DFØ og forvaltinga av utgreiingsinstruksen 2020

Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) har på vegner av Finansdepartementet ansvaret for å forvalte utgreiingsinstruksen og økonomiregelverket.

DFØ-rapport 2021:2
Regelverk
Styring
  • I kapittel 2 er det gitt ein omtale av organisatoriske rammer, interne retningslinjer og organisering knytt til arbeidet DFØ gjer i regelverkssaker.
  • Kapittel 3 inneheld ei oversikt over spørsmål vi har fått frå departement og statlege verksemder om korleis utgreiingsinstruksen skal tolkast og forståast. Vi svarer òg på spørsmål om samfunnsøkonomiske analysar. Vi går nærmare inn på eit utval slike saker.
  • Kapittel 4 inneheld ei oversikt over samarbeid mellom DFØ og andre aktørar om utgreiingsinstruksen.
  • Kapittel 5 gjer greie for nokre aktivitetar som har vore sentrale i forvaltinga av utgreiingsinstruksen, mellom anna kompetansetenester som DFØ tilbyr statlege verksemder.
  • Kapittel 6 inneheld ein kort omtale av strategisk viktige enkeltoppgåver for regelverksforvaltinga i 2021.
Oppdatert: 28. mai 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord