Departement si styring av samarbeidsoppgåver som vert gitt til underliggande verksemder

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidd eit rettleiingsnotat om departement si styring av samarbeidsoppgåver som vert gitt til underliggande verksemder. Rettleiingsnotatet dannar eit kunnskapsgrunnlag for læring og forbetring av god praksis for styring av samarbeidsoppgåver.

Difi-veileder 2017:1 og DFØ-veiledningsnotat 2017:1
Organisering
Samordning
Styring

DFØ og Difi har utarbeidd seks råd til departementa om korleis slik styring best kan gjennomførast. Råda er baserte på erfaringar frå toppleiarar, mellomleiarar og medarbeidarar i departement og verksemder som har vore involverte i konkrete tidsavgrensa samarbeidsoppgåver som ein strategi eller handlingsplan.

Seks råd om god styring av samarbeidsoppgåver:

  1. Vert einige om felles verdiar og prinsipp for samarbeidet: Tillit, pragmatisme, openheit
  2. Få ei felles forståing av problem, interesser og moglegheiter
  3. Få ei felles forståing av omfanget av, og ambisjonsnivået for samarbeidet
  4. Etabler forankring på politisk og administrativt nivå som gir eigarskap over tid
  5. Gi verksemdene fridom med omsyn til korleis dei løyser oppgåvene
  6. Bruk som hovudregel dei ordinære og etablerte styringsstrukturane, og sørg for gode samordnings- og samarbeidsstrukturar på tvers
Les meir om fagområdet samordning
Oppdatert: 21. desember 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.