Arbeidsdelingsskjema mellom DFØ og kundene

Arbeidsdelingsskjemaet gir en detaljert beskrivelse av forskjellene på tjenestemodellene, og arbeidsdelingen mellom DFØ og Kunden innenfor tjenestemodellene.

Tjenestemodellene DFØ tilbyr er grunntjeneste (tidligere fullservice), delservice og basis (for lønnstjenestene).

Arbeidsdeling for innkjøp og faktura

Aktivitet Ansvarlig
Grunntjeneste Delservice
Avtalemessige forhold    
Opprette avtaler med leverandører for leveranse av varekataloger Kunde  Kunde 
Informere leverandører om krav til levering av elektroniske faktura og riktig merking av faktura Kunde  Kunde 
Anmodning elektroniske innkjøp    
Opprette anmodning  Kunde  Kunde 
Kontere anmodning Kunde  Kunde 
Godkjenne anmodning og ordreutsendelse innkjøp    
Godkjenne anmodning og sende bestilling til leverandør Kunde Kunde
Varemottak    
Varemottak registreres i innkjøpssystemet av definert varemottaker  Kunde Kunde
Innkjøpsverktøy    
Rapportuttak  Kunde Kunde
Redigere anmodninger, omdirigere til andre brukere Kunde Kunde
Redigere bestillingslinjer Kunde Kunde
Sende tilbud/forespørsel til en eller flere leverandører og legge til nye produkter i anmodning Kunde Kunde
Opprette og drifte plankjøp Kunde Kunde
Fakturamottak    
Teknisk opptak av leverandører til elektronisk faktura DFØ DFØ
Lese inn elektroniske fakturaer DFØ DFØ
Skanne og tolke papirfakturaer  DFØ DFØ
Avvikshåndtering ved skanning av faktura DFØ DFØ
Matching (faktura og ordre)    
Vedlikeholde regler for matching DFØ DFØ
Manuell matching Kunde Kunde
Matching (kontrakt)    
Opprette kontrakter Kunde Kunde
Godkjenne kontrakter Kunde Kunde
Forkontroll    
Opprette nye leverandører i regnskapssystem DFØ Kunde
Kontrollere og videresende fakturaer til godkjenning DFØ Kunde
Godkjenning (utgår ved matching av ordre mot faktura)    
Attestere faktura Kunde Kunde
Godkjenne faktura Kunde Kunde
Avvikshåndtering (Contempus Invoice) / Returnerte faktura og annullerte faktura (Basware)    
Behandle og videresende faktura som ikke blir behandlet i tide, inneholder feil eller har feil mottaker Kunde Kunde
Håndtere avvikende faktura DFØ DFØ
Etterkontroll Contempus Invoice    
Kontrollere fakturaer Kunde/DFØ Kunde/DFØ
Overføre til regnskapssystemet DFØ DFØ
Sluttkontroll Basware    
Kontrollere fakturaer og overføre til regnksapssystemet Kunde Kunde
Vedlikehold av innstillinger og registre    
Forkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) Contempus Invoice DFØ Kunde
Forkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) Basware DFØ DFØ
Etterkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) Contempus Invoice DFØ Kunde
Etterkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) Basware DFØ DFØ
Integrasjoner med regnskapssystemet og E-handelsplattformen DFØ DFØ
Lese inn varekataloger DFØ DFØ
Godkjenne varekatalog Kunde Kunde
Legge til og endre leveringsadresser Kunde Kunde
Aktivere leverandører på innkjøpsmodul DFØ Kunde
Posteringsmaler  Kunde Kunde
Produktgrupper og produkttre Kunde Kunde
Handlekurvmaler Kunde Kunde
Innkjøpskategorier DFØ DFØ
Brukere og fullmakter (Contempus Invoice og Basware)    
Fylle ut bruker- og fullmaktsark (Contempus Invoice og Basware) Kunde Kunde
Lese inn fullmaktsark (Contempus Invoice) Kunde Kunde
Lese inn fullmaktsark (Basware) DFØ DFØ
Vedlikeholde vikarer Kunde Kunde

Arbeidsdeling for regnskap

Aktivitet Ansvarlig
Grunntjeneste Delservice
Konto, relasjoner og begrepsverdier
Bestille endring i kontoplan og faste registre Kunde Kunde
Vedlikeholde relasjoner og trær DFØ Kunde
Utføre endring av kontoplan DFØ DFØ
Utføre endring av begrepsverdier (kappost, prosjekt m.m.) Kunde/DFØ Kunde
Avtalemodulen
Registrere avtaler Kunde/DFØ Kunde
Registrere avtalefaktura DFØ Kunde
Vedlikeholde faste registre DFØ DFØ
Behandling av inngående bilag (utbetalingsbilag)
Attestere, kontere og godkjenne utbetalingsbilag Kunde Kunde
Registrere manuelle utbetalingsbilag DFØ Kunde
Opprette og vedlikeholde leverandører DFØ Kunde
Lese inn filer med leverandørinfo DFØ DFØ
Utbetalinger
Kontrollere fakturaer mot remitteringsbekreftelse Kunde Kunde
Produsere utbetalingsfil til bank DFØ DFØ
Korrigere avvisninger i betalingsfiler fra bank Kunde Kunde
Produsere ny utbetalingsfil til bank DFØ DFØ
Produsere og oversende stoppoppdrag til bank DFØ DFØ
Autorisere betalingsoppdrag Kunde Kunde
Behandling av utgående bilag
Registrere salgsorde Kunde Kunde
Lese inn fil med kundeinformasjon og salgsordre DFØ DFØ
Fakturere og skrive ut faktura i økonomisystemet Kunde/DFØ Kunde
Innbetalinger og oppfølging av utestående krav
Lese inn innbetalingsfiler DFØ DFØ
Kontrollere OCR-innbetalinger Kunde Kunde
Følge opp reskontro  DFØ Kunde
Opprette artikler, artikkelgrupper og filter for salgskontoer Kunde Kunde
Følge opp innbetalinger Kunde Kunde
Registrere manuelle innbetalinger DFØ Kunde
Utføre purring Kunde/DFØ Kunde
Oversende til inkasso Kunde Kunde
Ivareta renteberegning  Kunde Kunde
Registrering av andre bilag
Registrere digitale bilag Kunde Kunde
Registrere manuelle bilag DFØ Kunde
Automatpostering (trigger) DFØ DFØ
Lese inn fra forsystem DFØ DFØ
Importere lønnsdata DFØ DFØ
Periodiske kontroller (periodeavslutning)
Administrere regnskapsperioder DFØ DFØ
Avstemme (fordeling framgår i avstemmingsmappen) Kunde/DFØ Kunde/DFØ
Rapportere til statsregnskapet DFØ DFØ
Rimelighetsvurdere avstemminger utført av DFØ Kunde Kunde
Arkivere periodiske rapporter Kunde Kunde
Overføre saldoer til nytt år DFØ DFØ
Budsjett - Regnskapssystem Planlegger
Opprette og sperre budsjettversjoner  DFØ DFØ
Lese inn budsjettgrunnlag fra fil DFØ DFØ
Budsjettere og kontrollere Kunde Kunde
Endring av brukeropplysninger (regnskapssystem)
Sende forespørsel om endring av brukere/attestasjonsansvarlige i regnskapssystem  Kunde Kunde
Opprette/endre brukere/attestasjonsansvarlige i regnskapssystem DFØ DFØ
Bestille passord til regnskapssystem via DFØ-ID Kunde Kunde
Oppbevaring/arkivering
Arkivere regnskapsmateriell Kunde Kunde

Tilleggstjeneste SRS

Tilleggstjeneste SRS forutsetter tjenestemodellen grunntjeneste. Her ser dere arbeidsdelingen ved tilleggstjeneste SRS:

Arbeidsdeling for lønn

Vedlikehold av faste data

AktivitetAnsvarlig
GrunntjenesteBasis
Vedlikehold av lønnssystemet (faste data felles på tvers av klienter)
StillingskoderDFØDFØ
Lønnsrammer/spennDFØDFØ
Lønnstabeller (A+B+C)DFØDFØ
Innleggelse av skattetabellerDFØDFØ
Soner og satser for arbeidsgiveravgiftDFØDFØ
PostregisterDFØDFØ
KommuneregisterDFØDFØ
NAV-kontorDFØDFØ
Egendefinerte satstabellerDFØDFØ
Vedlikehold av avtalte beløpssatser (faste satser som 1G, delingstall mm)DFØDFØ
LønnartDFØDFØ
Kobling mellom symbolske konti og lønn- og reisearterDFØDFØ
Kobling mellom artskonti og symbolske kontiDFØDFØ
Utdanningskoder (SST)DFØDFØ
PersonalstrukturDFØDFØ
Simulering av ny organisasjonsstruktur, kopiering av planvariantDFØDFØ
ArbeidsplanreglerDFØDFØ
Kodeverk tilstedekoderDFØDFØ
Kodeverk fraværskoderDFØDFØ
Kodeverk fraværskvoterDFØDFØ
Grenseverdier (eks. fleksitid, egenmeldinger, overtid etc)DFØDFØ
HelligdagskalendereDFØDFØ
Reiseregulativ (innland/utland)DFØDFØ
ValutakurserDFØDFØ
Vedlikehold av klientavhengige data
LønnsavregningsområdeDFØDFØ
Vedlikehold av virksomhetsavhengige data
Juridisk struktur (firmakode, personalområde, juridisk nummer, bedriftsnummer)DFØDFØ
KontrollområdeDFØDFØ
LikviditetsområdeDFØDFØ
Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i lønnssystemetDFØDFØ
Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i reskontroDFØDFØ
Vedlikehold av konteringsobjekter – regnskapskunder av DFØ
Artskonto (hovedbok)DFØDFØ
Overstyring av artskontoDFØDFØ
KostnadsstedDFØDFØ
K-element 4DFØDFØ
K-element 5DFØDFØ
K-element 6DFØDFØ
K-element 7DFØDFØ
Vedlikehold av konteringsobjekter – ikke regnskapskunder av DFØ
Artskonto (hovedbok)DFØKunde
Overstyring av artskontoDFØKunde
KostnadsstedDFØKunde
K-element 4DFØKunde
K-element 5DFØKunde
K-element 6DFØKunde
K-element 7DFØKunde

Prosesser

Aktivitet Ansvarlig
Grunntjeneste Basis
Organisasjon og stilling
Opprette/avgrense/endre i organisasjonsenheter DFØ Kunde
Opprette/avgrense/endre i stillinger Kunde/DFØ Kunde
Opprette kontering og kostnadsfordeling på organisasjonsenheter og stillinger DFØ Kunde
Personal og lønn
Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk Kunde/DFØ Kunde
Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for ansatte Kunde/DFØ Kunde
Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for eksterne Kunde/DFØ Kunde
Registrering av variable data for ansatte Kunde/DFØ Kunde
Registrering av variable data for eksterne Kunde/DFØ Kunde
Justeringsoppgjør (oppdatering på person) DFØ DFØ
Sentralt besluttede meldinger på lønnsslipp til alle ansatte DFØ DFØ
Uttrekk og innlesing av skattekortdata fra Skattedirektoratet DFØ DFØ
Tid
Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk DFØ Kunde
Generere generelle kvoter ved overgang til nytt år DFØ DFØ
Filoverføring
Eventuell innlesing av fil fra eksterne systemer med godkjent format DFØ Kunde
Lønnskjøring
Utarbeide kjøreplaner for lønnskjøringer DFØ DFØ
Stenge systemet før lønnskjøring (legge ut systemmelding) DFØ DFØ
Kjøre og kontrollere lønnsprotokoll for hovedlønn, bonuslønn, 13.-kjøring DFØ DFØ
Godkjenning av lønnsresultat Kunde Kunde
Kjøre og kontrollere lønnstrekkoppgjør (T1, T2) DFØ DFØ
Systemmessig årsavslutning i lønnssystemet DFØ DFØ
Lønnsrapporter
Produsere lønnsslipper DFØ DFØ
Produsere endringsmeldinger til lønns- og trekkoppgaver (regnskapskunder av DFØ) DFØ Kunde
Produsere endringsmeldinger til lønns- og trekkoppgaver (ikke regnskapskunder av DFØ) Kunde Kunde
Produsere lønns- og trekkoppgaver og overføre fil med lønns- og trekkopplysninger til SKD - DFØ
Reise
Utarbeide kjøreplan for reisekjøring DFØ DFØ
Registrering av reisetransaksjoner via selvbetjening for ansatte inklusive godkjennelse av leder Kunde Kunde
Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for eksterne Kunde/DFØ Kunde
Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk DFØ Kunde
Reise- og konteringskjøring DFØ DFØ
Kontroll av beregningsresultat Kunde Kunde
Betalingsformidling
Remittering lønn, trekk og reise DFØ DFØ
Innbetaling av refusjoner fra NAV DFØ Kunde
Kontrollere og autorisere betalingsfil Kunde Kunde
Kontroll av avregningsretur DFØ DFØ
Sigilladministrasjon DFØ DFØ
Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata – regnskapskunder av DFØ
Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ DFØ
Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ DFØ
Konsistenssjekk internt i lønnssystemet DFØ DFØ
Avstemming i regnskapssystem DFØ DFØ
Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata – ikke regnskapskunder av DFØ
Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ DFØ
Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet Kunde Kunde
Konsistenssjekk internt i lønnssystemet DFØ DFØ
Avstemming i regnskapssystem Kunde Kunde
Rapportering til offentlige registre
Kontroll av data i SPK-rapport Kunde Kunde
Rapport til Statens pensjonskasse (SPK) DFØ Kunde
Rapport til A-meldingen via Altinn DFØ DFØ

Forvaltning

Aktivitet Ansvarlig
Grunntjeneste Basis
Systemoppdateringer
Oppgraderinger (nye systemversjoner) DFØ DFØ
Nye moduler DFØ DFØ
Supportpakker DFØ DFØ
Dokumentasjon
Brukerdokumentasjon m/tilhørende rutinebeskrivelser DFØ DFØ
Sjekklister DFØ DFØ
Kundenotat DFØ DFØ
Programmer og transaksjonskoder DFØ DFØ
Standard rapportvarianter DFØ DFØ
Oppbevaring av lønnsmateriale i henhold til økonomiregelverket  DFØ Kunde
Brukeradministrasjon
Opprette roller DFØ DFØ
Opprette brukere DFØ DFØ
Koble brukere til rolle DFØ DFØ
Knytte bruker til organisasjonsstruktur DFØ DFØ
Endre passord Automatisert prosess Automatisert prosess
Brukerstøtte
1. linje support Kunde Kunde
2. linje support DFØ DFØ
3. linje support DFØ DFØ
Oppdatert: 13. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.