Muligheter for merverdi i etatsstyringen

Departementet kan bruke periodisert regnskap til å holde oversikt over den underliggende virksomhetens økonomi og ivareta påse-ansvaret som følger av økonomiregelverket (ØR).

1. Bedre oversikt over virksomhetens økonomi

Periodisert regnskap kan gi bedre oversikt over

 • inntekter
 • kostnader
 • eiendeler
 • gjeld
Få bedre oversikt over virksomhetens økonomi

Etatsstyrer kan bruke virksomhetsregnskapet, eventuelt med månedsverk eller årsverk, i analyser og nøkkeltall for å følge med på økonomisk status og utvikling, både gjennom året og over år. Ved sammenligning over år kan det være hensiktsmessig å inflasjonsjustere regnskapstallene for å sammenligne reelle tall.

Departementet kan analysere og vurdere nøkkeltallene selv eller be underliggende virksomhet om å gjøre dette.

Tips!
Gå tilbake til hovedsiden for å se på ‘Eksempler på bruk av nøkkeltall’ som presenterer nyttig bruk i etatsstyringen.

2. Bedre grunnlag for påse-ansvaret

Periodisert regnskap kan gi bedre grunnlag for å påse at virksomheten

 • bruker ressurser effektivt (jf. ØR §1c)
 • forvalter eiendeler på en forsvarlig måte (jf. ØR §1d)
Påse effektiv ressursbruk

Departementet kan be virksomheten bruke periodisert regnskap og annen type informasjon for å belyse

 • samsvar mellom ressursbruk og prioriteringer
 • gevinstrealisering etter f.eks. digitalisering, omorganisering eller rene kostnadsreduserende tiltak
 • økonomiske konsekvenser av politiske beslutninger (reformer eller fellesføringer om f.eks. konsulentbruk)
 • kostnadseffektivitet, dvs. kostnader ved å:
  - gjennomføre aktiviteter, oppdrag eller prosjekter
  - levere produkter og tjenester
Påse forsvarlig forvaltning av eiendeler

På samme måte kan etatsstyrer be virksomheten om vurderinger og analyser som viser forsvarlig forvaltning av anleggsmidler. Dette innebærer også å avdekke fremtidige behov for reinvesteringer.

Obs!
Denne typen styringsinformasjon forutsetter kobling av periodisert regnskap og annen informasjon. Det kan kreve vesentlig videreutvikling av økonomisystem m.m. Departement og virksomhet bør derfor drøfte kost–nytte. 

3. Bedre oversikt over sektorens økonomi

I tillegg kan departementet sammenstille regnskapstall for flere virksomheter for å følge utviklingen av sektorens økonomi.

Momenter som påvirker mulighetene

Dette påvirker mulighetene for merverdi
 1. Hvor vesentlig den nye regnskapsinformasjonen er for underliggende virksomhet
 2. Hvor vesentlig det er at regnskapsinformasjonen er mer presis
 3. Ledelsens behov for ny styringsinformasjon til bruk i intern styring og i dialog med departementet
 4. Virksomhetens forutsetninger for å kunne fremskaffe og bruke ny styringsinformasjon

Departementet bør kjenne til virksomhetenes egne vurderinger for disse momentene.
Da er det lettere å avstemme forventninger til bruk av periodisert regnskap i virksomhetens interne styring og i etatsstyringen.

Mulighetene for merverdi påvirkes i tillegg av hvilke forventninger departementet har til bruk av periodisert regnskap i virksomheten og i etatsstyringen. Det er også viktig å finne ut hvordan virksomheten og departementet faktisk bruker periodisert regnskap i styringen sin.

En gyllen mulighet
Husk at departementets forventninger til bruk kan ha stor påvirkning på nytten både for virksomheten og i etatsstyringen. Uansett merverdi av periodisert regnskap i seg selv, er innføringen av SRS en god anledning for virksomheten til å se med nye øyne på styringssystemet sitt. Det kan motivere til å få gjennomført nødvendige tiltak for å fremskaffe informasjon som gir bedre styring i virksomheten.

Økonomisk egenart

Som etatsstyrer kan du med fordel sette deg inn i virksomhetens økonomiske egenart, som er kjennetegn ved virksomhetens inntekter, utgifter (eller kostnader for virksomheter som har innført SRS), eiendeler og gjeld.

Vurderingsspørsmål for virksomheten

Relevante vurderinger kan bidra til at alle får et felles bilde av virksomhetens økonomiske egenart. De kan gi en pekepinn på hvor mye ny og vesentlig regnskapsinformasjon virksomheten får med innføring av SRS.

Departementets rolle ved vurderingene

Vurderingsspørsmålene kan være et utgangspunkt for dialogen om bruk av periodisert regnskap i styringen. De kan brukes for å avklare forventninger, behov og muligheter.

Departementet bør uansett oppfordre underliggende virksomheter til å vurdere omfanget av ny og vesentlig informasjon ved innføring av SRS. Departementet kan gjerne være en pådriver for at virksomheten går gjennom disse vurderingene.

Virksomhetens rolle ved vurderingene

Ved å vurdere sin økonomiske egenart, kan virksomheten avdekke hva som kan være ny og vesentlig økonomisk styringsinformasjon internt, og vurdere hva som kan være nyttig i etatsstyringen.

Virksomheten bør vurdere ut fra kontantregnskapsinformasjon og informasjon om anleggsmidler de siste årene før innføringen av SRS.

Eksempel på vurderingsspørsmål med utfylte vurderinger og konklusjoner:

 

INNTEKTER

Vurdering

Konklusjon

1

Har virksomheten vesentlige endringer i driftsinntektene fra år til år? 
F.eks. gebyrer, tilskudd, overføringer og salgs- og leieinntekter

Vi har vesentlige endringer i våre driftsinntekter fra år til år. Endringene skyldes hovedsakelig inntekter fra eksternt finansierte oppdrag.

Ja

2

Har virksomheten betydelige forskuddsinnbetalinger
F.eks. tilskudd og overføringer til finansiering av egen aktivitet

Vi har noen forskuddsbetalte, flerårige prosjekter for Forskningsrådet, og enkelte EU-prosjekter.

Ja

3

Har virksomheten betydelige etterskuddsinnbetalinger
F.eks. salgs- og leieinntekter

Vi har lite salgs- eller leieinntekter.

Nei

 

UTGIFTER

Vurdering

Konklusjon

4

Har virksomheten vesentlige endringer i driftsutgiftene fra år til år? 
F.eks. lønn og konsulentbruk

Vi har store endringer i driftsutgiftene. Bl.a. varierer konsulentbruken fra år til år.

Ja

5

Har virksomheten betydelige forskuddsutbetalinger
F.eks. lagervarer, abonnement og husleie

Vi har en del forhåndsbetalinger.   

Abonnement på aviser og fagtidsskrifter, mindre beløp. Husleie, ganske store beløp.

Ja

6

Har virksomheten betydelige etterskuddsutbetalinger
F.eks. konsulenttjenester og overtid

Vi har ganske ofte store etterskuddsutbetalinger pga. overtid og konsulentoppdrag. Det hender også at betalingen skjer året etter aktiviteten.

Ja

7

Har virksomheten vesentlige endringer i betalinger til investeringer fra år til år?

Vi oppgraderte bilparken for tre år siden, og vi kjøpte nye kontormaskiner for to år siden. Vi hadde ingen store investeringer i fjor. 

Ja

 

EIENDELER

Vurdering

Konklusjon

8

Har virksomheten anleggsmidler med estimert brukstid ≥ 3 år og anskaffelseskost ≥ 50 000 kroner? 
F.eks. bygninger, maskiner og biler

Vi har ganske mange varige anleggsmidler. Vi har flere biler, og noen større kontormaskiner med estimert brukstid på over tre år og anskaffelseskost på mer enn kr 50 000. 

Ja

9

Har virksomheten immaterielle eiendeler med estimert brukstid 

≥ 3 år og anskaffelseskost ≥ 50 000 kroner
F.eks. programvare (lisenser) og egenutviklet programvare (patenter)

Vi har flere programvarelisenser i den kategorien. 

 

Ja

 

GJELD

Vurdering

Konklusjon

10

Har virksomheten vesentlige endringer i kortsiktig gjeld fra år til år? 
F.eks. leverandørgjeld, avsatte feriepenger og påløpt overtid

Dette er ganske stabilt fra år til år.

Nei

11

 

Har virksomheten gjeld knyttet til tilskuddsforvaltning eller andre overføringer fra staten? Hvis ja, er det vesentlige endringer fra år til år?
F.eks. tildelte tilskuddsmidler som ikke er utbetalt ved årets slutt

Vi har ikke tilskuddsforvaltning eller andre overføringer fra staten. 

Nei

12

Har virksomheten vesentlig endring i fleksitidssaldo eller i reisetidssaldo fra år til år?

Dette er ganske stabilt fra år til år.

Nei

Betydning
Virksomheter som trolig får ganske mye ny og vesentlig regnskapsinformasjon med innføring av SRS, er de som i årene før innføring har:
• stor variasjon i inntekter eller utgifter fra år til år
• store forskudds- eller etterskuddsbetalinger (inntekter eller utgifter)
• mye immaterielle eiendeler eller varige driftsmidler

Last ned en tom tabell for utfylling av vurderinger og konklusjoner. Legg til nye rader ved behov.

Virksomhetens vurderingsspørsmål - til utfylling (bokmål).docx
docx 36.98 KB
Virksomhetens vurderingsspørsmål - eksempel (bokmål).docx
docx 34.97 KB
Verksemda sine vurderingsspørsmål - til utfylling (nynorsk).docx
docx 35.45 KB
Verksemda sine vurderingsspørsmål - eksempel (nynorsk).docx
docx 37.26 KB
Oppdatert: 12. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.