9.4 Årsavslutningsrutine bruttobudsjettert virksomhet (kontant)

Denne rutinen skal sikre korrekt gjennomføring av årsavslutningen og overføring til nytt regnskapsår i Unit4 ERP for en bruttobudsjettert virksomhet som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet og standard kontoplan.

Denne rutinen omhandler

Gjennomføre en årsavslutning med overføring av balansen til nytt år

Utløsende hendelse

Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Berører andre rutiner

Rutine 9.1 og 9.2

Fullservice Delservice Oppgave - handling
Virksomhet / DFØ Virksomhet / DFØ

Gjennomfør en ordinær periodeavslutning
Foreta en ordinær periodeavslutning med rapportering til statsregnskapet (rutine 9.1 og 9.2), med følgende tillegg:

Periodisering av NAV-refusjoner:De virksomhetene som registrerer NAV-refusjoner via SAP, må periodisere desember-inntektene manuelt.Innbetalingene fra NAV som gjelder K27 for desember blir innbetalt via DZ-fil i slutten av desember. Inntektsføringen av disse fra SAP vil først skje ved kjøring av hovedlønn januar neste år. Vi må derfor periodisere disse inntektene manuelt  i desember og tilbakeføre tilsvarende i januar. Ordinær bilagsart for omposteringer benyttes (med kontanteffekt). 

Desember: K: 5800/5810, D: 1574
Januar: D: 5800/5810, K:1574

DFØ Virksomhet*

Årsavslutningsposteringer i periode 12  
Posteringer for tilskuddsforvaltning, innkrevingsvirksomhet og årsresultat må foretas i periode 12, jf. Veiledningsnotat til standard kontoplan. Alle bilag føres med bilagsart M * (uten kontanteffekt).

Dersom virksomheten har ført posteringer i periode 13 på bakgrunn av omposteringer i statsregnskapet, må årsavslutningsposteringene også skje i periode 13.

Utarbeide og godkjenne posteringsbilag for tilskuddsforvaltning
Etter veiledningsnotat til standard kontoplan skal tilskuddsforvaltning presenteres etter kontantprinsippet. På kontogruppe 85 og 87 må det foretas en tilbakeføring av differansen mellom virksomhets- og kontantregnskapet.Dersom saldo i virksomhetsregnskapet på kontrogruppe 85 og 87 er høyere enn i kontantregnskapet foretas posteringen f.eks. slik:

1. D: 2407 Motkonto lev.gjeld tilskuddsforvaltning
K: 851-855 og 870-878 Tilskudd (ikke avregnet for året)


Ved eventuell bruk av kontogruppe 25 istedenfor 24 for tilskuddsforvaltning må denne gå i null ved regnskapsavleggelsen.For å finne differansen mellom internregnskapet og kontantregnskapet kan rapporten CAN01 brukes.Tilskuddsforvaltning skal vises som en resultatnøytral gjennomstrømmingspost og saldo overføres til konto 1998.

2. D: 1998 Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859 og 879)
K: 859/879 Motpost til konto 85/87

Utarbeide og godkjenne posteringsbilag for innkrevingsvirksomhet
Innkrevingsvirksomhet i kontogruppe 82 – 84 skal presenteres etter kontantprinsippet, som for tilskuddsforvaltning.Differanse mellom virksomhets- og kontantregnskapet skal føres slik:

1. D: 821-825, 830-831 og 840-848 Overføringer (ikke avregnet for året)
K: 1509 Motkonto fordringer


Ved eventuell bruk av kontogruppe 151 for innkrevingsvirksomhet må motposten føres på kontogruppe 152.Innkrevingsvirksomhet skal vises som en resultatnøytral gjennomstrømmingspost og saldo skal overføres til konto 1997.

2. D: 829/839/849 Motkonto til 82/83/84
K: 1997 Innkrevingsvirksomhet (Motpost konto 829/839/849)

Gjennomfør årsavslutningspostering
Virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet skal etter Standard kontoplan foreta en årsavslutningspostering for periodens resultat.Nettosummen av alle inntekter og utgifter i kontoklasse 3 til 7 og 80 og 81 i virksomhetsregnskapet bokføres på konto 8950 Avregning med statskassen, med motpost i balansen på konto 1999 Avregning – resultat av periodens aktiviteter. Summen i kontospesifikasjon på resultatkonti, inklusiv årsavslutningsposteringen, skal være null. Sum eiendeler skal være lik sum virksomhetskapital og gjeld.

Veiledning til standard kontoplan (kontant)

DFØ Virksomhet

Overføring av utgående balanse til nytt år
Kontroller at alle avstemminger er foretatt. 
Før overføring av utgående balanse til nytt år skal følgende posteringer gjøres i periode 14. Alle bilag føres med bilagsart M * (uten kontanteffekt).

Kontantmellomværende
Ta ut S-rapport for siste innrapportering til Statsregnskapet for året. Utgående saldo på konto 1980 akkumulert pr. periode 14 skal tilsvare kontantmellomværende på S-rapporten. Bokfør endring i kontantmellomværende for året på konto 1980 Avregning mellomværende med statskassen – Kontantrelatert med motpost på konto 1990 Avregning mellomværende med statskassen – andre tidsavgrensningsposter (IB) slik at saldo på 1980 stemmer.

Oppgjørskonti Norges Bank
Overfør saldo på oppgjørskontiene 1939 og 1949 til konto 1990 Avregning med statskassen andre tidsavgrensningsposter (IB).

Arbeidsgiveravgift, gruppelivsforsikring og nettoføringsordning for mva.
Overfør saldo på konto 1985 Gruppelivsforsikring, 1986 Arbeidsgiveravgift og 1987 Nettoføringsordning for mva til konto 1990 Avregning med statskassen andre tidsavgrensningsposter (IB).

Periodisert mellomværende 
Overfør saldo på konto 1997, 1998 og 1999 til konto 1990 Avregning med statskassen andre tidsavgrensningsposter (IB)

Veiledning til standard kontoplan (kontant)

DFØ DFØ

Foreta trigging av balanse til nytt år
Sett opp triggere for overføring av utgående balanse til nytt regnskapsår. Kjør testkjøring av overføring av utgående balanse i hovedbok og i kontantregnskapet til nytt år og kontroller resultatet før endelig bokføring.

Se brukerhåndboken Årsavslutning for detaljert beskrivelse av gjennomføringen.

Virksomhet Virksomhet

Kontroll av overføring til nytt år
Inngående balanse kontrolleres av virksomheten.   

Se * i teksten over. Ta kontakt med oss ved behov for bistand her.

Oppdatert: 2. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.