Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan viser virksomheters inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld gruppert etter art, og er obligatorisk for statlige virksomheter. DFØ har forvaltningsansvaret for kontoplanen.

Oppdatert

Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter. 

  • Standard kontoplan for statlige virksomheter er oppdatert og gjelder fra 1. januar 2021.

    Hovedformålet med endringene denne gangen er å harmonere standard kontoplan med annet regelverk og å legge til rette for et bedre sammenligningsgrunnlag på tvers av statlige virksomheter. En av endringene er som følge av regulering av utlegg og utgiftsdeling i rundskriv R-101. Endringene bygger også på erfaringer fra forvaltningen av standard kontoplan og henvendelser fra statlige virksomheter. 

    Endringer fra forrige versjon er nærmere beskrevet i notatet Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2020.

    Oversikt over alle endringer som er gjort i standard kontoplan fra kontoplanen ble fastsatt  finner du i Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Veiledning

DFØ har utarbeidet to veiledningsnotater til standard kontoplan. Ett for virksomheter som fører regnskap etter kontantprinsippet og ett for virksomheter som fører regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Veiledningsnotatene forklarer og gir eksempler på hvordan kontoene i standard kontoplan skal benyttes. Vi har også utarbeidet egne veiledninger for statsbanker og forvaltningsbedrifter. Oppsettet til standard kontoplan finner dere også i Excel-format nedenfor.

Veiledningsnotatene oppdateres årlig basert på praktiske erfaringer og innspill fra departementer og virksomheter.

I tillegg til endringene i kontoplanen, som du finner informasjon om øverst på siden, er det gjort noen endringer i veiledningsnotatene til standard kontoplan. De viktigste endringene er:

  • For virksomheter som betaler premie for gruppelivsforsikring er det presisert at konto 281 Avsatt pensjonspremie til SPK (arbeidsgiverandel) skal benyttes for virksomhetens avsetning til gruppelivspremie.
  • For virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet skal salgssum ved avgang av materiell som ikke er utgiftsført i kontogruppe 47-49 føres på konto 367 Annen driftsrelatert inntekt. For virksomheter som fører regnskap etter SRS skal salgssum ved avgang av materiell som ikke er balanseført i kontogruppe 10-12 føres på konto 367 Annen driftsrelatert inntekt. Bruttobudsjetterte virksomheter må sørge for at salgssummen kobles til riktig post ved rapportering til statsregnskapet, jf. Finansdepartementets rundskriv R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. Det fremgår av rundskriv R-110 at inntekter fra salg av brukt utstyr kan nettoføres på post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 5 prosent av bevilgningen på den aktuelle posten. Se rundskriv R-110 for nærmere informasjon.
  • Det er tydeliggjort at det kun er eiendeler med en utnyttbar levetid på mindre enn 3 år som føres på konto 654 Inventar og konto 655 Datamaskiner (PCer, mobiltelefoner, nettbrett, servere m.m.).

Hvem skal benytte standard kontoplan?

Standard kontoplan er obligatorisk for statlige virksomheter. Standard kontoplan skal benyttes av alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk person, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved føring av regnskapet. Standard kontoplan gjelder også ved forvaltning av statlige fond.

Standardisert informasjonsgrunnlag

Standard kontoplan legger til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter og for departementenes styring av underliggende virksomheter. En felles kontoplan for statlige virksomheter legger også til rette for sammenlikninger internt og på tvers av statlige virksomheter, og gir et bedre grunnlag for kjennskap til utgiftsstrukturen i virksomhetene og i staten samlet sett. En felles standard kontoplan bidrar til å øke kvaliteten på virksomhetenes regnskapsføring.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om standard kontoplan, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?