Organisering av virksomheter og ansatte i staten

På denne siden finner du informasjon om organiseringen av virksomheter og ansatte i staten. Vi presenterer både den historiske utviklingen i antall departementer og direktorater, men også hvilke virksomheter som hører til under de ulike departementsområdene og hvor mange ansatte de har.

Oppdatert
Antall direktorater
70

direktorater i staten

Departementene og direktoratene

Figuren under viser utviklingen i antall departementer og direktorater siden 1992. Det har i perioden 1992 til 2020 vært mellom 16 og 18 departementer i Norge. Antall direktorater har i den samme perioden variert mellom 81 (1992) og 59 (2005 og 2007). For øyeblikket (august 2021) er det 16 departementer og 70 direktorater i Norge. Det har blitt opprettet to nye direktorater i 2021. Dagligvaretilsynet ble opprettet 1. januar 2021 og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 1. juli 2021. Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning er ikke lengre med i direktoratsoversikten fordi de ble innlemmet i det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Direktorater defineres vanligvis som statlige sentraladministrative organer med nasjonalt ansvar som ofte er tillagt myndighetsutøvelse. Rent tjenesteytende organer og organer som er organisert kollegialt (eksempelvis råd, utvalg og nemnder) regnes ikke som direktorater. Du kan lese mer om direktoratsdefinisjonen i Difis rapport Merverdi eller unødig omvei.

I figuren under finner du en liste over alle direktorater med relevant nøkkelinformasjon. Ved å klikke på knappen under «Velg hva du vil se på» kan du finne ut hvem som er direktør i de ulike direktoratene, deres nettside, hvilket departementsområde de tilhører, organisasjonsnummer og registreringsdato i Enhetsregisteret. Vi legger inn nye direktorater i listen så snart vi oppfatter at direktoratet er operativt.

Fullstendig oversikt over direktorater, 2000–2021

Vi har også laget en detaljert oversikt over DFØs opptelling av norske direktorater mellom 2000 og 2021. Her finner du fullstendige lister over hvilke direktorater som eksisterte et gitt år, med fargekoder for nedlagte og nye direktorater fra år til år. Oversikten kommer også med en forside som forklarer opptellingen mer detaljert.

Organiseringen av og ansatte i virksomhetene i staten

I figuren under kan du se hvor mange arbeidsforhold det er i hvert at statens 16 departementsområder i perioden 2016 til 2019. Du kan også sammenligne utviklingen innenfor to ulike områder. Et departementsområde er departementet med alle underliggende virksomheter. Merk at arbeidsforhold i helseforetakene ikke er tatt med i statistikken.

Kunnskapsdepartementet med sine underliggende virksomheter som universiteter og høyskoler, er det desidert største departementsområdet med 51 732 arbeidsforhold. Det er over dobbelt så mange som neste på lista: Forsvarsdepartementet med underliggende virksomheter har 22 894 arbeidsforhold. Foruten Statsministerens kontor er Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet med underliggende virksomheter de minste departementsområdene.

I figuren under får du en mer detaljert oversikt over hvert enkelt departementsområde. Figuren viser antall arbeidsforhold per statlige virksomhet fordelt på de 16 ulike departementsområdene. Ved å trykke på «Departementsområde» kan du se nærmere på hver enkelt statlig virksomhet under de ulike departementsområdene.

Om SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten, antall arbeidsforhold, årsverk og årsverk fratrukket legemeldt sykefravær og permisjoner. Vi har valgt å presentere antall arbeidsforhold. Arbeidsforhold omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold (jobber) i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold.

Statistikken dekker ansatte i alle virksomheter i staten. Merk at helseforetakene ikke er inkludert. Les mer om statistikken og definisjoner på SSBs nettside.

Kilde:

Forvaltningsdatabasen, Norsk senter for forskningsdata (NSD), Brønnøysundregistrenes Enhetsregister.

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2020. Les mer om statistikken.

Neste oppdatering: Oppdateres to ganger i året. Sist oppdatert: 25.08.2021
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no. Eller ta direkte kontakt med

Fant du det du lette etter?