Hva kan DFØ bidra med?

DFØ sin visjon er effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Men hvordan bidrar vi, helt konkret, til mer effektiv offentlig ressursbruk?

Regelverksforvaltning

DFØ forvalter økonomiregelverket og utredningsinstruksen. Med regelverksforvaltning mener vi tolkninger av reglene og behandling av unntakssøknader. I tillegg foreslår vi løpende forbedringer av regelverket overfor Finansdepartementet. Disse regelverkene danner utgangspunkt for store deler av kompetanseformidlingen vår knyttet til styring og utredningsarbeid. I tillegg er det flere andre regelverk som legger rammene for råd og veiledning. Dette gjelder for eksempel lov om offentlige anskaffelser og statsansatteloven.

Gode utredninger, metode og kunnskapsgrunnlag

Gode beslutningsgrunnlag er en nødvendig forutsetning for en kunnskapsbasert og effektiv offentlig sektor. DFØ forvalter utredningsinstruksen og rammeverk som samfunnsøkonomisk analyse. Vi utarbeider også kunnskapsgrunnlag om tilstanden på ulike områder i forvaltningen. Vi gjennomfører utredninger som brukes inn i bestemte beslutningsprosesser og analyser som bidrar til økt kunnskap om forvaltningens virkemåte og kan danne grunnlag for videre politikkutvikling.

Lønns- og regnskapstjenester

DFØ leverer  lønns- og regnskapstjenester til et stort flertall av statlige virksomheter. Ved å tilby standardiserte fellestjenester med et stort volum, oppnår staten stordriftsfordeler. Økonomitjenestene skal også gi virksomhetene støtte egen styring. Gjennom økt digitalisering legger vi til rette for effektive prosesser og høyere kvalitet på styringsinformasjonen

Tilgjengeliggjøring av resultater og styringsinformasjon

I DFØ arbeider vi for økt oppmerksomhet om resultater. Hva får vi igjen for innsatsen? Tilstrekkelig og pålitelig styringsinformasjon er avgjørende for arbeid med effektiv ressursbruk. DFØ har ansvar for forvaltning og drift av statsregnskapet.

Offentligheten trenger kunnskap om hvordan felleskapets midler benyttes, og forvaltningen selv har god nytte av oversikter som blant annet muliggjør sammenlikning på tvers og over tid. DFØ bidrar til dette blant annet gjennom statsregnskapet.no. Ansatte i departementene kan også benytte forvaltningsløsningen. Vi gir også veiledning til arbeid med årsrapporter. Begge deler er viktige faktagrunnlag for å si noe om hva staten har brukt penger på og hvilken nytte vi har fått igjen. Det kan danne grunnlag for prioritering og forbedring fremover.

Vi arbeider også med en digital oversikt over statlige tilskudd (prosjektet Digitilskudd) og en løsning for gjenfinning av kunnskapsdokumenter (Kudos).

Veiledningsmateriell, eksempler og verktøy

Mange forbinder DFØ med utvikling av veiledningsmateriell som hjelper departementer, statlige virksomheter og kommuner med bedre utredninger, anskaffelser, styring og ledelse. Veiledningen kommer i ulike former, fra lengre publikasjoner til korte sjekklister. Alt er tilgjengelig på dfo.no/fagområder

Materialet tar utgangspunkt i kravene i de ulike regelverkene og de behovene brukerne våre har. Vi bidrar også med råd og sparring til virksomheter som tar kontakt med oss om fagområdene våre.

Gode beslutningsgrunnlag, hensiktsmessige anskaffelser og strategisk styring og ledelse er alle viktige bidra til arbeid med effektiv ressursbruk i offentlig sektor.

Kurs, seminarer og nettverk, konferanser

For å supplere og utdype veiledningsmateriellet, arrangerer DFØ kurs, seminarer, nettverk og konferanser på ulike fagområder. Det har blitt flere digitale arrangementer de siste årene. Vi satser også mer på kortere seminarer om dagsaktuelle tema. Vi mener det er viktig å være et aktivt fagorgan. Ved å sette søkelyset på ulike sider av effektiv ressursbruk bidrar vi til økt kunnskap og oppmerksomhet om temaet.

Alle arrangementer er tilgjengelige på dfo.no/kurs.

Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.