opp til 50 rettsgebyr.

  Dere unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

 • For å sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for.

  For å logge inn i Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.

  For å fylle inn skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

  Signering krever rollen Begrenset signeringsrett.

  Om virksomheten deres er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

  Dersom du som skal sende inn eller signere på vegne av virksomheten ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter utover de delegeringer som allerede er gjennomført i Enhetsregisteret.

  Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom dere har spørsmål eller problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Skatteetatens frister 2021

15. februar: Frist for levering av tredjepartsopplysninger og utsendelse av årsoppgave til den skattepliktige.

1. mars: Frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen. Dersom dere får problemer med å overholde innleveringsfristen skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse: grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?