Bruk av økonomiske data i virksomhetsstyringen

Det er både nyttig og nødvendig å bruke økonomiske data i virksomhetsstyringen. Å se fag og økonomi i sammenheng i styringen vil bidra til at virksomheten kan prioritere og styre ressursbruken. Dette er viktig for å oppnå gode resultater og god måloppnåelse, og sikre effektiv ressursbruk.

Oppdatert

Virksomhetens ansvar

Fra økonomiregelverket (bestemmelsene punkt 2.2–2.3) har virksomhetens ledelse blant annet ansvaret for å sørge for planlegging, gjennomføring og oppfølging, herunder resultat- og regnskapsrapportering.

Det står også at den interne styringen skal være innrettet slik at

  • den tilfredsstiller kravene til resultat- og regnskapsrapportering gitt av overordnet myndighet og andre
  • virksomheten har nødvendig styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag til å følge opp aktivitetene og resultatene
  • virksomhetens økonomisystem sammen med statistikk, analyser og andre relevante systemer belyser om virksomheten drives effektivt i forhold til kostnader og fastsatte mål og resultatkrav
  • utgifter følges opp mot bevilgning for å sikre at det ikke skjer uhjemlede overskridelser og at forutsatte inntekter kommer inn

Resultatinformasjonen skal benyttes i virksomhetens planlegging for de påfølgende år.

For å ivareta disse kravene vil det være både nyttig og nødvendig å se bruken av økonomiske data og andre data i sammenheng i styringen.

Hvordan få økt nytte av økonomiske data?

I eksempelet «Hva koster det?» kan du lese hvordan den fiktive virksomheten «Direktoratet for miljøavtrykk» tok tak i og strukturerte sine økonomiske data til å få bedre styringsinformasjon. Dette var et ledd i en prosess med å innføre periodisert regnskap etter det statlige regnskapsstandardene (SRS).

Hva koster det? – et eksempel som viser økt nytte ved bruk av kostnadsinformasjon i styring

Nyttige hjelpemidler

På statsregnskapet.no finner du informasjon om virksomheters ressursbruk, samt nøkkeltall:

Les rapport om god praksis rundt bruk av regnskapsinformasjon i virksomhetsstyringen:

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?