Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan viser virksomheters inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld gruppert etter art, og er obligatorisk for statlige virksomheter. DFØ har forvaltningsansvaret for kontoplanen.

Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter. 

Endringer fra 1. januar 2022

Standard kontoplan for statlige virksomheter er oppdatert og gjelder fra 1. januar 2022.

Det er gjort enkelte mindre justeringer/presiseringer i standard kontoplan, jf. vedlegg 1. Endringene er knyttet til innføring av ny pensjonspremiemodell i SPK fra 2022, jf. konto 282 og 542 og oppdatert rundskriv R-118 Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter. Videre tas konto 375 og 379 i bruk for gebyrinntekter krevd inn på vegne av andre statlige virksomheter. Konto 306 tas i bruk i de tilfeller virksomheter har behov for beregning av uttaksmerverdiavgift ved uttak av varer.

Endringer fra forrige versjon er nærmere beskrevet i dette notatet:

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2021
pdf 210.56 KB

Oversikt over alle endringer som er gjort i standard kontoplan fra kontoplanen ble fastsatt finner du i:

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter
pdf 394.37 KB

Veiledning

DFØ har utarbeidet to veiledningsnotater til standard kontoplan. Ett for virksomheter som fører regnskap etter kontantprinsippet og ett for virksomheter som fører regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Veiledningsnotatene forklarer og gir eksempler på hvordan kontoene i standard kontoplan skal benyttes. Vi har også utarbeidet egne veiledninger for statsbanker og forvaltningsbedrifter. Oppsettet til standard kontoplan finner dere også i Excel-format nedenfor.

Veiledningsnotatene oppdateres årlig basert på praktiske erfaringer og innspill fra departementer og virksomheter.

I tillegg til endringene i kontoplanen, som du finner informasjon om øverst på siden, er det gjort noen endringer i veiledningsnotatene til standard kontoplan.

De viktigste endringene i veiledningsnotatet for virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet per april 2022

I veiledningsnotatet for virksomheter som fører etter kontantprinsippet er det hovedsakelig endringer knyttet til innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten (konto 151 og 152 og kontogruppe 82–84) og tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten (kontogruppe 25, 85 og 87).

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten (konto 151 og 152 og kontogruppe 82–84)

For virksomheter som bokfører fordringer knyttet til innkrevingsvirksomhet (konto 151) er det tydeliggjort at det ikke er krav om å benytte konto 152 som motpost. Tidligere har det med utgangspunkt i veiledningsnotatet ikke vært uvanlig at virksomheter som bokfører fordringer knyttet til innkrevingsvirksomhet har foretatt posteringer ved utarbeidelsen av årsregnskapet med den hensikt å vise innkrevingsvirksomheten etter kontantprinsippet i kontospesifikasjonen. Motposten til debiteringen i kontogruppe 82–84 har vært konto 152. Dette har medført at konto 151–152 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten har vist null i saldo i kontospesifikasjonen. Posteringen er ikke nødvendig for at rapporteringen til statsregnskapet skal skje etter kontantprinsippet. Virkningen av en slik postering er at fordringer vedrørende innkrevingsvirksomhet ikke vil framgå av noten til årsregnskapet om sammenhengen mellom bokført avregning med statskassen og rapportert mellomværende med statskassen, jf. rundskriv R-115. Dette er bakgrunnen for at DFØ ikke anbefaler å videreføre en praksis med slike posteringer. 

Når det gjelder avregning av innkrevingsvirksomhet og tilskuddsforvaltning så følger det av standard kontoplan at konto 829, 839 og 849 skal benyttes ved avregning av innkrevingsvirksomhet og andre overføringer med motpost i konto 1997 Innkrevingsvirksomhet (motpost konto 829, 839 og 849). Det er i veiledningsnotatet tydeliggjort at som en forenkling kan innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten inngå som en del av virksomhetens ordinære periode- eller årsavslutningspostering på konto 895 Avregning med statskassen mot konto 1999 Avregning - resultatet av periodens aktiviteter. Dersom virksomheten velger en slik forenkling benyttes ikke konto 829, 839 og 849 eller konto 1997. Denne forenklingen er gjort med bakgrunn i at det kun er i kontospesifikasjonen at dette fremkommer, det fremkommer ikke i årsregnskapet for virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet.

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten (kontogruppe 25, 85 og 87)

DFØ har i 2021 sett nærmere på hva bestemmelsene sier om tidspunktet for bokføring av tilskuddsforvaltning og dette er nærmere omtalt i veiledningsnotatet. Etter bestemmelsene foreligger det ikke krav om at tilsagn om tilskudd må bokføres. Dette innebærer at det ikke er krav om bokføring av tilskudd før på utbetalingstidspunktet. Veiledningsnotatene er oppdatert med bokføringseksempler for både virksomheter som bokfører tilskuddsforvaltning på utbetalingstidspunktet og virksomheter som bokfører tilsagn om tilskudd.

For virksomheter som bokfører tilsagn om tilskudd vil det fremkomme en gjeld frem til tilskuddet er utbetalt. Tidligere har det med utgangspunkt i veiledningsnotatet ikke vært uvanlig at virksomheter som bokfører tilsagn om tilskudd og krav om tilbakebetaling av tilskudd har foretatt posteringer ved utarbeidelsen av årsregnskapet med den hensikt å vise tilskuddsforvaltningen etter kontantprinsippet i kontospesifikasjonen. Motposten til krediteringen i kontogruppe 85 eller 87 har vært konto 255. Dette har medført at kontogruppe 25 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten har vist null i saldo i kontospesifikasjonen. Posteringen er ikke nødvendig for at rapporteringen til statsregnskapet skal skje etter kontantprinsippet. Virkningen av en slik postering er at gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning ikke vil framgå av noten i årsregnskapet om sammenhengen mellom bokført avregning med statskassen og rapportert mellomværende med statskassen, jf. rundskriv R-115. Dette er bakgrunnen for at DFØ ikke anbefaler å videreføre en praksis med slike posteringer. 

Når det gjelder avregning av tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten så følger det av standard kontoplan at konto 859 og 879 skal benyttes ved avregning av tilskuddsforvaltning og andre overføringer med motpost i konto 1998 Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859 og 879). Som en forenkling kan tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten inngå som en del av virksomhetens ordinære periode- eller årsavslutningspostering på konto 895 Avregning med statskassen mot konto 1999 Avregning - resultatet av periodens aktiviteter. Dersom virksomheten velger en slik forenkling benyttes ikke konto 859 og konto 879 eller konto 1998.

Pensjon

Omtalen av pensjon i kontogruppe 28 Annen kortsiktig gjeld er endret i henhold til endret pensjonspremiemodell fra SPK, jf. rundskriv R-118 Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter. Alle statlige virksomheter skal fra 1.1.2022 betale en virksomhetsspesifikk hendelsesbasert arbeidsgiverandel som del av pensjonspremien.

Koordinatormidler

Under kontogruppe 34 Inntekt fra tilskudd og overføringer er omtalen utdypet for bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter som er koordinator i prosjekter finansiert av Norges forskningsråd (eller av andre enn private og internasjonale organisasjoner omtalt i bestemmelsene punkt 3.6.2 og 3.6.3).

Annet

Det er tydeliggjort at tvangsmulkt og overtredelsesgebyr skal bokføres på konto 847 Bøter og inndragninger. Videre er det tatt inn en omtale av de nye kontoene for gebyrer krevd inn på vegne av andre statlige virksomheter (konto 375 og 379).

De viktigste endringene i veiledningsnotatet for virksomheter som fører regnskapet etter SRS per april 2022

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten (kontogruppe 25, 85 og 87)

DFØ har i 2021 sett nærmere på hva bestemmelsene sier om tidspunktet for bokføring av tilskuddsforvaltning og dette er nærmere omtalt i veiledningsnotatet. Etter bestemmelsene foreligger det ikke krav om at tilsagn om tilskudd må bokføres. Dette innebærer at det ikke er krav om bokføring av tilskudd før på utbetalingstidspunktet.

Pensjon

Omtalen av pensjon i kontogruppe 28 Annen kortsiktig gjeld er endret i henhold til endret pensjonspremiemodell fra SPK, jf. rundskriv R-118 Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter. Alle statlige virksomheter skal fra 1.1.2022 betale en virksomhetsspesifikk hendelsesbasert arbeidsgiverandel som del av pensjonspremien.

Koordinatormidler

Under kontogruppe 34 Inntekt fra tilskudd og overføringer er omtalen utdypet for bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter som er koordinator i prosjekter finansiert av Norges forskningsråd (eller av andre enn private og internasjonale organisasjoner omtalt i bestemmelsene punkt 3.6.2 og 3.6.3).

Annet

Det er tydeliggjort at tvangsmulkt og overtredelsesgebyr skal bokføres på konto 847 Bøter og inndragninger. Videre er det tatt inn en omtale av de nye kontoene for gebyrer krevd inn på vegne av andre statlige virksomheter (konto 375 og 379).

Veiledning i bruk av standard kontoplan

Hvem skal benytte standard kontoplan?

Standard kontoplan er obligatorisk for statlige virksomheter. Standard kontoplan skal benyttes av alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk person, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved føring av regnskapet. Standard kontoplan gjelder også ved forvaltning av statlige fond.

Standardisert informasjonsgrunnlag

Standard kontoplan legger til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter og for departementenes styring av underliggende virksomheter. En felles kontoplan for statlige virksomheter legger også til rette for sammenlikninger internt og på tvers av statlige virksomheter, og gir et bedre grunnlag for kjennskap til utgiftsstrukturen i virksomhetene og i staten samlet sett. En felles standard kontoplan bidrar til å øke kvaliteten på virksomhetenes regnskapsføring.

Oppdatert: 15. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord