Eksempelsamling: Styringsdokumenta instruks for økonomi og verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

God statleg styring føreset god styring av underliggjande verksemder. Reglement for økonomistyring i staten har mellom anna som formål å sikre at statlege midlar blir brukte og inntekter blir oppnådde i samsvar med Stortingets vedtak og føresetnader, og at fastsette mål og resultatkrav blir oppnådde.

Teksten under er hentet fra introduksjonen til eksempelsamlingen som ble publisert av den gang SSØ i 2011:

Som eit ledd i arbeidet til Finansdepartementet med å utvikle etatsstyringa i statsforvaltinga har departementet bedd SSØ om å utvikle ein karakteristikk av god praksis i styring og å finne fram til eksempel på dette. SSØ har valt å fokusere på instruks og tildelingsbrev. Instruksen og tildelingsbrevet frå fagdepartementa til underliggjande verksemder legg viktige premissar for at verksemdene skal kunne gjennomføre den vedtekne politikken, og gir rammer for den interne styringa til verksemdene.

Dette dokumentet er meint å fungere som ei kjelde til inspirasjon for departement som ønskjer å vidareutvikle instruksane og/eller tildelingsbreva til dei underliggjande verksemdene sine. Statlege verksemder er svært ulike, og det gjer at departementa har forskjellige behov knytte til desse styringsdokumenta. Departementa kan truleg òg i ulik grad kjenne seg att i eksempla som er tekne med.

Fagdepartementa vil framleis vere ansvarlege for å tilpasse etatsstyringa innanfor økonomiregelverket. Dette dokumentet er ikkje nokon mal eller noka norm for korleis instruks og tildelingsbrev skal utformast. Det enkelte departementet må derfor sjølv vurdere eventuelle behov for endringar i instruks og tildelingsbrev.

Ny veiledning om hovedinstruks

DFØ har utarbeidet ny veiledning om hovedinstruks som erstatter innholdet om instruks i eksempelsamlingen over. Les ny veiledning om hovedinstruks. 

Oppdatert: 6. april 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.