Hvem har ansvaret for effektiv ressursbruk?

Alle i offentlig sektor har et ansvar for at ressursbruken er effektiv. Dette framkommer tydelig av både forvaltningsverdiene og økonomiregelverket. Men hvordan bevilges statens midler og hvem har ansvar for hva?

Hvem beslutter hva?

Stortinget bestemmer hva skattepengene våre skal brukes til. Pengene i statsbudsjettet er bevilget til konkrete formål som for eksempel at truede arter i naturen blir vernet eller at gründere får støtte til å starte opp nye bedrifter. Noe av pengene går til drift av departementer og virksomheter.

Med utgangspunkt i instruksen og tildelingsbrevet fra departementet, fastsetter virksomheten mål og styringsparametere til bruk i den interne styringen. Resultatene måles, vurderes og rapporteres fra underordnet nivå til overordnet nivå internt i virksomheten, fra virksomheten til departementet og fra departementet tilbake til Stortinget. Slik føres erfaringer og kunnskap tilbake og brukes i planarbeidet for neste periode.

Figuren viser pengestrømmen i staten. Pilene i figuren som peker nedover viser at penger er tildelt forskjellige formål, som departement og virksomheter må følge opp og gjennomføre. Pilene som peker oppover viser at etter pengene er brukt, skal departementene sørge for at det blir rapportert tilbake til Stortinget om oppnådde resultater, herunder hvordan og til hva pengene ble brukt til, og hvilke effekter som er oppnådd.

Politiske myndigheter

Det er et politisk ansvar å fatte beslutninger som legger til rette for best mulig ressursbruk. Dette skjer primært gjennom prosessen med statsbudsjettet.

Forvaltningen

Forvaltningen skal gi kunnskap og skissere alternativer som gjør det mulig for de folkevalgte å ta informerte beslutninger.

Forvaltningen skal gi godt begrunnede faglige innspill, også om de ikke er i tråd med de politiske føringene. Samtidig skal forvaltningen følge lojalt opp politiske beslutningene, også når de faglige innspillene ikke følges.

I tillegg skal forvaltningen forvalte fellesskapets midler ved at de mål og resultatkrav som Stortinget fastsetter gjennom statsbudsjettet oppnås (§ 1 i økonomiregelverket). Dette forutsetter en god dialog og tydelige roller og ansvar mellom virksomhet og overordnet departement. I tillegg må virksomhetene framskaffe relevant styringsinformasjon om effektiv ressursbruk både for den interne styringen og for at departementene skal gi gode føringer til virksomheten.

Les mer på nettsidene om etatsstyring

Den enkelte leder

I tillegg må offentlig sektor være styrt, ledet og organisert på en måte som gjør det mulig for hver enkelt leder, på sitt nivå, og ta valg som gir best mulig oppgaveløsning til lavest mulig kostnad. Den enkelte virksomhet må også legge opp den interne styringen slik at en oppnår størst mulig nytte eller effekter for brukerne. 

Les mer om virksomhetsstyring og ledelse (Statens arbeidsgiverportal)

Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.