Utvikling og forbedring av regnskapstjenestene

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre tjenester. Under finner du en oversikt over planlagt eller igangsatt utvikling som gjelder regnskapstjenestene.

Periodeavslutning

Vi er i sluttfasen med å ferdigstille nytt periodeavslutningsverktøy. Pilot er planlagt våren 2023 og vi vil begynne å rulle ut tjenesten etter endt pilotperiode. Dette vil være en tilleggstjeneste.

Økonomiinfo

Som et ledd i å gjøre informasjon fra føring av regnskapet etter SRS mer synlig, er vi nå i gang med å utvikle et dashbordelement for balanse. Balanseinformasjon blir da synlig tidlig, og dere får en forenklet analyse av balanseoppstillingen allerede i dashbordet.

For å øke nytten av kommentarfunksjonaliteten i løsningen utvikler vi nå en samleside for kommentarer. Dette skal forenkle oppfølgingen av kommentarer som brukerne legger igjen i løsningen.

Ny rapportside og videreutvikling av dashboard

Vi går snart i gang med å lage et konsept for en ny rapportside i Økonomiinfo. Her ønsker vi å hente inn mer informasjon knyttet til prosjektoppfølging fra prosjektmodulen i Unit4ERP.

Vi ønsker å gjøre flere nye valgbare dashbordelement tilgjengelig, samt oppgradere designet i dashbordet.

Budsjettstyring

Budsjettstyring er DFØ sitt nye budsjett- og prognoseverktøy. Dette er et alternativ til Planlegger.

Vi har den siste tiden jobbet med å ferdigstille og klargjøre løsningen til utrulling. Første versjon av løsningen er nå klar, og vi er i gang med å planlegge utrullingsløpet.  Tre virksomheter skal pilotere / gå i gang med å benytte verktøyet på nyåret.

Parallelt med utrulling hos de første virksomhetene, gjennomfører vi et utviklingsløp for utvikling av rammebudsjetteringsmodulen i løsningen. Dette vil etter planen være på plass i løsningen innen 2. kvartal 2023.

Se mer informasjon om Budsjettstyring.

Innkjøpsløsningen

Høsten 2022 har vi gjort vesentlig forbedringer relatert til fakturamatch og varemottak. Vi ser på muligheter for å forberede denne prosessen ytterligere.

Ordrebekreftelse

Vi jobber med å få på plass støtte for EHF ordrebekreftelse. Mer informasjon kommer i 1. kvartal 2023.

Plankjøp

Planbasert innkjøp vil si at dere på forhånd har fått godkjent et budsjett med en begrenset gyldighetsperiode som navngitte rekvirenter eller innkjøpere får lov til å opprette innkjøpsforespørsler mot. Planen skal i tillegg definere hvilke leverandør(er) dere kan benytte.

Mer informasjon kommer etter hvert. Etter planen skal vi tilby plankjøp til alle innkjøpskunder av DFØ i løpet av første halvdel av 2023.

Behovsportal

DFØ planlegger å utvikle en løsning hvor brukere kan melde inn behov for innkjøp av varer og tjenester. Dere som godkjenner innkjøp skal også kunne benytte denne løsningen. I 2023 vil vi gjøre en større analyse av behovet hos våre kunder og beslutte hvilken løsning vi skal utvikle.

Leverandørfaktura

Betalingsmelding

Ved attestering av leverandørfaktura vil attestanten få mulighet til å legge inn betalingsmelding som blir sendt til bank ved remittering.

Godkjenn ikke betal

Ny løsning for å godkjenne faktura dere ikke skal betale slik at de blir bokført, men automatisk parkert. I forbindelse med tvist på krav må dere bokføre fakturaen. Les mer om bokføring av omtvistede inngående fakturaer. Mer informasjon kommer i 1. kvartal 2023.

Periodisk faktura

Mange kunder mottar en del repeterende fakturaer (abonnementer, strøm, leasing, husleie med mer) hvor leverandøren og avtalegrunnlaget er kjent på forhånd. I Unit 4 ERP kan produktet Periodisk faktura håndtere denne typen faktura ved at de er godkjent på forhånd.

Mer informasjon kommer etter hvert. Etter planen skal vi tilby periodisk faktura til alle kunder av DFØ i løpet av første halvdel av 2023.

Konteringsforslag

Vi jobber med en løsning som skal presentere konteringsforslag til brukeren ved behandling av leverandørfaktura. Mer informasjon kommer i 1. kvartal 2023.

Referansevask

Vi ser på muligheten til å forbedre sjekk av referanse på faktura. Dette skal føre til mindre manuell behandling hvor det er mangler eller feil i referansen fra leverandøren.

DFØ-appen

Angi stedfortreder i Innkurv regnskap

Vi jobber med en løsning som skal gjøre det mulig å angi stedfortreder for behandling av oppgaver i Innkurv regnskap i DFØ-appen. Det er den enkelte attestant og godkjenner som skal kunne aktivere stedfortredere for seg selv i appen.

Utvide attesteringsfunksjonen i Innkurv regnskap

I dag støtter DFØ-appen enkel attestering, men vi vil jobbe med å tilby utvidet funksjonalitet på dette området. Vi ser på muligheter for å tillate splitting av konteringslinje ved attestering. 

Kundesenter på nett (KPN)

Vi jobber med flere forbedringer av kundesenter på nett. Vi ser på muligheten for å prekategorisere saker før dere melder de inn til DFØ, favoritt-merking av saker og API mellom kundesenter på nett og Unit4 ERP. I tillegg ønsker vi å oppgradere designet.

LARA skal svare på regnskapsspørsmål

Vi jobber med å utvide innholdet til chatboten LARA. I Innkurv regnskap er det nå mulig å stille regnskapsspørsmål knyttet til behandling av faktura i DFØ-appen. I 2023 vil vi jobbe med å trene LARA til å svare på flere regnskapsspørsmål. Vi vil også jobbe med å gjøre LARA tilgjengelig i kundesenter på nett.

Oppdatert: 29. januar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord