Sjekklister for bruk av evalueringer i styring

Her finner du sjekklister som kan være nyttige å bruke i arbeidet med evalueringer. De er hentet fra veilederen «Evaluering i styring».

Sjekkliste for å forankre og integrere evaluering

 • Gjør en egendiagnose av dagens situasjon: Hvordan er evalueringsaktiviteten organisert i virksomheten i dag?  Hva kan bli bedre?
 • Er det behov for en formulering i instrukser for departementet i styringen av underliggende virksomheter eller internt i virksomheten?
 • Hvilke elementer kan ligge fast over tid for virksomheten eller det valgte nivået i instruksen? Hva kan og bør legges i utdypende dokumenter?
  • Krav om organisering, systemer og prosedyrer for evalueringsaktiviteten
  • Oppfølgings- og rapporteringskrav av evalueringsaktiviteten
  • Finansiering av evalueringsaktiviteten
 • Hvilke beslutninger må tas på mellomlang sikt og dermed legges i strategien eller andre typer dokumenter?
 • Hvem bør involveres i arbeidet med instruks for å gi best mulig eierskap og relevans?
 • Er instruksen forankret og besluttet på høyeste nivået?

Sjekkliste for å planlegge og gjennomføre evalueringer

 • Har vi skriftliggjort en plan for evalueringer vi ønsker å få gjennomført for den valgte perioden?
 • Har vi oversikt over tidsrammene for hver av de enkelte evalueringene?
 • Hvis det er laget en evalueringsplan, er tidsløpet på den hensiktsmessig for beslutningsprosesser og behovet for styringsinformasjon?
 • Hvilke evalueringer forutsetter involvering av ledelsen i utarbeidelse av mandatene for de enkelte evalueringene?
 • Har planen blitt behandlet og godkjent i ledelsen?
 • Er resultatene vist ut ifra kriterier og formål i evalueringen?
 • Er det forhold som bør begrunnes bedre?
 • Kommer det klart frem hvilke datakilder, forutsetninger og metoder som er benyttet og lagt til grunn for analysen?
 • Er resultatene etterprøvbare?
 • Er det uklar eller dårlig språkbruk generelt?
 • Er fremstillingen balansert og upartisk?
 • Har det fremkommet kommentarer og uenigheter fra eksterne på rapporten som bør synliggjøres i rapporten?
 • Ble kommentarer og innspill fra oppdragsgiver tatt inn i rapporten?
 • Er rapporten godkjent og kan den offentliggjøres?

Sjekkliste for å formidle og bruke evalueringsrapporten

 • Har vi vurdert evalueringsrapportens nytte og laget notat til ledelsen (bruks- og handlingsverdien)?
 • Har vi kompetanse internt for å vurdere nytten eller trenger vi hjelp av eksterne?
 • Hvilke andre bør kjenne til evalueringsresultatene?
  • andre avdelinger internt
  • andre virksomheter
  • andre miljøer
 • Har vi fått mandat til å utarbeide en konkret oppfølgingsplan for evalueringen?
 • Er oppfølgingsnotatet/planen som skal til ledelsen konkret nok?
 • Fremgår det tydelig:
  • hvilke tiltak som skal gjennomføres
  • hva det koster
  • hvem som skal gjennomføre tiltakene
  • når tiltakene må være ferdigstilt
 • Har ledelsen godkjent oppfølgingsplanen og sluset inn informasjonen til de rette mottakerne?
 • Hvordan skal vi spre og formidle resultatene? Hvilke kanaler passer best?
 • Hvilke tiltak er viktige å rapportere i proposisjonene?
 • Har vi registrert eksterne evalueringer på Evalueringsportalen ?
Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Har du spørsmål om styring i staten, send en e-post til styring [at] dfo.no (styring[at]dfo[dot]no). Eller bestill et møte med oss i DFØ.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.