Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan viser virksomheters inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld gruppert etter art, og er obligatorisk for statlige virksomheter. DFØ har forvaltningsansvaret for kontoplanen.

Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter. 

Endringer fra 1. januar 2024

Standard kontoplan for statlige virksomheter er oppdatert og gjelder fra 1. januar 2024.

Det er gjort enkelte mindre endringer i standard kontoplan, jf. dokumentet «Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2023».

Endringene er tatt inn for å få mer presist kontonavn som beskriver den faktiske bruken av kontoen, samt å harmonisere kontonavn i kontoplanen.

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2023.pdf
pdf 891.04 KB

Oversikt over alle endringer som er gjort i standard kontoplan fra kontoplanen ble fastsatt finner du i:

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter.pdf
pdf 1.13 MB

Veiledning

DFØ har utarbeidet to veiledningsnotater til standard kontoplan. Ett for virksomheter som fører regnskap etter kontantprinsippet og ett for virksomheter som fører regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Veiledningsnotatene forklarer og gir eksempler på hvordan kontoene i standard kontoplan skal benyttes. Vi har også utarbeidet egne veiledninger for statsbanker og forvaltningsbedrifter. Oppsettet til standard kontoplan finner dere også i Excel-format nedenfor.

Veiledningsnotatene oppdateres årlig basert på praktiske erfaringer og innspill fra departementer og virksomheter.

I tillegg til endringene i kontoplanen, som du finner informasjon om øverst på siden, er det gjort noen endringer i veiledningsnotatene til standard kontoplan.

De viktigste endringene i veiledningsnotatet for virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet per mars 2023

I veiledningsnotatet for virksomheter som fører regnskap etter kontantprinsippet er blant annet endringer knyttet til kjøp av datamaskiner (PCer, servere m.m.) (konto 498), kostnader lokaler (kontogruppe 63) og salg, reklame og representasjon (kontogruppe 73).

Kjøp av transportmidler, inventar og maskiner mv. (direkte utgiftsføring) (kontogruppe 49)

Det er tydeliggjort at konto 496 Fast bygningsinventar benyttes ved større påkostninger i leide lokaler som gir en varig forbedring eller økt funksjonalitet.

På konto 498 Datamaskiner (PCer, servere m.m.) er det tydeliggjort at skjermer og annet IKT-utstyr også skal føres på denne kontoen.

Arbeidsgiveravgift, pensjonspremie o.l. (kontogruppe 54)

Det er opplyst om at ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnsinntekter over 750 000 kroner skal føres på konto 540 Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser sammen med annen arbeidsgiveravgift.

Kostnader lokaler (kontogruppe 63)

Det er tydeliggjort at utgifter til reparasjon og vedlikehold av leide lokaler skal føres på konto 663 Reparasjon og vedlikehold leide lokaler.

Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester (kontogruppe 67)

Ved behandling av utgifter som det er vanskelig å vurdere om skal utgiftsføres på konto 671 Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. eller konto 675 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT er det tydeliggjort at aktiviteter som tilfører økt verdi eller økt funksjonalitet i løsninger føres på konto 671.

Det er tydeliggjort at utgifter til språkvask hvor innleid personell utvikler eller tolker et budskap skal føres på konto 672 Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv. Andre utgifter til språkvask føres på konto 678-679 Kjøp av andre fremmede tjenester.

Salg, reklame og representasjon (kontogruppe 73)

På kontogruppe 73 er det tydeliggjort at annonsering og kampanjer som går på synlighet i sosiale medier skal føres på konto 732 Reklamekostnad

De viktigste endringene i veiledningsnotatet for virksomheter som fører regnskapet etter SRS per mars 2023

I veiledningsnotatet for virksomheter som fører regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) er det blant annet endringer knyttet til kjøp av datamaskiner (PCer, servere m.m.) (konto 128), forskuddsbetalt kostnad (kontogruppe 17), kostnader lokaler (kontogruppe 63) og salg, reklame og representasjon (kontogruppe 73).

Transportmidler, inventar, maskiner mv. (kontogruppe 12)

Det er tydeliggjort at konto 126 Fast bygningsinventar benyttes ved større påkostninger i leide lokaler som gir en varig forbedring eller økt funksjonalitet.

På konto 128 Datamaskiner (PCer, servere m.m.) er det tydeliggjort at skjermer og annet IKT-utstyr også skal føres på denne kontoen.

Forskuddsbetalt kostnad, opptjent inntekt o.l. (kontogruppe 17)

Under kontogruppe 17 er det tydeliggjort at forskuddsbetalt leie og forskuddsbetalte kostnader oppstår på det tidspunktet virksomheten mottar en faktura som skal periodiseres over flere perioder. Det innebærer at en forskuddsbetalt kostnad ikke nødvendigvis er betalt, men at virksomheten kan registrere hele fakturaen som forskuddsbetalt på konto 170 Forskuddsbetalt leie eller 179 Andre forskuddsbetalte kostnader med motpost på konto 240 Leverandørgjeld, og deretter resultatføre kostnaden i riktig periode.

Gevinst ved avgang av anleggsmidler (kontogruppe 38)

Under kontogruppe 38 er det presisert at salgssum ved avgang av anleggsmidler balanseført som gruppe også skal føres på konto 380 Salgssum ved avgang anleggsmidler, selv når forenklingen om å ikke beregne gevinst/tap og korrigere bokført saldo for gruppen ved avgangen benyttes.

Arbeidsgiveravgift, pensjonspremie o.l. (kontogruppe 54)

Det er opplyst om at ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnsinntekter over 750 000 kroner skal føres på konto 540 Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser sammen med annen arbeidsgiveravgift.

Kostnader lokaler (kontogruppe 63)

Det er tydeliggjort at kostnader til reparasjon og vedlikehold av leide lokaler skal føres på konto 663 Reparasjon og vedlikehold leide lokaler.

Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester (kontogruppe 67)

Ved behandling av kostnader som det er vanskelig å vurdere om skal kostnadsføres på konto 671 Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. eller konto 675 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT er det tydeliggjort at aktiviteter som tilfører økt verdi eller økt funksjonalitet i løsninger føres på konto 671.

Det er tydeliggjort at kostnader til språkvask hvor innleid personell utvikler eller tolker et budskap skal føres på konto 672 Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv. Andre kostnader til språkvask føres på konto 678-679 Kjøp av andre fremmede tjenester.

Salg, reklame og representasjon (kontogruppe 73)

Under kontogruppe 73 er det tydeliggjort at annonsering og kampanjer som går på synlighet i sosiale medier skal føres på konto 732 Reklamekostnad.

Veiledning i bruk av standard kontoplan

Hvem skal benytte standard kontoplan?

Standard kontoplan er obligatorisk for statlige virksomheter. Standard kontoplan skal benyttes av alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk person, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved føring av regnskapet. Standard kontoplan gjelder også ved forvaltning av statlige fond.

Standardisert informasjonsgrunnlag

Standard kontoplan legger til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter og for departementenes styring av underliggende virksomheter. En felles kontoplan for statlige virksomheter legger også til rette for sammenlikninger internt og på tvers av statlige virksomheter, og gir et bedre grunnlag for kjennskap til utgiftsstrukturen i virksomhetene og i staten samlet sett. En felles standard kontoplan bidrar til å øke kvaliteten på virksomhetenes regnskapsføring.

Kontakt

Har du spørsmål, send en e-post til statligregnskap@dfo.no

Du kan også kontakte en av oss:

  • Christian Hjeltnes: 938 11 591
  • Øyvind Gravem: 982 40 951
  • Heidi Fjermeros: 994 69 797
  • Liv Mari Nybakk: 411 76 415
Oppdatert: 12. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.