Hva skiller mål- og resultatstyring fra New Public Management?

New Public Management (NPM) har hatt betydning for utviklingen av offentlig sektor internasjonalt og i Norge, men det er mål- og resultatstyring (MRS) som er nedfelt i økonomiregelverket som et grunnleggende styringsprinsipp i staten. Her gir vi et innblikk i hva som skiller MRS fra NPM.

Kort om skillet mellom NPM og MRS

Mål- og resultatstyring (MRS) og New Public Management (NPM) brukes ofte som synonyme begreper i den offentlige debatten om statlig styring, men har ulik opprinnelse, ulike ambisjoner og benytter ulike virkemidler. 

MRS som styringsprinsipp i staten, innebærer å rette oppmerksomheten mot de positive effektene vi ønsker for brukerne og samfunnet. Dette gjør vi ved å vise sammenhengen mellom virkemiddelvalg og effekter, det vil si mellom det vi gjør, og det vi oppnår. Metodisk handler MRS om å sette mål, følge opp om målene nås, og bruke informasjonen til læring, styring og kontroll. Les mer om MRS her.

NPM er et bredere og mer omfattende begrep. Det finnes ingen enhetlig og omforent definisjon av NPM, men begrepet NPM blir brukt som en samlebetegnelse på flere reformbølger og utviklingstrekk innenfor statlig styring i flere land de siste 30–40 årene. Sentrale kjennetegn for NPM-reformer er blant annet organisering i resultatenheter, internprising, bruk av stykkprisfinansiering, incentivordninger og belønningsmekanismer, konkurranseutsetting og privatisering. Disse styringsvirkemidlene inngår ikke i MRS som styringsprinsipp slik dette er nedfelt i økonomiregelverket.

Enkelte sektorer og virksomheter i staten bruker NPM-elementer som stykkprisfinansiering og internprising i styringen. Når de har valgt en slik tilnærming, er det ikke fordi MRS som styringsprinsipp i staten krever det, men fordi politikere og/eller ledere i departementer og underliggende virksomheter har ønsket å ta i bruk slike virkemidler i styringen.

Kort om historikken bak NPM og MRS

Internasjonalt kan vi spore utviklingen av NPM tilbake til nyliberalistiske ideologiske trender i engelskspråklige land på 80- og 90-tallet. Begrepet NPM ble introdusert av Christopher Hood i 1991 i A public management for all seasons.

MRS har sitt utspring i de samme landene, men med et litt annet ideologisk utgangspunkt. Svært forenklet kan vi si at drivkraften i utviklingen av MRS internasjonalt på 60- og 70-tallet var å flytte fokus fra styring på innsatsfaktorer til oppmerksomhet om effekter, mens drivkraften i NPM et tiår senere var å rette oppmerksomheten mot effektivitet i produksjonen av offentlige tjenester.

Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Har du spørsmål om styring i staten, send en e-post til styring [at] dfo.no (styring[at]dfo[dot]no). Eller bestill et møte med oss i DFØ.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.