Selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

Når dere har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, omfattes dere av opplysningsplikten og skal innrapportere det fakturerte beløpet eksklusive merverdiavgift til Skatteetaten. DFØ tilbyr å bistå dere med innrapporteringen. Her finner dere informasjon om tjenesten, arbeidsdeling og forutsetninger.

Hvem skal innrapportere på ordningen?

De som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, omfattes av opplysningsplikten og skal innrapportere det fakturerte beløpet eksklusive merverdiavgift til Skatteetaten.

Hva må dere gjøre?

DFØ tilbyr å levere årsoppgaver til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (SNU) samt produsere fil som skal innleveres til Skatteetaten for faktura behandlet i vårt fakturasystem i løpet av inntektsåret. Tilbudet forutsetter at dere:

 • merker leverandørene korrekt i leverandørregisteret
 • bruker merverdiavgiftskode 0 og 00 korrekt
 • benytter konto i 5-serien, 6-serien, 7000–7606 eller 7609–7999.
 • rapporterer via Altinn

Vederlag til selvstendig næringsdrivende med fast forretningssted, eller næringsvirksomhet organisert som aksjeselskap eller et ansvarlig selskap, gir ikke opplysningsplikt. Utbetaling til utenlandsk næringsdrivende som ikke er bosatt og skattepliktig til Norge skal ikke rapporteres i ordningen. Det betyr at AS, ANS og utenlandske leverandører ikke skal merkes med «bekreftet oppgaveplikt» i Unit4 ERP.

Korrekt merking av leverandører i Unit4 ERP

Korrekt innrapportering til Altinn ved årsslutt forutsetter at din virksomhet fanger opp hvilke leverandører som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.

Er du fullservicekunde?

Denne informasjonen må meldes inn til DFØ av fullservicekunder slik at leverandører blir merket i leverandørregisteret i Unit4 ERP.

Er du delservicekunde?

Delservicekunder må merke leverandørene selv.

Korrekt bruk av avgiftskode 0 og 00

Bruk avgiftskode 00 på faktura som inneholder merverdiavgift som ikke kan føres på andre avgiftskoder. Avgiftskode 0 skal benyttes dersom det ikke er merverdiavgift på fakturaen. Merk at mva-kode 00 er en underkode av mva-kode 0. Dersom DFØ skal ekskludere merverdiavgift på beløp til innrapportering for SNU og Opphavsmann til åndsverk, OtÅ, er riktig bruk av avgiftskode 0 og 00 en forutsetning for at beløp til innrapportering skal bli korrekt. Selv om kode 00 er opprettet for SNU og OtÅ, anbefaler vi å bruke kode 00 på fakturaer fra alle leverandører som inneholder mva - som ikke kan føres på andre avgiftskoder. Se også mva-kode 0.

Kunder som benytter innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP skal bruke mva-kode 00. I innkjøpsløsningen skal kodene X1- X4 brukes for varer med merverdiavgift som det ikke er fradragsrett for. X-kodene i innkjøpsløsningen tilsvarer altså bruttokode 00 og omgjøres til denne ved overføring til hovedbok. Dersom varen ikke har merverdiavgift skal kode 0 brukes. Feil bruk av X-kodene og kode 0 i innkjøpsløsningen vil føre til at ordre og faktura ikke matcher.

Innlesing av utbetalinger fra fil

Merk at dersom dere leser inn utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted fra fil, kan vi ikke tilby å levere XML-fil eksklusiv merverdiavgift. Om ønskelig kan vi fortsatt levere XML-filen, men dere må selv korrigere eventuelle beløp inklusiv merverdiavgift i XML-filen før innberetning til Skatteetaten.

Fast kontaktperson

Dersom dere ønsker denne tjenesten må dere oppgi en kontaktperson. Dette kan være samme person som foretar innrapportering i Altinn. Kontaktpersonen får tilsendt påminnelse i forkant av frister for levering og vil være personen leverandørene, DFØ og Skatteetaten henvender seg til for eventuelle spørsmål rundt innrapporteringen.

Ønsker dere hjelp fra DFØ?

Vi ber om tilbakemelding innen 1. oktober dersom dere ønsker å motta denne tjenesten. Vi tilbyr denne tjenesten uten ekstra kostnad for våre kunder.

Mottok dere denne tjenesten for selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted forrige inntektsår, trenger dere ikke si i fra på ny.

Frister

3. januar: Frist for å merke leverandører for årskontroll. 

Faktura med fakturadato fra 1. januar til 31.desember kontrolleres for merverdiavgift. Vi anbefaler at dere merker leverandører fortløpende gjennom året.

24. januar: Frist for å kontrollere spørring DFØ Tredjepartsopplysninger SNU.
Gi DFØ beskjed om hvilke leverandører det ikke skal sendes ut årsoppgaver til, og eventuelle korrigeringer som må foretas i xml-fil.
Se egen veiledning for spørringen DFØ Tredjepartsopplysninger SNU (hovedbok).

31. januar: DFØ legger årsoppgaver og xml-fil på DFØ-fildel (Opal_con)

Tips

Bruk browserspørring for å holde oversikt over leverandører merket med bekreftet oppgaveplikt, status og organisasjonsnummer. Denne spørringen finner du ved å søke på DFØ tredjepartsopplysninger. Se egen veiledning for spørringen DFØ Tredjepartsopplysninger (leverandør).

Se Skatteetatens veiledning for mer informasjon om innrapportering av tredjepartsopplysninger.

Ofte stilte spørsmål

Hva regnes som «fast forretningssted»?

Disse regnes som "fast forretningssted":

 • kontor med lønnet personale
 • kontor med telefonsvarer for bestilling av oppdrag (ikke telefonsentral uten tilknytning til den enkelte utøver)
 • kontorfellesskap med andre
 • hjemmekontor, særskilt innredet rom med utstyr til bruk i virksomheten
 • kontor med vanlig åpningstid eller til regelmessige tider bekjentgjort på forhånd
 • et bestemt sted gjort kjent for offentligheten som fast forretningssted

Dere kan finne forretningsadressen til den næringsdrivende ved oppslag i Brønnøysundregistrene. Dette er ikke det samme som fast forretningssted. Forretningsadressen som er registrert i Brønnøysundregistrene kan være en privatadresse eller en kontoradresse, slik at forretningsadressen kan ikke legges til grunn som fast forretningssted uten andre undersøkelser.

Dere må selv avklare med den enkelte oppdragstaker om det dreier seg om en selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted eller ikke. Hvis det er tvil om det er fast forretningssted skal opplysningene rapporteres. Ved avklaringsbehov kan dere rådføre dere med «Grunnlagsdata» hos Skatteetaten på telefon 800 80 000 (tastevalg 4-3-1) eller e-post til grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Korrekt bruk av kode 00. Hvilken avgiftskode når?

Merverdiavgiftskode 00 er en underkode av avgiftskode 0, og skal benyttes dersom virksomheten mottar DFØs tjeneste for innrapportering av tredjepartsopplysninger. Bruk avgiftskode 00 på faktura som inneholder merverdiavgift det ikke kan føres fradrag for, og som ikke kan belastes nettoføringsordningen for mva i staten. Dersom faktura ikke inneholder merverdiavgift, brukes kode 0.

For at beløp til innrapportering skal bli korrekt, er riktig bruk av mva-kode 0 og 00 en forutsetning.

Selv om kode 00 er opprettet for SNU og Opphavsmann til åndsverk, OtÅ, anbefaler vi å bruke kode 00 på fakturaer fra alle leverandører som inneholder mva - som ikke kan føres på andre avgiftskoder. Dette er for å unngå feilkilder. Se også mva-kode 0.

Hva skjer med merverdiavgift ført med kode 00:
Koden er opprettet for å fortelle DFØ at her må saksbehandler gå manuelt inn og trekke ut fakturert merverdiavgift fra beløp til innrapportering. Dersom dere benytter avgiftskode 00 på alle fakturaer fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, uavhengig av om de inneholder merverdiavgift eller ikke, kan ikke DFØ tilby denne tjenesten.

Avgiftskoder i den nye innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP. Hvilken avgiftskode når?

For leverandørfaktura skal merverdiavgiftskode 00 benyttes dersom virksomheten mottar DFØs tjeneste for innrapportering av tredjepartsopplysninger. Merverdiavgiftskode 00 er en underkode av avgiftskode 0. Bruk avgiftskode 00 på faktura som inneholder merverdiavgift det ikke kan føres fradrag for, og som ikke kan belastes nettoføringsordningen for mva i staten. Dersom faktura ikke inneholder merverdiavgift, brukes kode 0.

For at beløp til innrapportering skal bli korrekt, er riktig bruk av mva-kode 0 og 00 en forutsetning. 

Selv om kode 00 er opprettet for SNU og Opphavsmann til åndsverk (OtÅ), anbefaler vi å bruke kode 00 på fakturaer fra alle leverandører som inneholder mva - som ikke kan føres på andre avgiftskoder. Dette er for å unngå feilkilder. Se også mva-kode 0.

Hva skjer med merverdiavgift ført med kode 00:

Koden er opprettet for å fortelle DFØ at her må saksbehandler gå manuelt inn og trekke ut fakturert merverdiavgift fra beløp til innrapportering. Dersom dere benytter avgiftskode 00 på alle fakturaer fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, uavhengig av om de inneholder merverdiavgift eller ikke, kan ikke DFØ tilby denne tjenesten.

Unntak:

Merverdiavgiftskode 00 fungerer ikke i den nye innkjøpsløsningen.

Kunder som benytter innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP skal bruke kodene X1-X4 for varer med merverdiavgift som det ikke er fradragsrett for. X-kodene tilsvarer bruttokode 00, og omgjøres til denne ved overføring til hovedbok.
For innkjøpsfaktura som ikke inneholder mva skal mvakode 0 benyttes på lik linje med leverandørfaktura.

Feil bruk av X-kodene og kode 0 i innkjøpsløsningen vil føre til at ordre og faktura ikke matcher.

Hva om den selvstendig næringsdrivende ikke har organisasjonsnummer?

Det er viktig for identifisering av mottaker at organisasjonsnummer (9 siffer) eller fødselsnummer (11 siffer) for selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted er utfylt.

Dersom oppdragstakeren ikke er registrert med foretak i Enhetsregisteret, må dere vurdere om vedkommende faktisk driver næringsvirksomhet, eller må anses som ansatt eller som frilanser med enkeltstående og mer tilfeldige oppdrag. I så fall skal betalingene anses som lønn til arbeidstaker og rapporteres i a-meldingen, ikke i denne ordningen.

Dersom mottakeren av godtgjøringen ikke har organisasjons- eller fødselsnummer, og dere har opplysningsplikt, må dere kontakte nærmeste skattekontor for å rekvirere et D-nummer for skattemessige forhold.

Utbetaling til utenlandsk leverandør som ikke er bosatt og skattepliktig til Norge skal ikke rapporteres i ordningen.

Dersom organisasjons- eller fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene vil da ikke godkjennes som levert.

Merk også at du skal oppgi fullstendig navn til den selvstendig næringsdrivende (vederlagsmottaker).

Hvilket beløp innrapporteres?

Det skal rapporteres et beløp samlet per leverandør som er fakturert i løpet av inntektsåret. Beløpet skal rapporteres eksklusiv mva. og oppgis i hele kroner. Hvis netto utbetaling til en næringsdrivende mottaker er kr 0 skal det ikke rapporteres noe.

Hvorfor må vi merke leverandørene i Unit4 ERP?

Alle leverandører som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted må merkes med «Bekreftet oppgaveplikt». Det er denne merkingen som gjør at leverandøren blir med på XML-fil som vi legger på Opalcon, samt gjør det mulig for DFØ å produsere og sende ut årsoppgave til leverandørene.

AS, ANS og utenlandske leverandører skal ikke merkes.

Hvordan merker vi leverandørene i Unit4 ERP?

Merking for bekreftet oppgaveplikt gjør dere under fane 3-Faktura i feltet «Oppgaveplikt»

Skal tilskudd og erstatninger innrapporteres?

Tilskudd og erstatninger skal ikke rapporteres på denne ordningen. Leverandørregisteret skal altså ikke merkes med "Bekreftet oppgaveplikt" med mindre det er kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (eller det dreier seg om opphavsmann til åndsverk – se egen veiledning).

Opplysningsplikten for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted er hjemlet i ligningsloven § 5–9 bokstav e – og dekker ikke rapportering av oppgaver over erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader med mer som er utbetalt i inntektsåret.

Dette er ivaretatt med at det kun er føringer på kontoer i 5-serien, 6-serien, 7000-7606 eller 7609-7999 som blir med i beløpet til innrapportering gjennom løsningen for kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.
Det betyr at dersom det både utbetales tilskudd og kjøpes tjenester fra leverandør, er det kun beløp for tjenester som vil bli med på XML-fil og årsoppgave.

SNU, OtÅ eller ingen av delene?

Det kan være vanskelig å vurdere hva som skal rapporteres og ikke, ikke minst hvilken ordning det skal rapporteres under.
Vi har laget en forenklet oversikt over selskapsformer og ulike tjenester/varer.

I første omgang bør dere se på hvilken selskapsform oppdragstaker har for å avdekke om dere har opplysningsplikt. Det vil også gi dere en nærmere pekepinn på hvordan det skal rapporteres.

* Dersom oppdragstakeren ikke er registrert med foretak i Enhetsregisteret, må dere vurdere om vedkommende faktisk driver næringsvirksomhet, eller må anses som ansatt eller frilanser med enkeltstående og mer tilfeldige oppdrag. I så fall skal betalingene anses som lønn til arbeidstaker og rapporteres i a-meldingen og ikke rapporteres i denne ordningen.

** Utbetaling til utenlandsk næringsdrivende som ikke er bosatt og skattepliktig til Norge skal ikke rapporteres i ordningen.

I neste omgang må dere se på hva dere har betalt for.
En generell regel for SNU er dersom det kun er handlet for varer skal det ikke innrapporteres, altså for denne ordningen handler det om tjenester. Men, ikke alle tjenester skal rapporteres under ordningen.

*Fotografiske bilder er ikke åndsverk. Grensen mellom fotografiske verk (som er åndsverk) og fotografiske bilder bestemmes av hvorvidt den innsats som ligger bak fotografiet anses skapende. For eksempel vil et bilde tatt av et automatisk kamera for overvåking eller automatisk trafikkontroll ikke være et fotografisk verk, heller ikke bilder som kun er tatt for dokumentasjonsformål som for eksempel bilder tatt for å dokumentere landskap, veier og bygninger. Det samme vil nok kunne sies om mange av bildene privatpersoner tar for å gjengi begivenheter eller steder de har vært.

** Dersom oppdragstakeren ikke er registrert med foretak i Enhetsregisteret og oppdraget er enkeltstående og mer tilfeldig, skal betalingene anses som lønn til arbeidstaker, og rapporteres i a-meldingen.

Er dere usikre på hvordan noe skal rapporteres, ta kontakt med Skatteetaten på e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no

Hvilket skjema skal vi benytte ved innrapportering?

Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Dette er et manuelt utfyllingsskjema ment for opplysningspliktige som har få oppgaver å levere. På grunn av begrensninger i Altinn bør du ikke sende inn flere enn ca. 50 oppgaver om gangen.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp og sende inn en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger.

Hvilke kontoer blir innrapportert?

Det kun er føringer på kontoene i 5-serien, 6-serien, 7000-7606 og 7609-7999 som blir med i beløpet til innrapportering gjennom løsningen.

Må vi innrapportere kjøp av varer fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted?

Hvis leverandøren kun selger varer og ikke tjenester skal den ikke innrapporteres.

Utgifter i forbindelse med kjøp av tjeneste skal derimot innrapporteres. Dette gjelder for eksempel hvis det er fakturert for reiseutgifter eller mat i forbindelse med et foredrag, eller bøker som har blitt distribuert under foredraget.

Dere skal altså ikke merke leverandører med "bekreftet oppgaveplikt" dersom dere kun har handlet varer fra leverandøren. Selger leverandører både tjenester og varer skal fakturaen imidlertid merkes dersom varedelen utgjør en ubetydelig del. Skattedirektoratet har gitt uttrykk for at med ubetydelig i denne forbindelse menes 10% av det totale vederlaget. Fakturert beløp skal innrapporteres i sin helhet.

Hvilke formater og tekniske spesifikasjoner er gyldige?
Hva gjør jeg om jeg oppdager feil i innrapporteringen?

Hvis feilen oppdages før fristen for korrigering 1. mars kan denne korrigeres i XML-fil. Skjema og XML-fil må da sendes inn på nytt. Oppdages feilen etter fristen 1. mars må Skatteetaten kontaktes.

Hvordan korrigere i XML-fil?

XML-filen til Skatteetaten blir liggende på Opal_con i mappe «År- 2020/Rapporter/09 Årsoppgjør» også etter at dere har hentet den for å innrapportere via skjema RF-1301 på Altinn.

Åpne og korriger filen i Notepad++.

For eksempel om beløpet 47220 skal korrigeres med 600 på organisasjonsnummer 912345678 finner du beløpet for leverandøren:

Og endrer til korrekt beløp:

Merk at beløpet også må korrigeres i samlet sum for filen etter du har korrigert leverandøren. Det vil si at 600 også må trekkes fra under oppgavesummeringen.

Om du sletter en leverandør må både sluttsummen og antall oppgaver korrigeres, eksempelvis fra 180 til 179:

Merk at dere må lagre som xml for å beholde formatet xml som er et krav på Altinn.

Husk også å sende korrigert/annullert årsoppgave.

Hvordan korrigere opplysninger i en innsendt oppgave?

For å korrigere opplysninger i en innsendt oppgave må oppgaven sendes inn på nytt med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven.

Den unike identifikatoren er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers (deres) organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers (vederlagsmottakers) organisasjons- eller fødselsnummer

Når oppgaven mottas av Skatteetaten, vil den erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste innsendte oppgaven er den som blir gjeldende.

Eksempler på typiske feil og hvordan de skal korrigeres:

 • Feil beløp:
  Eksempel: Dere avdekker at det er levert feil beløp på 3 av 40 oppgaver etter innlevering.
  Beløp kan korrigeres i XML-fil og dere kan levere denne (som inneholder alle 40 oppgaver) på nytt med skjema RF-1301.
 • Dublett:
  Dere får tilbakemelding fra Skatteetaten om at oppgaver har blitt avvist i dublettkontroll.
  Dersom samme organisasjonsnummer ligger registrert på flere leverandører i Unit4 ERP og de blir merket med bekreftet oppgaveplikt, vil de bli summert hver for seg i XML-filen. Dersom dette ikke korrigeres vil bli oppgave bli avvist ved levering.
  Stoppes leveransen i dublettkontrollen, må dere korrigere leverandøren (vederlagsmottaker) som ligger dobbelt og sende inn på nytt med ett samlet totalbeløp.
 • Uidentifisert:
  Dere får tilbakemelding fra Skatteetaten om at oppgaveeier ikke kan identifiseres.
  Dersom organisasjons- eller fødselsnummer mangler i leverandørregisteret vil det bli produsert et dummynummer 000000000. Et organisasjonsnummer med mellomrom vil av systemet bli tolket som et fødselsnummer og legge til en “fødselsnummertag” i XML-fil. Oppgaver med ugyldig eller manglende organisasjons- eller fødselsnummer vil bli avvist av Skatteetaten.
  Oppgavene må rapporteres på nytt med korrekt organisasjons- eller fødselsnummer.

For veiledning på hvordan å korrigere i XML-fil, se spørsmålet over «Hvordan korrigere i XML-fil». Trenger dere bistand til å korrigere i XML-fil kan dere ta kontakt med DFØ.

Hvordan slette opplysninger med feil?

Hvis en oppgave sendes inn med et organisasjons- eller fødselsnummer som tilhører feil person/oppdragstaker, må oppgaven slettes.

Oppgaven rapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må ny oppgave med korrekt organisasjons- eller fødselsnummer og beløp leveres.

Hvor finner jeg mal for årsoppgave?

Mal for årsoppgave legges på Opalcon i mappe 09 Årsoppgjør for aktuelt inntektsår, sammen med årsoppgaver og XML-fil.

Hva skjer dersom vi leverer for sent eller ikke leverer oppgaver?

Dersom dere ikke leverer oppgaver innen fristen, kan Skatteetaten ilegge dere tvangsmulkt.

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse, og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir, og opp til 50 rettsgebyr.

Dere unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Hvilken rolle trenger jeg i Altinn?

For å sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for.

For å logge inn i Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.

For å fylle inn skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrett.

Om virksomheten deres er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du som skal sende inn eller signere på vegne av virksomheten ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter utover de delegeringer som allerede er gjennomført i Enhetsregisteret.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom dere har spørsmål eller problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Hva må vi oppbevare som regnskapsmateriell?

Dere skal oppbevare en kopi av årsoppgavene, eventuelle korrigerte årsoppgaver, og kvitteringen dere mottar fra Skatteetaten på rapporteringen i Altinn som regnskapsmateriell.

Hvilket regelverk gjelder?

Aktuelt regelverk for rapportering av selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsadresse er

 • Skatteforvaltningsloven §7-10 bokstav e
 • Skatteforvaltningsloven §7-12
 • Skatteforvaltningsloven §7-13
 • Skatteforvaltningsloven §14-1
 • Skatteforvaltningsloven §14-7
 • Skatteforvaltningsforskriften §7-10-23 til §7-10-25
 • Skatteforvaltningsforskriften §7-12-1
 • Skatteloven §5-1
 • Skatteloven §5-30

Skatteetatens frister 2022

15. februar: Frist for levering av tredjepartsopplysninger og utsendelse av årsoppgave til den skattepliktige. Rapporteringen åpner 3. januar.

1. mars: Frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen. Dersom dere får problemer med å overholde innleveringsfristen skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse: grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Oppdatert: 11. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord