Merverdiavgift

Her finner dere nyttig informasjon om merverdiavgift for virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Mva-meldingen

Ny mva-melding fra 1. januar 2022

Skatteetaten lanserer ny mva-melding 1. januar 2022 som et ledd i den pågående moderniseringen av mva-området. Det nye formatet vil gjelde for alle terminer for virksomheter som driver alminnelig næring (RF-0002). Mva-meldinger og korrigeringer som gjelder terminer til og med 31. desember 2021 skal leveres på gammelt format i Altinn.

Ny mva-melding vil bli gjort tilgjengelig i Unit4 ERP Web i 2022. Tidligere har mva-meldingen vært basert på et skjema med faste poster, men nå vil den være basert på standard avgiftskoder etter SAF-T-standarden. Den nye mva-meldingen vil være uavhengig av SAF-T-rapporteringen, og mva skal fortsatt rapporteres på aggregert nivå i det nye formatet. DFØ sørger for at avgiftskodene som benyttes er koblet mot SAF-T standardkodene til Skatteetaten. Brukerveiledning til den nye mva-meldingen vil bli lagt ut på våre kundesider når den blir tilgjengelig i Unit4 ERP Web.

Digital levering av ny mva-melding

Skatteetaten legger til rette for digital innlevering av den nye mva-meldingen. En løsning for digital innlevering i Unit4 ERP er under utvikling, men inntil denne løsningen er på plass vil det være nødvendig å levere mva-meldingen manuelt i Skatteetaten sin portal. Dette gjelder kun selve datautvekslingen med Skatteetaten. Dataene dere trenger for rapportering vil være tilgjengelig i den nye mva-meldingen i Unit4 ERP Web. Vi kommer tilbake med mer informasjon om digital innlevering når det blir aktuelt.

Spesifikasjoner i mva-meldingen

Selv om rapporteringen er basert på eksisterende avgiftskoder etter SAF-T-standarden, kreves det ytterligere spesifikasjoner av enkelte opplysninger. Disse spesifikasjonene er tap på krav, uttak, justering, samt tilbakeføring av inngående merverdiavgift.

Beløp og eventuelt grunnlag for alle fire spesifikasjonene skal rapporteres separat fra SAF-T kodene de i utgangspunktet tilhører. Det er derfor nødvendig at de føres med egne avgiftskoder slik at de kan mappes og dermed rapporteres korrekt. Dere må derfor vurdere om dere har behov for å opprette en eller flere av disse kodene. Dersom dere har behov for noen av disse kodene må dere sende bestilling til regnskap@dfo.no med informasjon om prosentsats og hvilke spesifikasjoner det gjelder. Se nærmere informasjon om spesifikasjonene under.

Tap på krav

Utgående merverdiavgift beregnet av avgiftspliktig omsetning skal tas med i den terminen salget er bokført, uavhengig av om kunden har betalt eller ikke. Dersom betalingen uteblir og fordringen anses som et konstatert tap, kan merverdiavgiften korrigeres ved at den føres som en økning av inngående merverdiavgift.

Uttak

Det skal beregnes utgående merverdiavgift av varer som tas ut fra virksomheten til privat bruk eller andre formål som ikke er avgiftspliktig. Det skal også beregnes utgående merverdiavgift ved uttak av tjenester til privat bruk eller andre formål utenfor virksomheten.

I tillegg skal det beregnes utgående merverdiavgift når varer og tjenester fra virksomheten brukes til følgende:

  • Kost og naturalavlønning til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister
  • Arbeid på, drift eller innleie av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids-, ferie-, eller andre velferdsbehov
  • Representasjon
  • Gaver
  • Utdeling i reklameøyemed

Justering

Inngående merverdiavgift på kapitalvarer skal justeres opp eller ned dersom tilknytningen mellom kapitalvaren og den avgiftspliktige virksomheten endres etter at kapitalvaren er anskaffet. Dette gjelder fast eiendom hvor det har vært ny-, på- eller ombygging hvor inngående merverdiavgift overstiger kr. 100 000. Justeringsperioden for fast eiendom er 10 år. I tillegg gjelder dette for maskiner, inventar og andre driftsmidler hvor inngående merverdiavgift overstiger kr. 50 000 per anskaffelse. Justeringsperioden for maskiner, inventar og andre driftsmidler er 5 år.

Tilbakeføring

Fradragsført inngående merverdiavgift skal tilbakeføres dersom et bygg eller anlegg under utførelse overdras eller omdisponeres til formål som ikke gir fradragsrett. Det skal også foretas en forholdsmessig tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift dersom et personkjøretøy selges før det er gått fire år fra registreringstidspunktet. Dette gjelder kun personkjøretøy som er benyttet i avgiftspliktig utleievirksomhet eller persontransport mot vederlag.

Oversikt over merknader dere kan benytte i forbindelse med ulike SAFT-koder

Informasjon til virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgiftskoder til bruk ved import av varer

Gjelder fra 1. januar  2017 og bare for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter.

Faktura fra utenlandsk leverandør av varer (import av varer)

Nye merverdiavgiftskoder for attestanter i fakturasystemet:

  • Merverdiavgiftskode 20, 21, 22, 23, 24 og 25 benyttes på leverandørfaktura

Disse kodene «merker» utgiften (kostnaden) i regnskapet, slik at det vil være mulig å inkludere disse fakturaene i en rapport.

Manuelle hovedbokbilag med beregning av merverdiavgift:

Det beregnede grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift må registreres, slik at det kan rapporteres i "RF-0002 Skattemelding merverdiavgift alminnelig næring" (skattemeldingen). Grunnlaget føres til debet og kredit på en egnet resultatkonto med en særskilt merverdiavgiftskode. Følgende kombinasjoner av merverdiavgiftskoder kan benyttes: (se også forklaring til merverdiavgiftskodene nederst på siden)

Faktura fra leverandør Manuelt hovedbokbilag Kommentar
Utgående merverdiavgift - kredit Inngående merverdiavgift - debet
21 81 8 25 % fradragsrett
20 eller 0 (valgfritt) 82 8U 25 % ikke fradragsrett
22 83 8M 15 % fradragsrett
20 eller 0 (valgfritt) 84 8X 15 % ikke fradragsrett
23 eller 0 (valgfritt) 85 0 Ingen merverdiavgiftsberegning

 

Virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret og samtidig er en del av nettoføringsordningen i staten, har fått opprettet ekstra merverdiavgiftskoder. Disse kodene brukes når inngående merverdiavgift skal belastes nettoføringsordningen i staten. Følgende kombinasjoner av merverdiavgiftskoder skal benyttes:

Faktura fra leverandør Manuelt hovedbokbilag Kommentar
Utgående merverdiavgift - kredit Inngående merverdiavgift - debet
24 82 71 25 % på nettoføringsordningen
25 84 73 15 % på nettoføringsordningen

 

Merverdiavgiften føres via merverdiavgiftskodene på særskilte balansekontoer:

Nye kontoer     Tekst Alternative kontoer
2706 Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats  1606
2707 Utgående merverdiavgift innførsel av varer middels sats 1607
2716 Inngående merverdiavgift innførsel av varer høy sats 1616
2717 Inngående merverdiavgift innførsel av varer middels sats   1617

              

Oversikt over merverdiavgiftskoder til bruk ved bokføring av innførsel av varer i regnskapssystem og fakturasystem:

Mva kode:Beskrivelse:Skattemelding:
  Til bruk ved kontering i fakturasystemet: 
2025 % eller 15% Grunnlag ved innførsel av varer  (uten fradrag) (koden er frivillig, alternativ kode er 0) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med alminnelig sats eller redusert sats. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (uten fradrag) Jfr mva-kode 82 og 8U eller 84 og 8XFøres ikke i skattemeldingen.
 2125 % Grunnlag ved innførsel av varer Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med alminnelig sats. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (med fradrag) Jfr mva-kode 81 og 8Føres ikke i skattemeldingen.
 2215 % Grunnlag ved innførsel av varer Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med redusert sats, næringsmidler. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (med fradrag) Jfr mva-kode 83 og 8MFøres ikke i skattemeldingen.
 230 % Grunnlag ved innførsel av varer (koden er frivillig, alternativ kode er 0) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet fritatt for merverdiavgift. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (ikke fradrag) Jfr mva-kode 85 og 0Føres ikke i skattemeldingen.
  Til bruk ved manuelt hovedbokbilag i regnskapssystemet: 
 8125 % Innførsel av varer med fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 9 i skattemeldingen.
 825 % Fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 81) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Fradrag føres i post 17 i skattemeldingen. 
 8225 % Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 9 i skattemeldingen.
 8U25 % Ikke fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 82) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Føres ikke i skattemeldingen.
 8315 % Innførsel av varer med fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 10 i skattemeldingen.
 8M15 % Fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 83) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Fradrag føres i post 18 i skattemeldingen.
 8415 % Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 10 i skattemeldingen.
 8X15 % Ikke fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 84) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Føres ikke i skattemeldingen.
 85Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats (0%), skal beregnes. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Grunnlag utgående merverdiavgift (0%) føres i post 11 i skattemeldingen.

 

For virksomheter omfattet av R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen:

 
 2425 % Grunnlag ved innførsel av varer Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med alminnelig sats. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (inngående mva skal belastes nettoføringsordningen) Jfr mva-kode 82 og 71Føres ikke i skattemeldingen
8225 % Innførsel av varer uten fradrag i skattemeldingen for innførselsmerverdiavgift  Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 9 i skattemeldingen.
 7125 % nettoordning innførsel av varer (mot kode 82) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes og belastes Nettoføringsordningen for merverdiavgift i staten. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Føres ikke i skattemeldingen.
2515 % Grunnlag ved innførsel av varer  Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med redusert sats, næringsmidler. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (inngående mva skal belastes nettoføringsordningen) Jfr mva-kode 84 og 73.Føres ikke i skattemeldingen.
 8415 % Innførsel av varer uten fradrag i skattemeldingen for innførselsmerverdiavgift  Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 10 i skattemeldingen.
 7315 % nettoordning innførsel av varer (mot kode 84) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes og belastes nettoføringsordningen for merverdiavgift i staten. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Føres ikke i skattemeldingen
Bokføring av innførselsmerverdiavgift knyttet til varer fra utlandet

Gjelder fra 1. januar 2017 og bare for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. Her har vi satt opp tre eksempler på bokføring av innførselsmerverdiavgift knyttet til varer fra utlandet.

Eksempel 1:

Leverandørfaktura, kjøp av varer fra utlandet: kr. 10 000

Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): kr. 500 25% innførselsmerverdiavgift med fradragsrett Kontering av fakturaer i fakturasystemet:

  Konto Mva-kode Beløp Post i skattemeldingen Kommentarer
Kredit 2401   10 000   Bokføring av selve leverandørfakturaen
Debet 4000* 21 10 000 Skal ikke i skattemeldingen
Kredit 2400       500   Bokføring av speditørfaktura
Debet 4060* 21     500 Skal ikke i skattemeldingen

* Dette er et eksempel, konto må velges ut fra hva som er anskaffet (gjelder alle disse tre eksemplene)

Manuelle hovedbokbilag for beregning og bokføring av innførselsmerverdiavgift:

Klikk her for å komme til skatteetatens sider med informasjon om beregning av innførselsmerverdiavgift

Ved deklarering av varene blir grunnlaget for statistisk verdi omregnet til kr. 11 000. (På grunn av forskjell i omregningskursen på tolldeklarasjonen og valutakursen på fakturaene, vil statistisk verdi avvike fra summen av fakturaene.) Grunnlaget for innførselsmerverdiavgift er ikke en regnskapsmessig kostnad, og bokføres derfor debet og kredit på samme konto. I eksemplet er det brukt konto 4000, samme konto som opprinnelig faktura fra leverandør:

  Konto Mva-kode Beløp Post i skattemeldingen Kommentarer
Kredit 4000 81 11 000 Post 9 Bokføring av innførselsmerverdiavgift
Debet 4000 8 11 000 Post 17

Ved spørring på bilag for innførselsmerverdiavgift:

Konto Kontotekst AV Beløp    Skattemelding
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater 81 - 11 000 Post 9 i skattemeldingen (grunnlag)
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater 8   11 000 (Skal ikke i skattemeldingen, kun selve avgiften skal i post 17)
2706 Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats 0   - 2750 Post 9 i skattemeldingen (avgift)
2716 Inngående merverdiavgift innførsel av varer høy sats 0     2750 Post 17 i skattemeldingen (avgift)

Eksempel 2:

Som eksempel 1, men her er innførselsmerverdiavgiften ikke fradragsberettiget.

Kontering av fakturaer i fakturasystemet:

  Konto Mva-kode Beløp Post i skattemeldingen Kommentarer
Kredit 2401   10 000   Bokføring av selve leverandørfakturaen
Debet 4000* 20 10 000 Skal ikke i skattemeldingen
Kredit 2400   500   Bokføring av speditørfaktura
Debet 4060* 20 500 Skal ikke i skattemeldingen

* Dette er et eksempel, konto må velges ut fra hva som er anskaffet (gjelder alle disse tre eksemplene)

Manuelle hovedbokbilag for beregning og bokføring av innførselsmerverdiavgift:

  Konto Mva-kode Beløp Post i skattemeldingen Kommentarer
Kredit 4000 82 11 000 Post 9 Bokføring av innførselsmerverdiavgift
Debet 4000 8U 11 000 Skal ikke i skattemeldingen

Ved spørring på bilag om innførselsmerverdiavgift:

Konto Kontotekst AV Beløp        Skattemelding
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater 82 - 11 000 Post 9 i skattemeldingen (grunnlag)
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater 8U   13 750 (Skal ikke i skattemeldingen - har ikke fradrag)
2706 Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats 0   - 2750 Post 9 i skattemeldingen (avgift)

Eksempel 3:

Virksomheten er avgiftspliktig for deler av virksomheten og er innenfor nettoføringsordningen for deler av virksomheten. Som eksempel 1, men her gjelder anskaffelsen den delen av virksomheten som er innenfor nettoføringsordningen (inngående merverdiavgift, innførsel av varer belastes kap. 1633 post 01). Kontering av fakturaer i fakturasystemet:

  Konto Mva-kode Beløp Post i skattemeldingen Kommentarer
Kredit 2401   10 000   Bokføring av selve leverandørfakturaen
Debet 4000* 24 10 000 Skal ikke i skattemeldingen
Kredit 2400       500   Bokføring av speditørfaktura
Debet 4060* 24     500 Skal ikke i skattemeldingen

* Dette er et eksempel, konto må velges ut fra hva som er anskaffet (gjelder alle disse tre eksemplene)

Manuelle hovedbokbilag for beregning og bokføring av innførselsmerverdiavgift:

Kredit 4000 82 11 000         Post 9 Bokføring av innførselsmerverdiavgift
Debet 4000 71 11 000       Skal ikke i skattemeldingen, belastes nettoføringsordningen

Ved spørring på bilag for innførselsmerverdiavgift:

Konto Kontotekst AV Beløp       Skattemelding
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater 82 - 11 000 Post 9 i skattemeldingen (grunnlag)
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater 71   11 000 Skal ikke i skattemeldingen
2706 Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats 0   -2750 Post 9 i skattemeldingen (avgift)
1987 25 % nettoføringsordningen, generell sats 0     2750 Skal ikke i skattemeldingen (skal belastes nettoføringsordningen)
Konstaterte tap på fordringer

Tap på fordringer skal innrapporteres på den vanlige mva-meldingen i samme termin som tapet er konstatert. Ved tapsføring skal mva-satsen som gjaldt på leveringstidspunktet legges til grunn for korrigeringen. Det vil si at dersom det har vært endringer i satsen fra faktureringstidspunkt til fordringen er konstatert som tapt, må man benytte fakturadato som bilagsdato ved tapsføring.

Tapet innebærer egentlig en reduksjon av tidligere innberettet beløp for utgående avgift, men korrigeringen skal føres som en økning av inngående avgift i mva-meldingen.

Konteringseksempel – konstatert tap på fordringer

Bruttotilsynet har en fordring på 5 000 kroner som er konstatert tapt etter at kunden gikk konkurs. Fordringen var i dette eksempelet fakturert med 25 prosent mva. Kostnaden relatert til tapet skal ikke rapporteres til statsregnskapet, slik at Bruttotilsynet må gjøre to posteringer for at tapet skal bli korrekt både i virksomhetsregnskapet og i rapporteringen til statsregnskapet.

Først må fakturaen som skal tapsføres føres ut av kundereskontroen. Dette gjøres ved at den opprinnelige fakturaen tilbakeføres og utlignes. I dette tilfellet var den opprinnelige fakturaen bokført mot inntektskonto 303 Salgsinntekt tjeneste, avgiftspliktig med tilhørende avgiftskode. Posteringen gjøres med en bilagsart som påvirker rapporteringen til statsregnskapet. Konsekvensen er at den opprinnelige fakturaen og tilbakeføringsbilaget går mot hverandre, og rapporteringen blir dermed ikke påvirket.

  Konto 303 Konto 150
  Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig Kundefordringer
Dato 28.02.x1 Debet AV Kredit AV
4 000 kr 3N 5 000 kr  
         
  Konto 270    
  Utgående merverdiavgift, høy sats    
Dato 28.02.x1 Debet AV    
1 000 kr      

 

Deretter føres et bilag med samme beløp mellom konto 303* og konto 783* med bilagsart (M*) som ikke påvirker rapportering til statsregnskapet. Ved konstaterte tap kan merverdiavgiften korrigeres ved at den føres som en økning av inngående merverdiavgift.

  Konto 303 Konto 783
  Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig Konstaterte tap på fordringer
Dato 28.02.x1 Kredit AV Debet AV
4 000 kr 3N 4 000 kr 1T
         
  Konto 270 Konto 271
  Utgående merverdiavgift, høy sats Inngående merverdiavgift, høy sats
Dato 28.02.x1 Kredit AV Debet AV
1 000 kr   1 000 kr  

 

Vi har satt opp merverdiavgiftskoder ut fra det vi mener er nødvendig og ut fra tilbakemeldinger fra dere. Ta kontakt hvis dere har behov for andre oppsett eller om noen koder skal tas bort.

Oppdatert: 2. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.