Utviklingen i antall ansatte i staten

På denne siden finner du statistikk om utviklingen i antall arbeidsforhold i staten i perioden 2016–2021. Tallene hentes inn av SSB via a-ordningen. I tillegg gjennomfører DFØ hvert år en egen kartlegging for å innhente informasjon om hvordan omorganiseringer i statsforvaltningen påvirker antall arbeidsforhold.

Hovedfunn om antall ansatte i statsforvaltningen 2020–2021
 • Antall ansatte i departementene er stabil – dette i tråd med utviklingen de siste årene.
 • Antall ansatte i de underliggende virksomheten har økt noe mer enn generell sysselsetting.
 • Covid-19 har en effekt, og står for cirka 20 prosent av økningen i 2021.

Utviklingen i antall arbeidsforhold i staten fra 2020 til 2021

Se vår definisjon av staten

I denne undersøkelsen defineres staten som alle virksomheter som inngår i statsregnskapet. Dette dekkes av datamaterialet som DFØ fikk tilsendt fra SSB. Innovasjon Norge er også inkludert i datamaterialet, men er imidlertid et selvstendig rettssubjekt, selv om de har rapporteringsplikt til statsregnskapet. De er derfor tatt ut av denne undersøkelsen. Helseforetakene og offentlig kontrollerte enheter som statens forretningsdrift og statlig eide aksjeselskap inngår heller ikke i populasjonen.

 • I 2021 var det 173 629 arbeidsforhold i staten som helhet. De aller fleste jobber i statsforvaltningen, mens resten er fordelt på Stortinget og Sametinget med underliggende virksomheter, samt domstolene.
Om SSBs statistikk over ansatte i staten

Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk over ansatte i staten gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten, antall arbeidsforhold, årsverk og årsverk fratrukket legemeldt sykefravær og permisjoner. Vi har valgt å presentere antall arbeidsforhold. Arbeidsforhold omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold (jobber) i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold.

Statistikken dekker ansatte i alle virksomheter i staten. Merk at helseforetakene ikke er inkludert. Tallene skiller seg fra SSBs ordinære registerbaserte sysselsettingsstatistikk i populasjon og referanseperiode. For eksempel er ikke-bosatte inkludert i statistikk om ansatte i staten, men ikke i den ordinære registerbaserte sysselsettingsstatistikken. Referanseperiodene skiller seg også fra hverandre. Les mer om statistikken og definisjoner på SSBs nettside.

Utviklingen i antall arbeidsforhold i statsforvaltningen fra 2020 til 2021

Se vår definisjon av statsforvaltningen

Statsforvaltningen refererer til statens utøvende makt, det vil si Statsministerens kontor og departementene, med deres underliggende virksomheter. De underliggende virksomhetene kalles forvaltningsorganer og inkluderer blant annet direktorater, tilsyn, statsforvalterne og kollegiale organer som styrer, råd og nemder samt forvaltningsbedrifter som Statsbygg.

 • Statsforvaltningen kan deles inn i departementer og underliggende virksomheter (inkl. utenrikstjenesten).
 • Av økningen på 6233 arbeidsforhold i statsforvaltningen kan 872 arbeidsforhold tilskrives omorganiseringer.
 • Justert for omorganiseringer har det vært en endring på 5361 arbeidsforhold. Dette er tilsvarende en økning på 3,3 prosent.
 • De underliggende virksomhetene har hatt størst økning fra 2020 til 2021.
Omorganiseringer inn og ut av statsforvaltningen

Det har vært fire omorganiseringer inn i statsforvaltningen i perioden 2020–2021:

 • Skatteetaten overtok skatteoppkreverne mot slutten av 2020. Disse ble annualisert i tidligere telling, og vi teller for det resterende nå
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har fått overført arbeidsforhold fra Norsk senter for forskningsdata
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har fått overført arbeidsforhold fra Bispedømmerådet i forbindelse med overtakelse av oppgaver iht. Gravferdslova
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS ble 01.07.21 slått sammen til forvaltningsbedriften Eksportfinansiering Norge

Utviklingen i antall arbeidsforhold i departementene fra 2020 til 2021
 • Antall arbeidsforhold i departementene har holdt seg relativt stabilt. I 2021 var det 4443 arbeidsforhold. Det er en endring på -67 arbeidsforhold.
 • Av reduksjonen på 67 arbeidsforhold kan 31 tilskrives omorganiseringer.
 • Justert for omorganiseringer er endringen fra 2020 til 2021 på -36 arbeidsforhold, tilsvarende en nedgang på -0,8 prosent.
Omorganiseringer inn og ut av departementene

Det har vært én omorganisering ut av departementene i perioden 2020–2021:

 • Sikkerhet og beredskap overtok regjeringens biltjeneste fra Statsministerens kontor
Utviklingen i antall arbeidsforhold i underliggende virksomheter fra 2020 til 2021
 • I 2021 var det 165 940 arbeidsforhold i de underliggende virksomhetene. Det er en endring på 6300 arbeidsforhold.
 • Av økningen på 6300 arbeidsforhold kan 903 arbeidsforhold tilskrives omorganiseringer.
 • Justert for omorganiseringer har det vært en endring på 5397 arbeidsforhold, tilsvarende en økning på 3,4 prosent.
Omorganiseringer inn og ut av de underliggende virksomhetene

Det har vært ti omorganiseringer inn og ut av de underliggende virksomhetene i perioden 2020–2021:

 • Skatteetaten overtok skatteoppkreverne mot slutten av 2020. Disse ble annualisert i forrige rapport, og vi teller for det resterende nå
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring overtok tre fagavdelinger (pluss støttefunksjoner) fra Digitaliseringsdirektoratet i 2020
 • Direktoratet for e-helse fikk overført ett arbeidsforhold fra Helsedirektoratet
 • Forbrukertilsynet har fått overført arbeidsforhold fra Forbrukerrådet og Sekretariatet for markedsrådet og forbrukerklageutvalget
 • Ved opprettelsen av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ble det overført arbeidsforhold fra Kompetanse Norge, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og NTNU til det nye direktoratet
 • Miljødirektoratet har fått overført arkivressurser fra Meteorologisk institutt og Norsk polarinstitutt
 • Husbanken overførte arbeidsforhold til tre statsforvalterembeter (Nordland, Rogaland og Vestland) i treårig forsøk om overføring av oppgaver
 • Statens havarikommisjon fikk overført arbeidsforhold fra Forsvaret
 • Sikkerhet og beredskap overtok regjeringens biltjeneste fra Statsministerens kontor
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har fått overført arbeidsforhold fra Bispedømmerådet i forbindelse med overtakelse av oppgaver iht. Gravferdslova

Utviklingen i antall arbeidsforhold i statsforvaltningen fra 2016 til 2021

 • Figuren viser den ujusterte utviklingen i antall arbeidsforhold i statsforvaltningen fra 2016 til 2021.
 • I statsforvaltningen har utviklingen i denne perioden vært relativt stabil, med en svak økning de siste årene.
 • Over tid har økningen hovedsakelig vært i de underliggende virksomhetene.

Sysselsettingsveksten i Norge og i statsforvaltningen fra 2016 til 2021

 • Den generelle sysselsettingsveksten i Norge var fra 2020 til 2021 3 prosent.
 • Vi ser at den prosentvise veksten i antall arbeidsforhold i statsforvaltningen var noe høyere, på 3,8 prosent.
 • Når vi justerer for omorganiseringer er den prosentvise økningen i antall arbeidsforhold i statsforvaltningen på 3,3 prosent (se boks under).
Utviklingen i statsforvaltningen fra 2017 til 2021 justert for omorganiseringer
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Statsforvaltningen1,1 %0,5 %0,8 %3,3 %
Sysselsettingsveksten i Norge1,4 %1,0 %-1,1 %3,0 %

Geografisk fordeling av antall arbeidsforhold i statsforvaltningen i 2021

 • Kartet over viser hvordan antallet arbeidsforhold i statsforvaltningen fordeler seg på fylker.
 • Den største andelen av arbeidsforholdene i statsforvaltningen, 26,8 prosent, befinner seg i Oslo.
 • De laveste andelene av arbeidsforholdene i statsforvaltningen finner vi i Møre og Romsdal, Agder og Nordland, som alle har under 4 prosent hver.
 • Tabellen under kartet viser antall sysselsatte og antall arbeidsforhold i statsforvaltningen per fylke, hvor stor andel av de sysselsatte i hvert fylke som er ansatte i statsforvaltningen og den generelle sysselsettingsveksten per fylke.
 • Oslo, med 9 prosent, er fylket med høyest andel arbeidsforhold i statsforvaltningen av det totale antallet sysselsatte i fylket.
 • Viken, med 3,1 prosent, er fylket med lavest andel. Rogaland og Møre og Romsdal følger tett etter med 3,3 prosent hver.  

Hva er sentralitetsklasse?

Sentralitetsklasse er basert på SSBs sentralitetsindeks for landets kommuner som gir et tall på kommunens sentralitet. Les mer om det her.

GruppeIntervallAntall
kommuner
Eksempler på kommuner
Klasse 1: Mest sentrale kommuner925-10006Oslo, Bærum, Lillestrøm
Klasse 2: Nest-mest sentrale kommuner870-92419Bergen, Trondheim, Stavanger, Nittedal
Klasse 3: Mellomsentrale kommuner 1775-86951Haugesund, Rakkestad, Bodø, Tromsø
Klasse 4: Mellomsentrale kommuner 2670-77471Eigersund, Hammerfest, Steinkjer
Klasse 5: Nest-minst sentrale kommuner565-66996Saltdal, Fitjar, Røros, Senja
Klasse 6: Minst sentrale kommuner0-564113Balsfjord, Vinje, Træna, Suldal
 • Tabellen over viser antall arbeidsforhold i statsforvaltningen fordelt på klassene i SSBs sentralitetsindeks. Merk at disse tallene ikke er justert for omorganiseringer.
 • Sentralitetsklasse 2 har hatt den høyeste prosentvise økningen, med 6,9 prosent. Sentralitetsklasse 4 følger etter med 5,8 prosent.
 • Sentralitetsklasse 6 har den største reduksjonen i antall arbeidsforhold, med en nedgang på 2 prosent. Også sentralitetsklasse 5 har en svak reduksjon på 0,3 prosent.
Utviklingen i departementene fra 2020 til 2021 fordelt på sentralitetsklasser
 • Alle departementene befinner seg i sentralitetsklasse 1, og har hatt en svak reduksjon i antall arbeidsforhold i perioden 2020–2021.
Utviklingen i underliggende virksomheter fra 2020 til 2021 fordelt på sentralitetsklasser
 • Sentralitetsklasse 2 har hatt den desidert høyeste prosentvise økningen i de underliggende virksomhetene, med 6,9 prosent. Sentralitetsklasse 4 følger etter med 5,8 prosent.
 • Sentralitetsklasse 6 har den største reduksjonen i antall arbeidsforhold, med en nedgang på -2 prosent. Sentralitetsklasse 5 har også en reduksjon, på -0,3 prosent.

Fordeling av antall arbeidsforhold i statsforvaltningen per departementsområde i 2021

 • Figuren over viser antall arbeidsforhold i statsforvaltningen fordelt på departementsområder.
 • Nesten én tredjedel, 31,8 prosent, av alle arbeidsforholdene i statsforvaltningen befinner seg under Kunnskapsdepartementet.
 • Departementsområdene med lavest andel av arbeidsforholdene i statsforvaltningen er Statsministerens kontor og Olje- og energi som begge har under 1 prosent hver.
 • Tabellen under figuren viser utviklingen i antall arbeidsforhold per departementsområde fra 2020 til 2021.
 • Helse- og omsorg, Arbeid- og sosial og Kunnskap er departementsområdene som har høyest justert prosentvis endring. Samlet har disse hatt en økning på 3 683 arbeidsforhold når vi justerer for omorganiseringer.
Fordeling av arbeidsforhold i departementene
 • Dersom vi kun ser på arbeidsforhold i hvert departement, så er det Utenriksdepartementet som har den høyeste andelen på cirka 18 prosent.
 • Det er omtrent dobbelt så mye som neste på lista: Forsvarsdepartementet med litt over 9 prosent. 
 • Hovedinntrykket er at det er lite endring i antallet arbeidsforhold hos departementene over tid.
Fordeling av arbeidsforhold i de underliggende virksomhetene
 • Når vi ser på arbeidsforhold de underliggende virksomhetene fordelt på departementsområde, ser vi at den største andelen finnes i Kunnskap, Justis og Forsvar.
 • Dette kan i stor grad skyldes at Politi- og lensmannsetaten, Forsvaret og flere av virksomhetene i universitets- og høgskolesektoren befinner seg under disse områdene.
 • Når vi ser på justert prosentvis økning i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021, ser vi at helse og omsorg ligger på topp 3 sammen med områdene Arbeid- og sosial og Kunnskap.
 • Når vi ser på justert prosentvis nedgang i antall arbeidsforhold i perioden, er det Samferdsel som står for størst nedgang, etterfulgt av Statsministerens kontor, Landbruk og mat og Olje og energi

Virksomheter med høyest og lavest endring i antall arbeidsforhold i statsforvaltningen fra 2020 til 2021

Virksomheter med høyest og lavest endring i antall arbeidsforhold, ikke justert for omorganiseringer
 • NAV, Skatteetaten og Politiet er virksomhetene som har størst absolutt økning i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021. Fordi de har så mange arbeidsforhold totalt, utgjør ikke dette spesielt høy prosentvis endring.
 • Forbrukertilsynet, Norsk nukleær dekommisjonering og Klagenemndssekretariatet er virksomhetene som har hatt størst prosentvis økning i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021.
 • Forbrukerrådet og Garantiinstituttet for eksportkreditt er blant virksomhetene med størst absolutt nedgang. Denne reduksjonen skyldes omorganisering i 2020.
 • Forbrukertilsynet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er blant virksomhetene med høyest prosentvis økning, med hhv. 302 og 26 prosent økning. Denne økningen skyldes i stor grad omorganisering i 2020.
Virksomheter med høyest og lavest endring i antall arbeidsforhold, justert for omorganiseringer
 • NAV og Politiet er virksomhetene som har størst absolutt økning i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021, også når vi justerer for omorganiseringer. NAV oppgir at covid-19 er den viktigste årsaken til denne økningen, og Politiet oppgir at endring i oppgaveporteføljen er viktigste årsak.
 • Fordi såpass mye av Skatteetaten sin økning i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021 skyldes omorganiseringer, er det nå Forsvaret som tar over som topp 3 blant virksomheter med økning. Forsvaret har ikke svart på vår kartlegging, og vi kan derfor ikke uttale oss om årsaken til denne økningen.
 • Justert for omorganiseringer er Skatteetaten på listen over størst reduksjon i antall arbeidsforhold fra 2020 til 2021. Overtakelsen av skatteoppkreverne fra kommunene i 2020 ga Skatteetaten stor vekst i antall ansatte, men justert for denne overtakelsen har Skatteetaten hatt en reduksjon i antall arbeidsforhold.
 • Virksomheten som har hatt størst nedgang når vi ser på de justerte tallene, er Statens vegvesen. De oppgir effektivisering som den viktigste årsaken til denne nedgangen. I tillegg oppgir de at omorganiseringen som skjedde i 2020 fortsatt har påvirkning på antall arbeidsforhold i virksomheten.
Kilde:SSB, sysselsetting, registerbasert, 2020. Les mer om statistikken.
Se utviklingen fra 1980-2014 hos SIKT. Les mer om statistikken.

Oppdatert: 24. oktober 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord