Brukerveiledning for uttak av SAP-rapporter for avsetning av tid og ikke avviklet ferie

Denne brukerveiledningen beskriver hvordan du kan ta ut rapportene i SAP for å kunne vurdere antall timer/dager og størrelsen på avsetningene i forkant av periodeavslutningen. Rapportene kan også brukes som grunnlag for manuelle avsetninger for kunder som av ulike årsaker ikke kan ta i bruk de automatiserte løsningene.

Oppdatert

DFØ har utviklet en løsning i SAP for avsetning av tid og ikke avviklet ferie i regnskapet etter kravene i SRS 25 Ytelser til ansatte. Under følger en bruksanvisning for hvordan du kan ta ut rapportene i SAP.

Kundens uttak av rapporter påvirker ikke den bokførte avsetningen. DFØ kjører avsetningen 5. virkedag i neste måned (dersom ikke annet er avtalt), og kunden må sørge for at timelister og fraværssøknader er à jour på det tidspunktet.

For å kunne kjøre rapportene må brukeren ha tilgang til alle ansatte i eget firma i SAP.

Oversikt over rapporter

Avsetningene dekkes av tre rapporter, i tillegg til en logg-rapport:

Transaksjonskode i SAP Beskrivelse Frekvens Referanse
YPT_BUDSJ_FLEKS Rapport for avsetning av tidsaldoer knyttet til fleksitid og overtid- og reisetid. Dekker også ordninger for beredskapsvakt, tokt, feltarbeid, offshore, hardshipdager og bonusdager. Månedlig, reversering påfølgende måned SRS 25, pkt. 15
YPT_BUDSJ_OV_REISE_RUT Rapport for avsetning av overtid og reisetid til utbetaling. Dekker også timelønn som utbetales til faste og midlertidige ansatte. Månedlig, reversering påfølgende måned av utbetalt lønn, ikke godkjente timer reverseres to måneder senere SRS 25, pkt. 7
YPT_BUDSJ_FERIE Rapport for avsetning av opptjent, ikke avviklet ferie ved årets slutt. Årlig, reversering påfølgende år SRS 25, pkt. 12
YPT_BUDSJ_LOG Loggrapport som viser rapporten som ble kjørt da en avsetning ble kjørt og bokført i regnskapet. Loggrapporten er felles for alle de tre avsetningene og kan brukes som en spesifikasjon av saldoene i balansen.    

Avsetning for opptjente timesaldoer til avspasering (YPT_BUDSJ_FLEKS)

For å kunne kjøre rapporten i SAP må du først legge inn transaksjonskoden i feltet øverst til venstre i åpningsbildet i SAP. Rapporten åpnes ved å trykke Enter.

Når du er kommet inn i rapporten kan du velge en variant som er aktuell for ditt firma.

Velg varianten med firmakode og test, for eksempel variant 1000_TEST dersom firmakoden i SAP er 1000.

Varianten vil fylle ut firmakode og periode lik forrige måned. Dersom du ønsker å kjøre en annen periode kan du legge inn dette før du kjører rapporten med Utfør.

Rapporten gir et øyeblikksbilde basert på timer og fravær som er registrert i SAP.

Når rapporten er kjørt vil du få frem veldig mange kolonner som gir informasjon om den enkelte ansattes tilknytning i SAP. For å kun få frem de kolonner som er nødvendig har vi laget en visningsvariant:

Variant /CUSOPAL01 Oppfølging gjør at rapporten i hovedsak viser konteringsinformasjon, antall timer og avsetningsbeløpet.

Eksempel på en rapport:

Rapporten kan åpnes og lagres i Excel-format. Dette er spesielt aktuelt dersom kunden ikke kan ta i bruk de automatiserte løsningene og ønsker et bedre grunnlag for avsetning i mellomtiden.

Avsetning for timer til utbetaling (YPT_BUDSJ_OV_REISE_RUT)

Rapporten tas ut på tilsvarende måte som for Avsetning for opptjente timesaldoer til avspasering ved å i stedet legge inn transaksjonskode YPT_BUDSJ_OV_REISE_RUT i feltet i åpningsbildet i SAP.

De øvrige stegene er de samme, da alle tre løsninger er bygd på samme rapport.

Avsetning for opptjent, ikke avviklet ferie (YPT_BUDSJ_FERIE)

Rapporten tas ut på tilsvarende måte som for Avsetning for opptjente timesaldoer til avspasering ved å i stedet legge inn transaksjonskode YPT_BUDSJ_FERIE i feltet i åpningsbildet i SAP.

De øvrige stegene er de samme, da alle tre løsninger er bygd på samme rapport.

Loggrapport for bokførte avsetninger (YPT_BUDSJ_LOG)

Alle avsetninger som er produsert i SAP og bokført i Unit4 ERP kan hentes frem i en loggrapport i SAP. Her lagres alle dataene i avsetningen slik at man for eksempel kan avstemme beløpene i regnskapet mot grunnlaget.

Hver kjøring av de ulike rapportene får en unik ID. Basert på denne ID-en kan du hente frem loggrapporten for de ulike avsetningene som er gjort.

ID-en kan du finne i regnskapet ved å se på bilagsteksten på avsetningsbilaget. I eksemplet under er ID-en for den aktuelle avsetningen 1.

Loggen viser 3 typer opplysninger:

  • Administrasjonsdatogir informasjon om når rapporten er kjørt.
  • Fildatagir samme informasjon som filene som er overført mellom SAP og Unit4 ERP.
  • HR dataviser det detaljerte grunnlaget pr. ansatt med antall timer/dager, sats, konteringsdimensjoner, avsetningsbeløp og så videre.

I de fleste tilfeller vil det være HR data som aktuell å bruke for å kunne se en spesifikasjon av avsetningen.

Når du kjører rapporten for HR data er det mulig å legge inn tilleggsspesifikasjon dersom du har behov for det. Rapporten kjøres med Utfør.

På samme måte som for de andre rapportene kan også loggen lagres i Excel.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?