Utgifter til offentlige innkjøp

På denne siden har vi samlet statistikk om innkjøpsvolum i staten og offentlig forvaltning for øvrig. Første presenteres offentlige innkjøpsutgifter hentet fra SSB. Videre Statlig innkjøpsvolum hentet fra Statsregnskapet. Avslutningsvis kan du lese mer om innkjøpstallene og hvordan de er behandlet.

Offentlige innkjøpsutgifter

Figuren viser utviklingen i de samlede utgifter til innkjøp i alt for offentlig sektor fordelt på sektor. Tallene er hentet fra SSB. Tall for 2021 var ca. 651 mrd. kroner, og er en økning fra tidligere år. Dette kan beregnes videre til at offentlige innkjøps andel av BNP er ca. 16 prosent. I 2019 var andelen ca. 17 prosent, mens den i 2020 var ca. 18 prosent.

SSBs statistikk om offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS, SF m.fl) er ikke med i statistikken (se SSBs side om offentlig innkjøp). SSB reviderte metoden for datainnsamling og behandling i 2019, slik at denne statistikken avviker noe fra statistikken som ble presentert tidligere.

Kilde: SSB: Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
Neste oppdatering: desember 2023

Statsforvaltningens innkjøpsvolum

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) utarbeider Statsregnskapet hvert år basert på rapportering fra statlige virksomheter og fagdepartement. Statsregnskapet gir en oversikt over bruttobudsjetterte virksomheters utgifter og inntekter. 

For å utforske statsregnskapet fra et innkjøpsperspektiv har DFØ utarbeidet en kategorimatrise basert på de typiske innkjøpskategoriene. Matrisen oppdateres hvert år i forbindelse med oppdatering av standard kontoplan for statlige virksomheter.

I figuren nedenfor presenterer vi innkjøpsutgiftene for 2019, 2020, 2021 og 2022 etter kategori. Statistikken er funksjonell, og for å bore ned i tallene kan du spesifisere departementsområde og virksomhet. 

Kilde: Statsregnskapet.no (DFØ).
Neste oppdatering: juni 2024

Kommunene og fylkeskommunenes innkjøpsvolum

Kommunal rapport utarbeider hvert år Leverandørdatabasen som er en oversikt over hvilke leverandører som fakturer det offentlige for sine varer og tjenester. Basert på denne databasen presenterer vi en oversikt for 2021 over de største kategoriene for kommune- og fylkeskommunesektoren basert på næringskoder i enhetsregistret.

Om innkjøpstallene

Utgiftsdata fra Statsregnskapet

Statistikk om innkjøpsutgiftene bygger på statsregnskapet, og inkluderer kun bruttobudsjetterte virksomheter. Vi har delt inn regnskapstallene i ulike innkjøpskategorier etter drøfting med sentrale aktører.

DFØ rapporterer et lavere tall for statsforvaltningens innkjøpsutgifter enn Statistisk sentralbyrå (SSB). Forklaringen er at de i tillegg til statsregnskapet benytter andre stats- og trygderegnskaper. I tillegg gjør de særskilt innhenting av regnskap for offentlig forretningsdrift.

kategorisering standard kontoplan for statlige virksomheter.xlsx
xlsx 23.05 KB
Leverandørdatabasen til Kommunal rapport

Leverandørdatabasen er en samling over alle utbetalinger fra kommuner og fylkes kommuner til eksterne leverandører som Kommunal Rapport får tilsendt. Databasen inneholder ingen utbetalinger til utenlandske selskaper, privatpersoner, utbetalinger fra barnehagesektoren og utbetalinger under 1.000 kr. Den inneholder derimot utgifter til fylkeskommunale foretak, interkommunale selskaper og kommunale foretak.

E-handelsdata

Elektronisk Handelsformat (EHF) er et standard format som er obligatorisk eller anbefalt standard for transaksjoner i anskaffelsesprosessen. EHF-transaksjoner sendes via et meldingsnettverk kalt Peppol eDelivery. Dette nettverket er basert ett felles elektronisk adresseregister (ELMA/SMP) og en rekke aksesspunkter som samhandler på vegne av oppdragsgiverne og deres leverandører. Vi samler inn antall transaksjoner fordelt på ulike delprosesser hver måned for å måle utviklingen. Her kan du finne oversikt over transaksjonene. På samme side kan man også finne antall mottakere i det elektroniske adresse registeret ELMA.

Detaljert informasjon om hvilke virksomheter som kan motta hvilke EHF kan man finne i vårt datahotell som henter informasjon fra ELMA.

Oppdatert: 21. juni 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.