Statistikk om innkjøp

På denne siden har vi samlet statistikk om innkjøp.

Oppdatert

Offentlige innkjøpsutgifter

Samlede utgifter til innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor (2018). 

Den første fanen i figuren over viser utviklingen i de samlede utgifter til innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor fordelt på sektor. Den andre fanen viser de samme innkjøpsvolumene fordelt på innkjøpstype. De to siste fanene viser utviklingen i fordelingen av innkjøpsvolum på henholdsvis sektor og innkjøpstype.

SSBs statistikk om offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS, SF m.fl) er ikke med i statistikken (se SSBs side om offentlig innkjøp). SSB reviderte metoden for datainnsamling og behandling i 2019, slik at denne statistikken avviker noe fra statistikken som ble presentert tidligere.

DFØs innkjøpsstatistikk under baserer seg på statsregnskapet og dekker bare bruttobudsjettert statsforvaltning (med unntak av Forsvaret i 2015). Helsesektoren, statens direkte økonomisk engasjement i oljesektoren, høyskoler og universiteter og andre statlige foretak er for tiden ikke tatt med. DFØs innkjøpsstatistikk for statsforvaltningen omfatter derfor mellom 20 prosent og 25 prosent av de over 500 milliarder nevnt ovenfor. 

Kilde: SSB: Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
Neste oppdatering: Oktober 2020

Om statsforvaltningens innkjøp

Statsforvaltningens innkjøp i millioner av kroner.

Her presenterer vi en oversikt over den del av statsforvaltningens innkjøp som inngår i statsregnskapet for bruttobudsjetterte virksomheter. Vi har kategorisert innkjøpsutgiftene etter funksjon.

Bruk fanen til å velge hvordan du vil se på tallene, ut fra kategorier av hva som kjøpes, hvem som kjøper eller når på året det kjøpes.

Viktige endringer som må hensyntas ved sammenligning av utgiftene mellom årene:

 • Forsvaret ble bare inkludert i statistikken fra og med 2016.
 • Mange store utgifter til vei og bane ligger utenfor dette regnskapet siden Bane NOR og Nye Veier ikke er inkludert.

Se statsregnskapet.no for mer informasjon.

Kilde: Statsregnskapet (DFØ). Beskrivelse av kildedata og DFØs bearbeiding.
Neste oppdatering: Ikke bestemt

Kunngjøringer på Doffin

Den første fanen i figuren over viser utviklingen i antall kunngjøringer i Doffin fordelt på terskelverdi per år. Den andre fanen viser de samme kunngjøringene siste tolv måneder. De to siste fanene viser veksten i antall kunngjøringer per år og per tolv måneder. Kunngjøringer og terskelverdier kan du lese mer om på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider.

Statistikken er hentet fra Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. For første halvår 2014 er ikke detaljert månedsstatistikk fra Doffin tilgjengelig på grunn av skifte av operatør. Månedstallene for første halvår 2014 er derfor estimert av DFØ.

Kilde: DFØ
Neste oppdatering: Oktober 2020

Om innkjøpstallene

 • Statistikk om innkjøpsutgiftene bygger på statsregnskapet. Vi har delt inn regnskapstallene i ulike innkjøpskategorier etter drøfting med sentrale aktører. Se mer om dette i tabellen Definisjoner under.

  Tallene i innkjøpsstatistikken omfatter kun bruttobudsjetterte statlige virksomheter. Helsesektoren, statens direkte økonomisk engasjement i olje sektoren, høyskoler og universiteter er ikke med. Forsvaret er heller ikke med i tallene for 2015.

  DFØ rapporterer et lavere tall for statsforvaltningens innkjøpsutgifter enn Statistisk sentralbyrå (SSB). Forklaringen er at de i tillegg til statsregnskapet benytter andre stats- og trygderegnskaper. I tillegg gjør de særskilt innhenting av regnskap for offentlig forretningsdrift.

  Definisjoner

  InnkjøpKjøp av varer, tjenester, bygg og anleggsarbeider.
  Innkjøpsrelevante kontoklasser:

  DFØ har tolket følgende kontoklasser i statsregnskapet som innkjøpsrelevante utgiftsposter:

  • Kontoklasse 4 Varekostnad
  • Kontoklasse 6 Annen driftskostnad
  • Kontoklasse 7 Annen driftskostnad, fortsettelse
  InnkjøpsutgifterUtgifter (NB: ikke kostnader) ført på innkjøpsrelevante kontoklasser.
  StatsforvaltningI DFØs omtale av innkjøpsutgifter definerer vi statsforvaltningen som bruttobudsjetterte statlige organisasjoner. DFØs innkjøpsstatistikk baserer seg på statsregnskapet og dekker statsforvaltningen (med unntak av forsvaret i 2015). Helsesektoren, statens direkte økonomisk engasjement i oljesektoren, høyskoler og universiteter og andre statlige foretak er foreløpig ikke tatt med. Merk at sammensetning av organisasjoner dekket av statsregnskapet kan endres fra år til år. Les mer om statsregnskapet.
  OrganisasjonRegnskapsførende enhet som leverer regnskap til DFØ. Noen av enhetene kan være sammensatte, som f.eks. Arbeids- og velferdsetaten, mens andre er oppdelte, som f.eks. politidistriktene og bispedommerådene.
  Kategorier

  DFØ deler utgiftene i kategorier. De innkjøpsrelevante kontoklasser grupperes i innkjøpskategorier (se under).

  Innkjøpskategorier

  Med «innkjøpskategorier» mener DFØ en samling varer og tjenester som dekker et behovsområde. Per i dag finnes det ingen standard for innkjøpskategorier. DFØ har på grunnlag av kontoklassene i statsregnskapet gruppert utgiftene etter et utvalg kategorier. Utarbeidelsen er gjort i dialog med flere statlige virksomheter og DFØ, og ble endret fra 2015 til 2016. Følgende innkjøpskategorier er definert:

  • Bygg og anlegg: drift og investering i infrastruktur (f.eks. vei og jernbane)
  • Eiendom: kontorer, inkluderer også leie, renhold, energi og vakt
  • Persontransport/reiser: Flyreiser, bil, hotell, etc.
  • Profesjonelle tjenester: konsulenter (utenom IKT) og andre profesjonelle tjenester
  • Kommunikasjon: spredning av informasjon
  • IKT: datamaskiner, nettverk, lisenser, IKT-tjenester og - konsulenter
  • Kompetanse og personal: kostnader av egne ansatte utenom lønn
  • Diverse fremmede tjenester: konsulenter (utenom IKT) og andre tjenester.

  Matrisen som viser hvordan DFØ har gruppert artskontoer til de de ulike innkjøpskategoriene kan lastes ned som Excel fil.

  Konsulenter

  Begrepet «konsulenter» er ikke et begrep i statens standard kontoplan, men mange ønsker å finne utgifter til dette. Relevante artskontoer kan være:

  670

  Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester

  671

  Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.

  672

  Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT

  673

  Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.

  678

  Kjøp av andre fremmede tjenester

  679

  (Kjøp av andre fremmede tjenester- Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)

  Noen organisasjoner konterer annet enn konsulenttjenester på 678 og 679, men vi vet ikke i hvilket omfang. Dette vanskeliggjør tallfesting av konsulentutgifter.


 • Råtallene hentes fra Ehandelsplattformen, som driftes av Capgemini for DFØ. Bearbeides av DFØ.

  Mer informasjon om Ehandelsplattformen på anskaffelser.no

  Mer statistikk om Ehandelsplattformen på anskaffelser.no

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Du kan også ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?