Utviklingen i antall ansatte i staten

På denne siden finner du statistikk om utviklingen i antall ansatte i staten i perioden 1980 til 2020. Du finner også utviklingen i antall ansatte i staten versus kommuner og fylkeskommuner i perioden 2008 til 2020.

Oppdatert
Ansatte i kommunene
504 000

ansatte i kommunal virksomhet

Utviklingen i antall ansatte i staten i perioden 1980 til 2020

Figuren under viser utviklingen i antall ansatte og årsverk i staten i perioden fra 1980 til 2020. Antall ansatte i staten er redusert fra 183 896 i 1980 til 166 481 i 2020. I Norge var antallet sysselsatte 2 681 548 i 2020. Statsansatte utgjør seks prosent av disse. Selv om befolkningen og antall sysselsatte har økt siden 2000, har andelen statsansatte holdt seg jevnt på rundt seks prosent.

På 90-tallet skjedde det en reduksjon i antall ansatte, før man utover på 2000-tallet har hatt en jevn økning. Det store fallet i antall ansatte i perioden fram til 2003 skyldes at flere statlige virksomheter som for eksempel NSB og Telenor ble omgjort til selskaper. Dette skjedde etter at flere regulatoriske reformer la til rette for at nye markeder kunne etableres. Omgjøringene kan i stor grad tilskrives internasjonal påvirkning og et økende press for å selskapsorganisere forvaltningsbedriftene.

Fallet i antall ansatte fra 2016 til 2017 skyldes i hovedsak to reformer. For det første ble Jernbaneverket nedlagt i januar 2017. Det nyopprettede Jernbanedirektoratet ble en del av statsforvaltningen, mens BaneNor ble etablert som et statsforetak. Den andre viktige reformen er skillet mellom kirke og stat. De som mot slutten av 2016 arbeidet i Den norske kirke, var fra januar 2017 ikke lenger ansatte i staten. Disse to reformene står for en reduksjon i antall ansatte på drøyt 6 000 fra 2016 til 2017.

Tallene i figuren baserer seg fram til 2010 på data fra Statens sentrale tjenestemannsregister, mens tallene fra 2011 til 2019 er hentet fra A-ordningen. For å sikre en mer presis måling endret SSB målemetode i 2016. Til og med 2015 var måletidspunktet for hvert enkelt år den tredje uken i november. Nå benyttes et årsgjennomsnitt for alle måneder i kalenderåret. Dette innebærer at tallene mellom disse skiftene ikke er direkte sammenlignbare. Vi mener likevel at figuren gir en god indikasjon på utviklingen i antall ansatte i staten over tid.

Antall ansatte i staten, kommunene og fylkeskommunene

Figuren under viser antall ansatte i de ulike delene av forvaltningen. I 2020 var det 713 977 ansatte i staten, kommunene og fylkeskommunene til sammen. 500 520 jobbet i kommunene, 46 976 i fylkeskommunene og 166 481 i staten. Den relative fordelingen mellom forvaltningsnivåene har holdt seg stabil siden 2008.

Helseforetakene har juridisk sett status som eget rettssubjekt. Derfor holdes ansatte i helseforetakene utenfor statistikken om ansatte i staten. Vi tar heller ikke med ansatte i statsaksjeselskap, statsforetak eller statlige virksomheter som er endret til stiftelser.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2020. Les mer om statistikken.

NSD, statsansatte, alle lønnskategorier, 2014. Les mer om statistikken.

Neste oppdatering: April 2022
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no. Eller ta direkte kontakt med

Fant du det du lette etter?