Oppdateringer om DFØ lønnsforhandlinger

På denne siden får du informasjon og oppdateringer om DFØ lønnsforhandlinger.

Kjente feil (oppdateres fortløpende)

Systemoppsett
FeilStatus
Ingen kjente feil
Fagforeningstilknytning
FeilStatus
Hvis man laster ned feillisten så inneholder den ikke ansattes navn i excel-filen.Feil per 18.08.23
Opprett lønnsoppgjør
FeilStatus
Trinn 3 - Ansattutvalg:
Kolonnene Dato neste ansiennitetsopprykk og Beløp neste ansiennitetsopprykk er ikke klare. Disse venter på en ny rapport som lages i SAP
Feil per 03.07.23
Trinn 4 - Legg til fagforeninger:
Når man åpner listen over deltakere så vises ikke tilknyttet fagforening i listen. Hvis man åpner oversikten over fagforeninger så vises tilknytning der, og tilknytning vises også i listen på fremsiden.
Feil per 05.07.23
Trinn 6 - Innstillinger:
Boksene for tilgangsnivå lyser rødt selv om det er fylt ut informasjon.
Feil per 18.08.23
Kravskjema
FeilStatus
Minsteavlønning LO og YS:
Gjelder kun når innstilling 'Alle ansatte skal plasseres på minsteavlønning' er skrudd på:
Når man velger en stillingskode som medfører at årslønnen automatisk oppjusteres til minsteavlønningen, er det likevel mulig å justere ned endringsbeløpet til under minsteavlønning.
Feil per 18.08.23
Minsteavlønning Akademikerne og Unio:
Gjelder kun når innstilling 'Alle ansatte skal plasseres på minsteavlønning' er skrudd på, og denne også skal gjelde for Akademikerne og Unio:
Når man velger en stillingskode som medfører at årslønnen automatisk oppjusteres til minsteavlønningen, er det likevel mulig å justere ned årslønnen og endringsbeløpet til under minsteavlønning.
Feil per 18.08.23
Under Siste lønnsvurdering kunne det være feil i Endringsbeløp. Feltet er derfor fjernet frem til dette er rettet.Feil per 07.09.23
OBS!
Endringer etter at kravskjema er sendt:
Dersom man trykker på Rediger på et sendt kravskjema, og deretter på Lagre, vil status gå tilbake til utkast. Man må huske å sende kravskjema på nytt.
Hvis man trykker på Avbryt beholder kravskjemaet status sendt.
Prioriteringsliste
FeilStatus
Gruppetillegg - feil i kalkulator ved følgende scenario:
- Legger til et gruppetillegg
- Legger til et endringsbeløp som fører til nytt lønnstrinn
- Setter ned lønnstrinn til laveste tillatte
Ansattes endringsbeløp kan da bli lavere enn gruppetillegget.
Løsning: Slett endringsbeløpet.
Feil per 07.09.23
For innstillinger med minsteavlønning:
Dersom ansatt har kronetillegg fra før, følger kronetillegget med i beregningen av minsteavlønningen. Denne er det ikke mulig å nullstille.
Feil per 07.09.23
Forbruk: Oversikten over Avsatt pott, Forbruk og Ufordelt pott kan regne feil dersom en ansatt har flere linjer - da regnes forbruket per linje selv om det kun skal telle som én vurdering.
Forbuket oppdateres kun når man laster inn prioriteringslisten (ikke hver gang man legger inn en endring).
Rettet 26.09.23
Fremsiden: "Sist lagret" oppdateres kun etter opprettelse og sending. Listen er likevel lagret.Feil per 12.09.23
Kolonner for dato og beløp neste ansiennitetsopprykk avventer utvikling av en ny rapport i SAP, og vil foreløpig ikke inneholde data.Feil per 18.08.23
Kolonne for Endring siste lønnsopprykk kunne vise feil beløp. Kolonnen er dermed midlertidig fjernet.Feil per 07.09.23
Kolonnene Ny lønnsstige og Ny stillingsansiennitet oppdateres ikke når man legger inn en ny stillingskode i Vurdering.Feil per 18.08.23
Kolonnen Vedlegg i vurdering: Det er ikke mulig å legge til vedlegg.Rettet 26.09.23
Kopier til vurdering: Det er ikke mulig å kopiere vedlegg.Feil per 12.09.23
Hvis rollen Arbeidsgruppe fagforening, Forhandlingsutvalg fagforening eller Arbeidsgiver fagforening har lagt til vedlegg, vises ikke dette hos mottaker. Dette gjelder ikke hvis ledere har lagt til vedlegg.Feil per 26.09.23
Visningsfeil i kolonner basert på valgt tariffavtale:
Lønnstrinn og kronetillegg vises for Akademikerne og Unio (rettet 07.09.23).
Kolonner for Generelt tillegg vises for LO og YS.
Delvis rettet 07.09.23
Prioriteringslisten: Det er kun mulig å sortere på en kolonne om gangen. Knapp for Standard sortering mangler.Feil per 18.08.23
Vis/Skjul kolonner sorteres ikke i kolonneundergrupper. Dette fører til at hvis man skjuler en kolonne, så skjules den fra alle kolonneundergrupper.Feil per 18.08.23
Vis/Skjul kolonner mangler søkefunksjon og knapp for Standard visning.Feil per 18.08.23
Nytt gruppetillegg: Velg begrunnelseskode fungerer ikke.Feil per 18.08.23
Eksporter Kravskjema: "Begrunnelse" vises i feil format.Feil per 18.08.23
Knappen Se gjennom under sending av prioriteringslister fungerer ikke.Feil per 18.08.23
Registrerte gruppetillegg og generelle tillegg vises ikke under Mottatte prioriteringslister. Dette vises derimot i egne prioriteringslister under kolonnegruppen for avsenderen.Rettet 26.09.23
Mottatte prioriteringslister kan vise data sammenslått av flere avsendere. Anbefaler å se i egne prioriteringslister frem til feilen er rettet.Feil per 26.09.23
Kolonnen "Nærmeste leder" viser feil for ansatte som er ledere - denne viser seg selv som nærmeste leder dersom man er ansatt i samme organisasjonsenhet man er leder for.Feil per 12.09.23
Begrunnelse viser ikke hele teksten når man har mottatt en prioriteringsliste.Feil per 12.09.23
Begrunnelse og Begrunnelseskode fra Arbeidsgruppe fagforening vises ikke hos mottakeren.Feil per 20.09.23
Ved eksportering av alle kravskjema eller prioriteringslisten kan man oppleve treg responstid grunnet store mengder data. Anbefaler ikke å prøve flere ganger da dette kan påføre kapasitetsproblemer. Det er likevel mulig å eksportere kravskjema enkeltvis.Feil per 26.09.23

Lansering uke 33

Nå lanseres området "Prioriteringsliste" i systemløsningen Lokale lønnsforhandlinger for de kunder som har tatt i bruk systemet i år.

Lanseringen av området "Prioriteringsliste" inkluderer følgende:

 • Mine prioriteringslister
 • Mottatte prioriteringslister
 • Mottak av kravskjema
 • Automatisk arbeidsflyt mellom roller

Funksjonalitet for automatisk kalkulator uteblir i dagens leveranse. Systemstøtte for dette arbeides videre med, og nytt kundenotat vil sendes ved levering. Estimert leveranse for kalkulator er i uke 34. Vi anbefaler å avvente med å registrere lønnsendringer i prioriteringslisten til dette er levert. Det er mulig å motta kravskjema, og man har tilgang til egne prioriteringslister i henhold til rolle.  

Lansering uke 27

Nå lanseres den nye digitale systemløsningen Lokale lønnsforhandlinger til de virksomhetene som tar i bruk denne i år.

Denne lanseringen inkluderer:

 • Systemoppsett
 • Fagforeningstilknytning
 • Opprett lønnsoppgjør
 • Kravskjema

I tillegg kan brukere med rollen Administrator logge inn i tilgangsportalen som vil ligge som en egen applikasjon i DFØ-ID. Vi minner om at roller for Administrator og/eller Kundesenter på nett til superbruker må bestilles i bestillingsskjema av en autorisert bestiller via sak i Kundesenter på nett.

Endring i innstilling om tilgangsnivå for fagforeninger

Etter ny særavtale om lønns- og personalopplysninger §7 for 2023 skal nå fagforeninger få tilgang på opplysninger om virksomhetens ansatte. Dette fører til en endring i innstilling om tilgangsnivå for fagforeninger i systemløsningen Lokale lønnsforhandlinger. 
 
I flisen Opprett lønnsoppgjør, trinn 6 Innstillinger har man tidligere kunnet velge om fagforeningene skal ha tilgang til alle ansatte i forhandlingen, eller kun egne medlemmer.
Etter ny særavtale om lønns- og personalopplysninger for 2023, er ordlyden i §7 endret fra «Fagforeninger kan få tilgang til opplysninger om virksomhetens ansatte», til «Fagforeninger skal få tilgang til opplysninger om virksomhetens ansatte». Dette fører til en endring i systemløsningen. Det er ikke lenger mulig å velge «Egne medlemmer» når man skal velge tilgangsnivå for fagforeninger. Eneste valg tilgjengelig for fagforeningene blir dermed «Alle ansatte i forhandlingen». Endringen vil føre til at alle ansatte i forhandlingen vil være synlige i prioriteringslistene for fagforeningene.

Endringen vil oppdateres i systemet sammen med lansering til kunder i uke 27 2023. 

Diskusjonspunkter til forberedende møte i forbindelse med systemløsningen Lokale lønnsforhandlinger

For kunder som tar i bruk systemløsningen Lokale lønnsforhandlinger, er det viktig å ta opp noen ekstra temaer under de forberedende møtene som kan påvirke konfigurering av systemløsningen.

Ansatte og partene i forhandlingen bør få god informasjon så tidlig som mulig.

Vi anbefaler at partene diskuterer følgende punkter som er relevante for systemløsningen. Listen er supplerende til virksomhetens faste diskusjonspunkter, og bør ikke erstatte disse:

1. Hvem skal være med i forhandlingsutvalget for arbeidsgiver og fagforeninger? Dette inkluderer:

 • Forhandlingsutvalg for arbeidsgiver (spesifisere eventuell lesetilgang eller skrivetilgang, hvem har fullmakt til å sende tilbud og til å signere protokoll)
 • Forhandlingsutvalg for fagforening (spesifisere eventuell lesetilgang eller skrivetilgang, hvem skal signere protokoll)
 • Arbeidsgrupper for fagforeninger som ikke skal delta i selve forhandlingene, men som skal utarbeide forslag på sine medlemmer (typisk plasstillitsvalgte)
 • Representant fra fagforeningene som skal vedlikeholde medlemslister i systemløsningen

2. Forhandlingsmodell for de forhandlingsberettigede organisasjonene:

 • Hovedsammenslutningsmodell
 • Fagforening
 • Fagforening forhandler på vegne av andre fagforeninger (Forhandlingsfullmakt)

3. Hvilke stillingskoder skal være tilgjengelige for valg for ansatte og forhandlingsdeltakere?

4. Hvordan skal forbruk beregnes: Ved dellønnsprosent eller avlønningsprosent?

5. Skal ansatte følge stillingskoders minsteavlønning? Følgende valg er mulige:

 • Når man ber om en ny stillingskode, blir denne automatisk plassert på stillingskodens minsteavlønning
 • Alle ansatte blir automatisk plassert på sin nåværende stillingskodes minsteavlønning
 • Akademikerne og UNIO kan følge minsteavlønninger til LO/YS
 • Man skal ikke følge stillingskoders minsteavlønning

6. Hvem skal kunne sende kravskjema til arbeidsgiver? Følgende valg er mulige:

 • Ingen
 • Kun uorganiserte
 • Alle

7. Skal begrunnelseskoder tas i bruk? Eventuelt hvilke begrunnelseskoder skal være tilgjengelige?

8. Skal ledere kunne motta fagforeningenes krav?

9. Skal fagforeningene opprette egne lønnsbrev til sine medlemmer?

10. Skal lønnsbrev fra arbeidsgiver godkjennes av fagforeningene før utsendelse?

11. Hvilke frister skal settes opp? Følgende frister er tilgjengelige i systemløsningen:

 • Systemfrist for kravskjema – denne er obligatorisk, og ved utløp av fristen er det ikke lenger mulig å sende kravskjema i systemløsningen. Bør settes etter eventuelle spesifikke frister for arbeidsgiver eller fagforeninger
 • Frist for kravskjema til arbeidsgiver
 • Frist for kravskjema per fagforening
 • Frist for ledere til å sende prioriteringsliste
 • Frist for fagforeninger til å sende prioriteringsliste
 • Frist for samtidig utveksling av krav
 • Frist for første tilbud
 • Forhandlingstidspunkt fra og til
 • Sperrefrist for protokoll

12. Følgende frister bør avtales for ferdigstilling i systemløsningen:

 • Når bør medlemslistene være ferdig oppdatert?
 • Når bør lønnsoppgjøret publiseres (tilgjengeliggjør kravskjema for ansatte og prioriteringsliste for forhandlingsdeltakere)?

13. Filer og lenker som kan tilgjengeliggjøres i de ulike områdene i systemløsningen. Her kan også statistikk og rapporter lastes opp.

14. Hva skal deles i prioriteringslistene? Følgende valg er mulige å legge til:

 • Prioritering og rangering
 • Begrunnelse
 • Vedlegg
 • Begrunnelseskoder

15. Ved samtidig utveksling av krav: Skal fagforeninger sende sine prioriteringslister til hverandre?

16. Generelt avtale prosess for deling av krav og tilbud.

For mer informasjon om hvordan gjøre gode forberedelser til lokale lønnsforhandlinger anbefaler vi å besøke nettsiden til Statens arbeidsgiverportal.

Oppdatert: 26. september 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.