Organisering av virksomheter og ansatte i staten

På denne siden finner du informasjon om organiseringen av virksomheter og ansatte i staten. Vi presenterer den historiske utviklingen i antall departementer og direktorater, utviklingen i antall arbeidsforhold fordelt på departementsområder og de nyeste tallene over antall arbeidsforhold og avtalte årsverk i statlige enheter.

Utviklingen i antall departementer og direktorater fra 1992 til 2023

Figuren over oppsummert:

  • Det har i perioden 1992 til 2023 vært mellom 16 og 18 departementer i Norge.
  • Det har i perioden 1992 til 2023 vært mellom 62 (2002-2004) og 81 (i 1992) direktorater i Norge.
  • I 2023 er det 16 departementer og 72 direktorater i Norge.
Hva er et direktorat?

Direktorater defineres vanligvis som statlige sentraladministrative organer med nasjonalt ansvar som ofte er tillagt myndighetsutøvelse. Rent tjenesteytende organer og organer som er organisert kollegialt (eksempelvis råd, utvalg og nemnder) regnes ikke som direktorater. Du kan lese mer om direktoratsdefinisjonen i Difis rapport Merverdi eller unødig omvei.

Last ned fullstendig oversikt over direktorater (2000–2023)

Antall arbeidsforhold i departementsområdene fra 2016 til 2022

I figuren under kan du se hvor mange arbeidsforhold det er i hvert av statens 16 departementsområder, i tillegg til domstolene i Norge og Stortinget, sametinget med deres underliggende enheter, i perioden 2016 til 2022. Du kan også sammenligne utviklingen innenfor to ulike områder ved å endre departementsområde i de to nedtrekksmenyene. Et departementsområde er departementet med alle underliggende virksomheter. Merk at arbeidsforhold i helseforetakene ikke er tatt med i statistikken.

Figuren over oppsummert:

  • Kunnskapsdepartementet med sine underliggende virksomheter som universiteter og høyskoler er det største departementsområdet med 56 172 arbeidsforhold i 2022.
  • Nest størst er forsvarsområdet med 23 398 arbeidsforhold i 2022.
  • Foruten Statsministerens kontor og Stortinget og Sametinget med underliggende enheter er Olje- og energi det minste departementsområdet med 983 arbeidsforhold i 2022.

Antall arbeidsforhold og avtalte årsverk i statlige enheter

I figuren under får du en mer detaljert oversikt over hvert enkelt departementsområde. Figuren viser antall arbeidsforhold og avtalte årsverk i de statlige enhetene i 2022. Ved å trykke på «Departementsområde» kan du se nærmere på hver enkelt statlig enhet under de ulike departementsområdene.

Om SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten, antall arbeidsforhold, årsverk og årsverk fratrukket legemeldt sykefravær og permisjoner. Vi har valgt å presentere antall arbeidsforhold. Arbeidsforhold omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold (jobber) i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold.

Statistikken dekker ansatte i alle virksomheter i staten. Merk at helseforetakene ikke er inkludert. Les mer om statistikken og definisjoner på SSBs nettside.

Oppdatert: 1. juni 2023

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.