Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan viser virksomheters inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld gruppert etter art, og er obligatorisk for statlige virksomheter. DFØ har forvaltningsansvaret for kontoplanen.

Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter. 

Endringer fra 1. januar 2024

Standard kontoplan for statlige virksomheter er oppdatert og gjelder fra 1. januar 2024.

Det er gjort enkelte mindre endringer i standard kontoplan, jf. dokumentet «Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2023».

Endringene er tatt inn for å få mer presist kontonavn som beskriver den faktiske bruken av kontoen, samt å harmonisere kontonavn i kontoplanen.

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2023.pdf
pdf 891.04 KB

Oversikt over alle endringer som er gjort i standard kontoplan fra kontoplanen ble fastsatt finner du i:

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter.pdf
pdf 1.13 MB

Veiledning

DFØ har utarbeidet to veiledningsnotater til standard kontoplan. Ett for virksomheter som fører regnskap etter kontantprinsippet og ett for virksomheter som fører regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Veiledningsnotatene forklarer og gir eksempler på hvordan kontoene i standard kontoplan skal benyttes. Vi har også utarbeidet egne veiledninger for statsbanker og forvaltningsbedrifter. Oppsettet til standard kontoplan finner dere også i Excel-format nedenfor.

Veiledningsnotatene oppdateres årlig basert på praktiske erfaringer og innspill fra departementer og virksomheter.

I tillegg til endringene i kontoplanen, som du finner informasjon om øverst på siden, er det gjort noen endringer i veiledningsnotatene til standard kontoplan.

De viktigste endringene i veiledningsnotatet for virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet per februar 2024

I tillegg til endringene i kontoplanen, som du finner informasjon om øverst på siden, er det gjort noen endringer i veiledningsnotatene til standard kontoplan. De viktigste endringene er: 

Miljøgebyr (kontogruppe 48, 49 og 65)

Det er tydeliggjort at ved kjøp av driftsmiddel, vil et eventuelt miljøgebyr anses som en del av anskaffelseskosten, og skal derfor utgiftsføres på samme konto som driftsmiddelet.

Presiseringer knyttet til kontorinventar og PCer med tilhørende skjerm (kontogruppe 49 og 65)

Kontorinventar og PCer med tilhørende skjerm med utnyttbar levetid på 3 år eller mer, bør utgiftsføres på henholdsvis konto 495 og konto 498 selv om den enkelte anskaffelsen har en lavere verdi enn 50 000 kroner. Bakgrunnen er at konto 495 og konto 125 (SRS), og konto 498 og 128 (SRS) skal være mest mulig sammenlignbare.

Presiseringer rundt leiekostnader og periodisk vedlikehold (kontogruppe 63 og 66)

Statsbygg fakturerer periodisk vedlikehold sammen med ordinære leieutgifter. For de virksomheter som leier lokaler av Statsbygg, anses dette som en del av husleien, og det skal derfor bokføres på konto 631. Dersom andre utleiere har samme praksis som Statsbygg skal samme vurdering legges til grunn og periodisk vedlikehold bokføres på konto 630. Utgifter knyttet til reparasjon og vedlikehold av leide lokaler utover dette skal føres på konto 663 Reparasjon og vedlikehold leide lokaler.

Valutakursgevinst (agio) og valutakurstap (disagio) (kontogruppe 80 og 81)

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet, skal valutakursgevinst (agio) og valutakurstap (disagio) føres på den posten som den underliggende transaksjonen er ført på, med mindre Stortinget har gitt fullmakt til å føre på særskilt budsjettkapittel og post.

Tilbakebetaling av tilskudd (kontogruppe 87)

Vi har beskrevet noen unntak fra hovedregel om hvordan tilbakebetaling av tilskudd skal regnskapsføres. Tilbakebetalinger av tilskudd der tilskuddsbevilgninger er gitt med stikkordet ”kan overføres” eller andre bevilgninger med overføringsadgang, kan krediteres vedkommende utgiftsbevilgning når tilbakebetalingen skjer i de to påfølgende år, altså i det tidsrom bevilgningen er overførbar. Dersom det for den enkelte ordning er fastsatt egen inntektspost for slike innbetalinger, skal denne uansett benyttes. Det er også akseptert at tilbakebetaling av bagatellmessige beløp krediteres vedkommende utgiftspost i det år beløpet blir tilbakebetalt, uansett hvilket år tilbakebetalingen gjelder.

Utsendelse av SMS-varslinger (kontogruppe 67)

Vi har tydeliggjort at utsendelse av SMS-varslinger anses å være kjøp av en tjeneste, og skal føres på konto 675.

Språkvask (kontogruppe 67)

Vi har tydeliggjort forskjellen mellom språkvask hvor innleid personell forenkler tekster, foretar renskrivning mv. (konto 678-679) og språkvask hvor innleid personell utvikler eller tolker et budskap (konto 672).

De viktigste endringene i veiledningsnotatet for virksomheter som fører regnskapet etter SRS per februar 2024

I tillegg til endringene i kontoplanen, som du finner informasjon om øverst på siden, er det gjort noen endringer i veiledningsnotatene til standard kontoplan. De viktigste endringene er: 

Miljøgebyr (kontogruppe 11-12 og 65)

Det er tydeliggjort at ved kjøp av driftsmiddel, vil et eventuelt miljøgebyr anses som en del av anskaffelseskosten, og skal derfor kostnadsføres på samme konto som driftsmiddelet.

Kontorinventar og PCer med tilhørende skjerm (kontogruppe 12 og 65)

Det er foretatt en oppdatering av tekst i veiledningsnotatet som følge av endring i SRS 17 Anleggsmidler punkt 30. Her er det nå presisert at det kun er kontorinventar og PCer med tilhørende skjerm med utnyttbar levetid på 3 år eller mer, som skal balanseføres på henholdsvis konto 125 og konto 128 selv om den enkelte anskaffelsen har en lavere verdi enn 50 000 kroner, jf. SRS 17.

Presiseringer rundt leiekostnader og periodisk vedlikehold (kontogruppe 63 og 66)

Statsbygg fakturerer periodisk vedlikehold sammen med ordinære leiekostnader. For de virksomheter som leier lokaler av Statsbygg, anses dette som en del av husleien, og det skal derfor bokføres på konto 631. Dersom andre utleiere har samme praksis som Statsbygg skal samme vurdering legges til grunn og periodisk vedlikehold bokføres på konto 630. Kostnader knyttet til reparasjon og vedlikehold av leide lokaler utover dette skal føres på konto 663 Reparasjon og vedlikehold leide lokaler.

Utsendelse av SMS-varslinger (kontogruppe 67)

Vi har tydeliggjort at utsendelse av SMS-varslinger anses å være kjøp av en tjeneste, og skal føres på konto 675.

Språkvask (kontogruppe 67)

Vi har tydeliggjort forskjellen mellom språkvask hvor innleid personell forenkler tekster, foretar renskrivning mv. (konto 678-679) og språkvask hvor innleid personell utvikler eller tolker et budskap (konto 672).

Valutakursgevinst (agio) og valutakurstap (disagio) (kontogruppe 80 og 81)

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet, skal valutakursgevinst (agio) og valutakurstap (disagio) føres på den posten som den underliggende transaksjonen er ført på, med mindre Stortinget har gitt fullmakt til å føre på særskilt budsjettkapittel og post.

Tilbakebetaling av tilskudd (kontogruppe 87)

Vi har beskrevet noen unntak fra hovedregel om hvordan tilbakebetaling av tilskudd skal regnskapsføres. Tilbakebetalinger av tilskudd der tilskuddsbevilgninger er gitt med stikkordet ”kan overføres” eller andre bevilgninger med overføringsadgang kan krediteres vedkommende utgiftsbevilgning når tilbakebetalingen skjer i de to påfølgende år, altså i det tidsrom bevilgningen er overførbar. Dersom det for den enkelte ordning er fastsatt egen inntektspost for slike innbetalinger, skal denne uansett benyttes. Det er også akseptert at tilbakebetaling av bagatellmessige beløp krediteres vedkommende utgiftspost i det år beløpet blir tilbakebetalt, uansett hvilket år tilbakebetalingen gjelder.

Veiledning i bruk av standard kontoplan

Hvem skal benytte standard kontoplan?

Standard kontoplan er obligatorisk for statlige virksomheter. Standard kontoplan skal benyttes av alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk person, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved føring av regnskapet. Standard kontoplan gjelder også ved forvaltning av statlige fond.

Standardisert informasjonsgrunnlag

Standard kontoplan legger til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter og for departementenes styring av underliggende virksomheter. En felles kontoplan for statlige virksomheter legger også til rette for sammenlikninger internt og på tvers av statlige virksomheter, og gir et bedre grunnlag for kjennskap til utgiftsstrukturen i virksomhetene og i staten samlet sett. En felles standard kontoplan bidrar til å øke kvaliteten på virksomhetenes regnskapsføring.

Kontakt

Har du spørsmål, send en e-post til statligregnskap@dfo.no

Du kan også kontakte en av oss:

  • Christian Hjeltnes: 938 11 591
  • Øyvind Gravem: 982 40 951
  • Heidi Fjermeros: 994 69 797
  • Liv Mari Nybakk: 411 76 415
Oppdatert: 4. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.