Offentlige virksomheters arbeid med innovative anskaffelser

Her finner du DFØs undersøkelser og analyser av offentlige virksomheters arbeid med innovasjon i offentlige anskaffelser, med data fra anskaffelsesundersøkelsen.

Hva er innovative anskaffelser?

Innovative anskaffelser handler om å kjøpe eller utvikle nye løsninger. Det er tre hovedmåter dette kan skje på:

 1. Innovasjonsanskaffelser: Utvikling av nye tjenester eller produkter, som ikke er tilgjengelige i markedet
 2. Innovasjonsvennlige anskaffelser: Anskaffelser der leverandørene blir oppfordret til og premierte for å tilby nye og bedre løsninger enn anskaffelsens minimumskrav
 3. Anskaffelse av innovative løsninger: Anskaffelser av helt nye løsninger som ikke er tidligere anskaffet eller utprøvd.

I anskaffelsesundersøkelsen er ikke en slik definisjon benyttet, men en enklere variant hvor respondentene svarer på hvorvidt de føler anskaffelsene bidrar til nye løsninger.

Modenhet på innovasjon har sammenheng med generell modenhet

DFØ har gjennomført anskaffelsesundersøkelsen i 2018, 2020 og 2022. Her vurderes virksomhetenes egenvurdering av deres modenhet på seks områder: Anskaffelsesprosessen, kompetanse, digitalisering, klima og miljø, styring og ledelse, og innovasjon. Modenheten gir en indikasjon på virksomhetens styrker og svakheter på områdene, og gies som en gjennomsnittverdi mellom 1 og 5.

Ett av hovedfunnene i undersøkelsen fra 2022 viser at det er en sterk sammenheng mellom virksomheters modenhet på innovasjon, og modenhet innenfor de andre områdene (se figuren nedenfor). Figuren viser om de prioriterer innovasjon eller ikke, henger etter eller er på vei. Den viser også virksomheter som har brukt en innovasjonsvennlig prosedyretype eller hatt tidlig dialog i konkurransene sine mellom 2018 og 2022, der data fra Doffin er brukt.

Figuren viser alle virksomheter som har svart på anskaffelsesundersøkelsen 2022Sirklene viser poengscore for alle virksomheter for indikatoren på innovasjon, mot gjennomsnittet av alle indikatorer (anskaffelsesprosessen, kompetanse, digitalisering, klima og miljø, styring og ledelse, og innovasjon). Dette viser en tydelig sammenheng mellom innovasjon og generell modenhet. På siden "Prosedyretype" er sirklene fargekodet etter om de har benyttet seg av en innovasjonsvennlig prosedyretype mellom 2018-2022, eller om de har hatt tidlig dialog med markedet i samme tidsrom. Her er data fra Doffin benyttet.

Kompetanse og strategisk tilnærming har økt fra 2020

Det har vært veldig liten utvikling i modenheten på innovasjon mellom de to tidligere anskaffelsesundersøkelsene (2020 og 2022, se figuren under), og det er et stort rom for forbedring på alle områder. Det er en liten forbedring på antall virksomheter som har innovasjon som del av sin anskaffelsesstrategi og virksomheters kompetansenivå på innovasjon i 2022 enn i 2020, mens vurdering av tidlig dialog og åpne spesifikasjoner og styringsparametere viser en liten nedgang.

Figuren viser utviklingen i modenhet på innovasjon, fra anskaffelsesundersøkelsen mellom 2020 og 2022

Spørsmål i figuren:

 • Behovsfase
  • Hvor ofte omfatter behovsfasen gjennomføring av følgende aktiviteter: Vurdering av tidlig dialog med markedet
  • Hvor ofte omfatter behovsfasen gjennomføring av følgende aktiviteter: Vurdering av åpne spesifikasjoner som ytelses- og funksjonsspesifikasjoner i konkurransegrunnlag (2022) / Hvor ofte omfatter anskaffelsens behovsfase følgende aktiviteter (for gjennomføring av enkeltanskaffelser, der det er relevant): - Vurdering av bruk av ytelses- og funksjonsspesifikasjoner i konkurransegrunnlag (2020)
 • Kompetanse
  • I hvilken grad opplever du at virksomheten har tilstrekkelig kompetanse på følgende områder ved arbeid med anskaffelser: Anskaffelser som fremmer innovasjon
 • Anskaffelsesstrategi
  • Hvilke temaer beskrives i anskaffelsesstrategien? Innovasjon
 • Behovsdekning
  •  I hvilken grad har dere det siste året benyttet innovative anskaffelser for å oppnå bedre behovsdekning?   
  • I hvilken grad opplever du at deres innovative anskaffelsespraksis har resultert i bedre behovsdekning?
 • Styringsparametere*
  • På hvilke temaer har virksomheten utarbeidet styringsparametere (KPIer)? Innovasjon *I 2020 var spørsmålet: Vi har utarbeidet styringsparametere (KPIer) på følgende temaer: - Innovasjon

Les mer om innovasjon og innovasjonsvennlig innkjøpspraksis

Metodebeskrivelse for tekstanalyse av konkurransetitler

Funn av konkrete søkeord i tittel på konkurranse utlyst på Doffin antas å gi en indikasjon på bruk av tidlig dialog i konkurransen. For å finne dette søkte vi etter disse ordene:

 • Dialog, Innovativ anskaffelse, Leverandørmøte, Leverandørkonferanse, Markedskonferanse, Markedsmøte, Markedsdialog.
Oppdatert: 3. november 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.