Kapittel

Intern forankring og kommunikasjon

Det å etablere en internrevisjon er et tiltak som på lik linje med andre styring- og kontrolltiltak krever god implementering av tiltaket.

De fleste tiltak vil ha noen sentrale forutsetninger for at nyttevirkningene (gevinstene) av tiltaket skal kunne realiseres. Dette gjelder også for tiltaket etablering av internrevisjon.

Les mer om hvordan du sørger for en vellykket implementering av tiltak

Å etablere en internrevisjonsfunksjon påvirker alle deler av virksomheten. Beslutningen må derfor være godt forankret i toppledelsen. Den må også være forstått i resten av organisasjonen. God informasjon til relevante instanser til riktig tid er vesentlig for en god forankring. Dersom virksomheten beslutter å etablere en internrevisjon bør den derfor sørge for:

  • God informasjon og kommunikasjon til ansatte om at virksomheten skal etablere en internrevisjon, hvorfor virksomheten velger å etablere en internrevisjon, hvem som blir berørt osv.
  • Opplæring og kompetanse knyttet til hva internrevisjon er, hvilken rolle internrevisjonen har i forhold til andre styrings- og kontrollfunksjoner, hvilken merverdi den skal gi osv.

I etableringsfasen bør virksomhetslederen kommunisere planlagte aktiviteter, fremdrift og hvordan organisasjonen vil bli involvert. Da bør alle relevante ansatte, som ledere, mellomledere og eventuelle kontrollfunksjoner få informasjon.

Virksomhetslederen bør fortløpende informere om resultater fra prosessen med etablering, og vesentlige beslutninger som gjøres underveis. Virksomhetslederen bør også informere om beslutninger som kan ha betydning for eksisterende organisering, arbeidsoppgaver og ressurser i virksomheten. Dette kan for eksempel være om virksomheten beslutter å velge en modell hvor ansatte skal delta i revisjonsoppdrag.

Virksomhetslederen bør orientere overordnet departement og Riksrevisjonen når internrevisjonsfunksjonen er etablert.

Oppdatert: 13. september 2022

Veileder: Innretning av internrevisjon i statlige virksomheter

Skriv ut / lag PDF

Om veilederen

Avklare internrevisjonens formål, roller, rammer og ressurser

Organisering

Internrevisjonens plassering i virksomheten

Skriftlig internrevisjonsinstruks

Håndtering av uenighet

Ulike måter å anskaffe en internrevisjon på

Kompetanse og revisjonsplaner

Internrevisjonens virkeområde

Internrevisjonens kompetanse- og ressursbehov

Kompetanse og egenskaper

Ressurser

Faglig frihet

Årlig revisjonsplan og årsrapport

Bruk av anerkjente standarder

Bruk av standarder for internrevisjon

Informasjon fra virksomheten

Departementets dialog med virksomheten

Offentlig innsyn

Kommunikasjon med Riksrevisjonen

Retningslinjer og prosedyrer

Intern forankring og kommunikasjon

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord