Bruk av økonomiske data i etatsstyringen

Bruk av økonomiske data er et viktig område for departementet, ikke bare for virksomheten. På denne siden finner du informasjon om hvordan etatsstyrere kan bruke økonomiske data til bedre styring av underliggende virksomhet.

Oppdatert

Departementets ansvar

Ifølge økonomiregelverket for staten (bestemmelsene punkt 1.2) har departementet overordnet ansvar for at

  • virksomheten gjennomfører aktiviteter i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og departementets fastsatte mål og prioriteringer
  • virksomheten bruker ressurser effektivt
  • styringsdialogen mellom departementet og virksomheten fungerer på en hensiktsmessig måte
  • virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon 
  • det gjennomføres kontroll med virksomheten og at virksomheten har forsvarlig internkontroll 
  • virksomheten gjennomfører evalueringer

For å ivareta disse kravene vil det være både nyttig og nødvendig å se økonomiske data og faglige resultater i sammenheng. For departementet vil det på grunnlag av dette være naturlig å etterspørre eller få rapportert nøkkeltall som belyser effektiv ressursbruk.

Generelt om bruk av økonomiske data i etatsstyringen

Som beskrevet i økonomiregelverket, har departementet et overordnet ansvar for at underliggende virksomhet driver effektivt. Dette handler om å gjøre vurderinger om ressursbruk sett i sammenheng med effekt. Økonomiske data er viktig informasjon om ressursbruken til virksomheten. Informasjon om økonomiske data kan brukes til sammenligninger, vurderinger og omprioriteringer. Statsregnskapet.no kan være en god kilde til informasjon om virksomhetenes utgifter.

Bevilgningskontroll er en sentral oppgave i etatsstyringen. Departementene stiller bevilgninger til disposisjon for underliggende virksomheter gjennom tildelingsbrevet. Dette må følges opp gjennom året. Regnskapet er viktig i dette arbeidet.

Nyttige hjelpemidler

Veileder i statlig budsjettarbeid

Finansdepartementet har utarbeidet en veileder i statlig budsjettarbeid. 

Rapporten «Bruk og nytte av regnskapsinformasjon i styringen»

Rapporten «Bruk og nytte av regnskapsinformasjon i styringen» er en tilstandskartlegging som blant annet gir kjennetegn ved god praksis for bruk av regnskapsdata i etatsstyringen.

Nettsiden statsregnskapet.no

På statsregnskapet.no kan du finne informasjon om virksomhetenes ressursbruk, samt nøkkeltall.

Forvaltningsløsningen – et verktøy for bevilgningsoppfølging og analyser

Forvaltningsløsningen er en videreutvikling av statsregnskapet.no, og er et verktøy for departementene i etats- og økonomistyringen. I forvaltningsløsningen får du blant annet bevilgningsoppfølging, analyser på tvers av år og perioder, kontroll av belastningsfullmakter og sammenligninger av nøkkeltall. Ønsker du tilgang til løsningen, ta kontakt på forvaltningslosningen@dfo.no.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om bruk av økonomiske data i etatsstyringen, send en e-post til forvaltning@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?