Samfunnsøkonomiske analyser

Bedre analyser i forvaltningen

Har du fått med deg at DFØ i juni i år lanserte en oppdatert veileder i samfunnsøkonomiske analyser? Formålet med veilederen er å hjelpe deg med å lage gode utredninger og beslutningsgrunnlag.

Studier viser at det er et stort forbedringspotensial med å utrede statlige tiltak og etterleve utredningsinstruksen. Med ny veileder vil DFØ bidra til å gjøre det enklere, slik at vi får bedre analyser i forvaltningen.

Jeg vet det er mange som opplever at samfunnsøkonomiske analyser er både litt skummelt og vanskelig, og at det er utfordrende å sette av nok tid og ressurser til å gjennomføre slike analyser. Dette understøttes av DFØs studier som viser at kvaliteten på utredninger gjennomgående er for lav, og at samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres i for liten grad.

Hva blir så enklere nå som vi har fått en ny veileder?

Metodene har blitt bedre

For det første gir vi en mer utfyllende og praksisnær veiledning innenfor alle delene av en samfunnsøkonomisk analyse. Vi har oppdatert og forbedret metodene for hvordan man gjennomfører en samfunnsøkonomisk analyse, der vi gir en mer stegvis og praktisk tilnærming til hvordan disse skal følges. Videre har vi med beskrivelser av fallgruver, praktiske tips og eksempler som viser bruk av metodene. Et gjennomgangseksempel innenfor barnevernsområdet er tatt med for å vise gangen i de ulike fasene og hvordan disse henger sammen.

Bedre sammenheng med de seks spørsmålene

For det andre har vi tydeliggjort at det er en nær sammenheng mellom de seks spørsmålene i utredningsinstruksen og de åtte arbeidsfasene som vi anbefaler at man skal følge i en samfunnsøkonomisk analyse. Mens de seks spørsmålene i utredningsinstruksen dreier seg om hva som skal besvares, gir veilederen en beskrivelse av hvordan disse kan besvares.

Forskjellen mellom en samfunnsøkonomisk analyse og en mindre omfattende utredning, er hvor omfattende og grundig man skal svare på de seks spørsmålene. Hovedskillet er graden av tallfesting og verdsetting av tiltakets forventede virkninger. Det er altså de samme seks spørsmålene man skal svare på i en stor utredning og en mindre utredning.

Oppdatert veileder er et relevant og nyttig oppslagsverk også for mindre omfattende utredninger, det vil si forenklede analyser og minimumsanalyser.

Råd for å få bestilt analyser

For det tredje har vi gjort det enklere å bestille gode samfunnsøkonomiske analyser. I oppdatert veileder gir vi konkrete råd for hva man skal tenke gjennom når man skal bestille en utredning internt eller eksternt, og konkrete tips for hvordan man kan lage et godt mandat. Et sentralt budskap er at politiske føringer ikke skal stå i veien for brede mandat, slik at det åpnes opp for at alle relevante tiltak utredes.

Lederne med nøkkelrolle

Sist, men ikke minst har vi fremhevet at ledere i staten har en nøkkelrolle i å sørge for effektiv ressursbruk og gode beslutningsgrunnlag i samsvar med utredningsinstruksen. Det er spesielt tre hovedoppgaver som er fremhevet i veilederen. Det ene er å sørge for gode bestillinger av utredninger enten internt i virksomheten eller ved å bruke eksterne, for eksempel et konsulentselskap. Den andre oppgaven er å sørge for at utredninger kvalitetssikres. Og den tredje oppgaven er å sikre at resultatene fra utredningen og dens faglige anbefalinger oppsummeres og presenteres balansert og helhetlig til den som skal ta den endelige beslutningen.

Oppdatert: 20. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.