Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan viser virksomheters inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld gruppert etter art, og er obligatorisk for statlige virksomheter. DFØ har forvaltningsansvaret for kontoplanen.

Oppdatert

Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter

 • Standard kontoplan for statlige virksomheter er oppdatert og gjelder fra 1. januar 2019.

  Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester

  De største endringene er gjort i kontogruppe 67 Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester for å bedre skille mellom kjøp av konsulenttjenester og kjøp av andre fremmede tjenester (ikke konsulenttjenester). Les mer om hvilke kontoer du skal bokføre kjøp av tjenester på. 

  Kjøp av konsulenttjenester defineres på følgende måte i standard kontoplan:

  En konsulent er en ekstern (fysisk eller juridisk) person med spesialkompetanse som for en tidsavgrenset periode engasjeres av virksomheten for å utføre en konkret definert oppgave.

  Kjøp av tilleggskapasitet for en tidsavgrenset periode som krever spesialkompetanse for å utføre en konkret definert oppgave, skal føres på konto 670–673 (som konsulenttjenester). Kjøp av tilleggskapasitet som ikke krever spesialkompetanse skal føres på konto 674 Innleie av vikarer (ikke konsulenttjenester). Dette er en endring fra det som ble presentert på Regnskapsdagen 2018.

  All form for konsulentbruk jf. definisjonen som ikke skal balanseføres i kontogruppe 10 til 12 eller kostnadsføres i kontoklasse 4 Varekostnad skal bokføres på konto 670 til 673. For virksomheter som fører etter SRS vil konsulentkostnader som balanseføres inngå som del av balanseført verdi i kontogruppe 10 til 12. For alle virksomheter uavhengig av regnskapsprinsipp  skal kjøp av tjenester som inngår i vare- og tjenesteproduksjon som videreselges føres i kontogruppe 43 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester. I tillegg skal kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester i tilknytning til underentrepriser (bygg- og anleggsvirksomhet) føres i kontogruppe 45 Fremmedytelse og underentreprise.

  Kontogruppe 67 er nå lagt opp slik: 

  Kjøp av konsulenttjenester (konto 670–673)

  • Konto 670 Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og juss
  • Konto 671 Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.
  • Konto 672 Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning, mv.
  • Konto 673 Andre konsulenttjenester

  Kjøp av andre fremmede tjenester (konto 674–679)

  • Konto 674 Innleie av vikarer
  • Konto 675 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT
  • Konto 676 Kjøp av lønns- og regnskapstjenester 
  • Konto 678 Kjøp av andre fremmede tjenester
  • Konto 679 Kjøp av andre fremmede tjenester, fortsettelse

  Veiledningsnotatet til standard kontoplan vil bli oppdatert med nærmere omtale av de enkelte kontoene.

  Ikke krav om dobbelt føring av konsulentutgifter som foreslått i høring

  Forslaget til ny regulering av kontogruppe 67 var på høring høsten 2018. I høringen ble det foreslått å regulere bokføring og rapportering av konsulentutgifter for bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter som fører regnskapet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) slik at kjøp av konsulenttjenester som balanseføres også ble rapportert til statsregnskapet i kontogruppe 67. Med bakgrunn i høringssvarene er det besluttet å ikke regulere bokføring og rapportering av konsulentutgiftene. Det er med andre ord ingen endringer på dette området.

  Andre endringer

  Det er også gjort mindre endringer basert på innspill fra statlige virksomheter og erfaringer med forvaltningen av standard kontoplan.

  Endringer fra forrige versjon er nærmere beskrevet i notatet Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2018.

  Tidligere endringer

  Oversikt over alle endringer som er gjort i standard kontoplan fra kontoplanen ble fastsatt 25. november 2010 finner du i Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter.

Veiledning

DFØ har utarbeidet to veiledningsnotater til standard kontoplan. Ett for virksomheter som fører regnskap etter kontantprinsippet og ett for virksomheter som fører regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Veiledningsnotatene forklarer og gir eksempler på hvordan kontoene i standard kontoplan skal benyttes. Vi har også utarbeidet egne veiledninger for statsbanker og forvaltningsbedrifter. Oppsettet til standard kontoplan finner dere også i Excel-format nedenfor.

Veiledningsnotatene oppdateres årlig basert på praktiske erfaringer og innspill fra departementer og virksomheter.

Hvem skal benytte standard kontoplan?

Standard kontoplan er obligatorisk for statlige virksomheter. Standard kontoplan skal benyttes av alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk person, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved føring av regnskapet. Standard kontoplan gjelder også ved forvaltning av statlige fond.

Standardisert informasjonsgrunnlag

Standard kontoplan legger til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter og for departementenes styring av underliggende virksomheter. En felles kontoplan for statlige virksomheter legger også til rette for sammenlikninger internt og på tvers av statlige virksomheter, og gir et bedre grunnlag for kjennskap til utgiftsstrukturen i virksomhetene og i staten samlet sett. En felles standard kontoplan bidrar til å øke kvaliteten på virksomhetenes regnskapsføring.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om standard kontoplan, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

 • Christian Hjeltnes: 938 11 591
 • Vibeke Araberg Fladen: 982 95 724
 • Øyvind Gravem: 982 40 951
Fant du det du lette etter?