Utviklingen i antall ansatte i staten

På denne siden finner du statistikk om utviklingen i antall arbeidsforhold i staten i perioden 2016-2021. Merk at dette er ujusterte tall. DFØ gjennomfører en egen kartlegging som vil være grunnlag for å presentere tall som er justert for omorganiseringer o.l. Resultatene vil presenteres i løpet av høsten 2022.

Utviklingen i antall arbeidsforhold i staten fra 2020 til 2021

I 2021 var det 173 663 arbeidsforhold i staten som helhet. De aller fleste jobber i statsforvaltningen, mens resten er fordelt på Stortinget og Sametinget med underliggende virksomheter, samt domstolene.  Det er også i statsforvaltningen vi ser størst endring i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021. Økningen er på 6 267 arbeidsforhold, som tilsvarer en økning på 3,8 prosent.

Virksomhetene som har hatt størst økning i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021 er NAV, Skatteetaten, Forsvaret og Politi- og Lensmannsetaten. Alle disse virksomhetene har hatt en økning på mer enn 600 arbeidsforhold hver. Også i universitetene og høyskolene sett under ett, ser vi en stor økning i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021.

Utviklingen i antall arbeidsforhold i statsforvaltningen fra 2016 til 2021

Statsforvaltningen kan deles inn i departementer, direktorater og øvrig statsforvaltning. Det er direktoratene og den øvrige statsforvaltningen som har hatt størst økning fra 2020 til 2021. Veksten kan i stor grad tilskrives de samme virksomhetene som er nevnt tidligere. Merk at NAV, Skatteetaten, og Politi- og lensmannsetaten regnes som en del av direktoratene, mens Forsvaret er en del av øvrig statsforvaltning.

Økningen i antall arbeidsforhold i departementene kan i stor grad tilskrives at vi ikke har trukket i fra politikerne ved Statsministerens kontor (SMK). Denne justeringen vil vi presentere til høsten, men er allerede gjort for årene før 2021. Dersom vi ser bort fra SMK, har det vært en nedgang i antall arbeidsforhold i departementene siden 2020. Nedgangen er størst i Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, som begge hadde en reduksjon på 8 arbeidsforhold.

Sysselsettingsveksten i Norge og i staten fra 2016 til 2021

Den generelle sysselsettingsveksten i Norge var fra 2020 til 2021 3 prosent. I statsforvaltningen ser vi at den prosentvise veksten var noe høyere: 3,8 prosent. Mens veksten i departementene har holdt seg relativt stabil over tid, ser vi at direktoratene har hatt størst prosentvis økning fra 2020 til 2021, med 4 prosent.

Geografisk fordeling av antall arbeidsforhold i statsforvaltningen i 2021

Den største andelen av arbeidsforholdene i statsforvaltningen befinner seg i Oslo. De laveste andelene av arbeidsforholdene finner vi i Møre og Romsdal, Agder og Nordland, som alle har under 4 prosent hver. Samtlige departementsansatte befinner seg i Oslo. Ser vi på direktoratene og øvrig statsforvaltning hver for seg, er bilde nokså likt statsforvaltningen som helhet. Den største andelen av arbeidsforholdene befinner seg i Oslo, mens Nordland, Agder og Møre og Romsdal er blant fylkene med lavest andel.

Fordeling av antall arbeidsforhold i statsforvaltningen per departementsområde i 2021

Omtrent én tredjedel av alle arbeidsforholdene i statsforvaltningen befinner seg under Kunnskapsdepartementet med tilhørende virksomheter. Det er nesten dobbelt så mye som Justis- og beredskapsdepartementet med tilhørende virksomheter, som har den nest høyeste andelen på 16,8 prosent. Departementsområdene med lavest andel av arbeidsforholdene i statsforvaltningen er Statsministerens kontor, Olje- og energi, Utenriks og Kultur- og likestilling, som alle har rundt 1 prosent hver.

Høyest prosentvis endring i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021, ser vi hos departementsområdene Finans, Helse- og omsorg, og Arbeid- og sosial. Samlet har disse hatt en økning på 2194 arbeidsforhold siden 2020. På tross av at den prosentvise veksten ikke har vært like høy under departementsområdet Kunnskap, er økningen i antall arbeidsforhold 2494.

Dersom vi kun ser på arbeidsforhold i hvert departement, så er det Utenriksdepartementet som har den høyeste andelen på 18 prosent. Dette er omtrent dobbelt så mye som neste på lista: Forsvarsdepartementet med 9,3 prosent.  Hovedinntrykket er at det er lite endring i antallet arbeidsforhold hos departementene over tid.

Når vi ser på arbeidsforhold i direktoratene fordelt på departementsområde, ser vi at den største andelen finnes i Justis, Arbeid- og sosial og Finans. Dette kan i stor grad skyldes at de største direktoratene, som Politi- og lensmannsetaten, Skatteetaten og NAV, befinner seg under disse områdene.

Når vi ser på prosentvis økning i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021, ser vi at direktoratene under Helse- og omsorgsdepartementet ligger på topp 3 sammen med områdene Finans og Arbeid- og sosial. Dette skyldes i hovedsak en vekst i antall arbeidsforhold i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som begge har hatt en prosentvis økning på mer enn 9 prosent hver.

Virksomheter med høyest og lavest prosentvis endring i antall arbeidsforhold i statsforvaltningen fra 2020 til 2021

Enkelte av virksomhetene som befinner seg blant de mest høyest og lavest prosentvis endring i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021, ble i 2020 omorganisert. Dette gjelder for eksempel Forbrukertilsynet som er på topp med 302 prosent økning, og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring med 26 prosent økning. Deler av veksten hos Forbrukertilsynet kan forklares av at arbeidsforhold ble flyttet fra Forbrukerrådet, som har hatt størst prosentvis nedgang.

Kilde:SSB, sysselsetting, registerbasert, 2020. Les mer om statistikken.
Se utviklingen fra 1980-2014 hos SIKT. Les mer om statistikken.

Oppdatert: 1. juli 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord