Årsavslutning lønn

​Her oppsummerer vi tidsfrister som gjelder i forbindelse med årsavslutning 2018 og første hovedlønn i 2019. Vi anbefaler å starte arbeidet med opprydding så snart som mulig. Oversikten viser hva vi i DFØ gjør, og hva virksomhetene selv skal gjøre.

Oppdatert

Avslutning av poster fra 2017

Endringer for 2017 stenges 20. desember 2018.Det vil ikke være mulig å gjøre noen endringer i SAP for 2017 etter at 13. kjøring er avsluttet.

Tidligst mulige dato for etterberegning endres etter 13. kjøring hvert år for å hindre uønsket rekalkulering for langt tilbake i tid. Derfor må dere gjøre opp følgende poster fra 2017 innen siste kjøringer i år.

Merk at for reiser er fristen 13. desember, og ikke årets siste reisekjøring.

Hva

Når

Frister

Reiser med dato i 2017 må være ferdigbehandlet innen 13.12.2018. 

Det vil bli lagt på en sperre i systemet slik at ansatte og fagbrukere ikke har mulighet til å registrere eller godkjenne reiser med dato i 2017 etter 13.12.18. Sperren vil medføre en feilmelding dersom slike reiser blir behandlet etter fristen.

Finn gamle reiser ved å benytte reiserapport S_AHR_61016401, rammedata for reiser. Velg variant Cus&Opal08, opprydding av gamle reiser.

Ferdigbehandlet innen 13. desember 2018.

Godkjenner 2 (leder) må behandle ubehandlede fraværssøknader med dato  i 2017.

Se oppdatert sjekkliste for Oppfølging av fraværssøknader i brukerdokumentasjonen hvor det er beskrevet hvordan man følger  opp dette  med rapporten «ywf_fravaersstatus» og variant CUS&OPAL02 - Ubehandlede søknader.

Innen 13. kjøring

Kontrollperiode slutt 19. desember 2018

Siste mulige korreksjon for lønnsposter med dato i 2017. Tillegg og endringer må gjøres opp.

Innen 13. kjøring

Registrerings- og godkjenningsfrist  17. desember 2018

Avstemming av Nav-refusjoner for 2017 i Recon-rapporten må ferdigbehandles. Vi anbefaler at dette gjøres før hovedlønn desember. DFØ gjør denne oppgaven for fullservicekunder. Innen 13. kjøring
Kontrollperiode slutt 19. desember 2018

Siste reisekjøring i 2018

Innsendingsfrist for blanketter er tirsdag 11.12.2018. Reisekjøringen starter søndag 16.12.2018 kl. 20.00.

Det er viktig at dere har interne frister for registrering i portal/app og godkjenning av reiseoppgjør som skal med på denne kjøringen. Godkjenning etter fristen 16.12.2017 medfører at reisen kommer med på første reisekjøring i 2019.

Hva

Når

Frister

Reiser som tidligere har vært utbetalt, men senere åpnet igjen ved en feil, må godkjennes på nytt og gå igjennom ny kjøring. Dette kan gjøres direkte i transaksjonskode PR05 fordi arbeidsflyten i disse tilfellene er avsluttet. Fullservicekunder må sende oversikt over slike reiser til DFØ, som på vegne av kundene godkjenner disse reisene. Reiser som ikke tidligere har vært utbetalt må godkjennes i arbeidsflyt eller slettes.

Innen siste reisekjøring

Innsendingsfrist 11. desember 2018

Registrering- og godkjenningsfrist er 16. desember 2018

A-meldingen

Når dere korrigerer lønnsdata fra forrige år, og korrigeringen medfører endring i inntektsbeskrivelse eller tilleggsinformasjon, er det viktig at dere sender DFØ en sak, slik at vi får endret dette på A-meldingen for korrekt periode.

Kontroll av negative totaler i A-meldingen

Basis- og delservicekunder må kontrollere negative beløp på A-meldingen. Dette kan dere gjøre gjennom hele  året, men dere må også kontrollere etter at desember hovedlønn er ferdig for eventuelle nye feil.  Kontrollen står beskrevet i brukerdokumentasjonen. Korreksjoner må foretas før 13. kjøring. DFØ utfører kontrollen for fullservicekunder.

Hva

Når

Frister

Kontrollere og ev. korrigere negative totaler på innrapporterte A-meldinger,

transaksjonskode PC00_M20_EDAG_DISP

Innen 13. kjøring

Kontrollperiode slutt 19. desember 2018


Korrigering av arbeidsgivers andel av pensjonspremie i A-meldingen

Etter å ha mottatt faktura for 6.termin fra SPK må virksomheten foreta en avstemming mellom totalt avsatt pensjonspremie og totalt fakturert pensjonspremie fra SPK i 2018. Differansen kan korrigeres i A-meldingen for desember.

Opplysning om differansen meldes inn i egen sak til DFØ.

Hva Frist
Korrigere arbeidsgivers andel pensjon slik at rapportering av grunnlaget blir riktig og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet hos Skatteetaten. 
(Bokføring må skje manuelt i regnskap).
02. januar 2019

13. kjøring

13. kjøring er i hovedsak en korrigeringskjøring. 

Hva

Når

Frist

Alle endringer av fast lønn eller tillegg som gjelder 2018 må være registrert.

13. kjøring   

Innsendingsfrist 10. desember 2018 Registreringsfrist 17. desember 2018

Dersom korrigeringer medfører utbetalinger er det viktig at betalingsoppdraget blir godkjent i bank innen fristen, slik at avregningsretur kommer med på 2018.

13. kjøring

Utbetaling 27. desember 2018

Større endringer i arbeidsflyt og organisasjonsstruktur 

 Ved endringer i forbindelse med årsskiftet må vi ha endringene før 1. desember. Med større endringer menes endringer som omfatter hele eller store deler av organisasjonsstrukturen.

Hovedlønn januar 2019

Hva

Frist

Innsending av tidfiler til januarlønn som DFØ skal lese inn

17. desember 2018

Innsending av skjema til hovedlønn januar

21. desember 2018

Registreringsfrist

3. januar 2019

Fraværskvoter for 2019

  • Feriekvoter blir opprettet i SAP 10. desember 2018.
  • Øvrige fraværskvoter blir opprettet 27. november 2018.

Vær obs på datostyringen i SAP

  • Poster med dato i 2018 som registreres før 13. kjøring, kommer med på 13. kjøring. Dette gjelder også e-skjema som godkjennes i perioden mellom hovedlønn i desember og 13. kjøring.
  • Poster med dato i 2018 som skal belastes regnskapet for 2019 må registreres etter 13. kjøring.
  • Sluttoppgjør som skal utbetales i januar 2019 må registreres etter 13. kjøring er ferdig.
  • Poster med dato i 2019 kommer med i januar 2019, uavhengig av registrerings- og godkjenningstidspunkt.
  • Alle endringer etter 13. kjøring som berører 2018, vil komme til utbetaling og  rapportering på A-meldingen for 2019.
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?