Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan viser virksomheters inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld gruppert etter art, og er obligatorisk for statlige virksomheter. DFØ har forvaltningsansvaret for kontoplanen.

Oppdatert

Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter.

  • Standard kontoplan for statlige virksomheter er oppdatert og gjelder fra 1. januar 2020.

    Hovedformålet med endringene denne gangen er å harmonere standard kontoplan med annet regelverk. Flere av endringene fastsettes som følge av regulering av mellomværende i rundskriv R-101 og endringene som ble gjort i de statlige regnskapsstandardene i desember 2018. Endringene bygger også på erfaringer fra forvaltningen av standard kontoplan og henvendelser fra statlige virksomheter.

    Endringer fra forrige versjon er nærmere beskrevet i notatet Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2019.

    Oversikt over alle endringer som er gjort i standard kontoplan fra kontoplanen ble fastsatt 25. november finner du i Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter. 

Veiledning

DFØ har utarbeidet to veiledningsnotater til standard kontoplan. Ett for virksomheter som fører regnskap etter kontantprinsippet og ett for virksomheter som fører regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Veiledningsnotatene forklarer og gir eksempler på hvordan kontoene i standard kontoplan skal benyttes. Vi har også utarbeidet egne veiledninger for statsbanker og forvaltningsbedrifter. Oppsettet til standard kontoplan finner dere også i Excel-format nedenfor.

Veiledningsnotatene oppdateres årlig basert på praktiske erfaringer og innspill fra departementer og virksomheter.

I tillegg til endringene i kontoplanen, som du finner informasjon om øverst på siden, er det gjort noen endringer i veiledningsnotatene til standard kontoplan. De viktigste endringene er:

  • For virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet er beløpsgrensen for større utstyrsanskaffelser i kontogruppe 47–49 hevet til 50 000 kroner som følge av endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 5.3.7 «Registrering av eiendeler». Tidligere beløpsgrense var 30 000 kroner. For virksomheter som fører regnskapet etter de statlige regnskapsstandardene følger tilsvarende endring for balanseføring av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler av oppdatert SRS 17 «Anleggsmidler av desember 2019».

  • For virksomheter som sender S-rapport er det tydeliggjort hvilke kontoer som skal inngå som en del av mellomværende med statskassen. Dette er en følge av endringene i rundskriv R-101 «Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet». Det er spesielt omtalt under konto 290 «Mottatt forskuddsbetaling hvordan virksomhetene skal regnskapsføre og rapportere mottatte forskuddsbetalinger knyttet til prosjekter og andre tidsbegrensende oppgaver».

Hvem skal benytte standard kontoplan?

Standard kontoplan er obligatorisk for statlige virksomheter. Standard kontoplan skal benyttes av alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk person, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved føring av regnskapet. Standard kontoplan gjelder også ved forvaltning av statlige fond.

Standardisert informasjonsgrunnlag

Standard kontoplan legger til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter og for departementenes styring av underliggende virksomheter. En felles kontoplan for statlige virksomheter legger også til rette for sammenlikninger internt og på tvers av statlige virksomheter, og gir et bedre grunnlag for kjennskap til utgiftsstrukturen i virksomhetene og i staten samlet sett. En felles standard kontoplan bidrar til å øke kvaliteten på virksomhetenes regnskapsføring.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om standard kontoplan, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?