Nettverk for internrevisjon

Her finner du informasjon om IIAs nettverk for statlig sektor og nettverksgruppen for internrevisjon i staten på Facebook.

Delta i nettverket

IIAs nettverk for statlig sektor er et forum for alle som arbeider med internrevisjon og styring og kontroll i statlig sektor. Dersom du ikke er medlem i IIA Norge koster det kr 500 å delta på nettverksmøtene. Vil du delta på nettverksmøtene gratis, må du først melde deg inn.

Meld deg på nettverket på IIA sine nettsider.

DFØ samarbeider med IIA Norge

Vi har en samarbeidsavtale med IIA Norge (tidligere Norges Interne Revisorers Forening - NIRF) som blant annet innebærer at vi samarbeider om å holde nettverksmøter og deler kunnskap og erfaring om temaet internrevisjon. DFØ er representert i arbeidsutvalget i nettverket for statlig sektor og kan påvirke hvilke temaer som nettverket tar opp.

Dersom statlige internrevisjoner har behov for kurs i internrevisjon kan det være aktuelt at vi leier inn IIA til å holde kurs hos oss.

Formål

Formålet med nettverket er å skape en arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling, ved å formidle gode eksempler og drøfte problemstillinger som er av felles interesse. Nettverket arrangerer hvert år mellom 3-5 nettverksmøter med relevante tema innenfor internrevisjon og styring og kontroll.

Facebook-gruppe

Det har siden 2014 blitt en dobling av antall internrevisjoner i staten. De aller fleste virksomhetene som har vurdert og konkludert med å etablere en internrevisjon, har per februar 2018 etablert internrevisjon. I løpet av 2020 er det fire år siden første vurdering og virksomheter som ikke har en internrevisjon allerede og som har inntekter eller kostnader over 300 mill nok er pålagt å vurdere bruk av internrevisjon i løpet av 2020. En løpende oversikt over virksomheter med internrevisjon i staten finner du her.

Som et lite steg på veien for å tilrettelegge for mer deling og erfaringsutveksling, bli kjent med statlige internrevisjoners utfordringer og behov, som et utgangspunkt for å utvikle regelverket og tilby kompetansetjenester, har DFØ opprettet en lukket nettverksgruppe for statlige internrevisjoner.

Ønsker dere at flere i internrevisjonsteamet skal være medlemmer, har noen spørsmål eller innspill til oss som administrerer gruppen? Ta kontakt med DFØ på styring@dfo.no.

Gruppen er åpen for alle som jobber med internrevisjon i staten. Den er foreløpig ikke åpen for eksterne konsulenter og for Riksrevisjonen.

Hvorfor en lukket Facebook-gruppe?

Facebook er gratis, krever ingen lisens og er en plattform hvor de fleste har konto fra før. Tiltaket krever små ressurser, men kan ha god effekt. Derfor prøver vi dette som et "lavterkseltiltak" for å kople statlige internrevisjoner sammen. Det er helt frivillig å delta, krever ingen forpliktelser og er kun ment som et supplement, og ikke en erstatning til andre eksisterende eller fremtidige kompetansetiltak for statlige internrevisjoner.

Felles utfordringer og behov blant statlige internrevisjoner

DFØ har kartlagt hvilke utfordringer og behov statlige internrevisjoner har gjennom en spørreundersøkelse sendt til statlige internrevisjoner i desember 2017. En rød tråd i tilbakemeldingene rundt utfordringer er:

 • små internrevisjonsenheter og knappe ressurser (budsjett og kapasitet)
 • rolleforståelse og grensesnittet mellom de ulike «forsvarslinjene», særlig 2. og 3. linjen
 • forståelse av hva internrevisjon er og hvilken merverdi den gir (særlig aktuelt blant virksomheter med nyetablerte internrevisjoner)

Statlige internrevisjoner har mange fellesnevnere

Staten er mangfoldig og statlige virksomheter har svært ulike oppgaver og egenart. Likevel er det mange fellestrekk som gjør at det er hensiktsmessig for internrevisjonene å dele erfaringer og eksempler. Noen sentrale fellesnevnere er at de:

 • er underlagt det samme regelverket, herunder offentlighetsloven
 • har noenlunde samme årshjul med planlegging og rapportering til faste tider på året
 • er underlagt et departement
 • må forholde seg til Riksrevisjonen
 • arbeider for å oppnå effekter for brukere og samfunn

Mange av de etablerte internrevisjonene har opprettet gode samarbeidsarenaer allerede, eksempelvis har både UH–sektoren og Forsvarsektoren utnyttet mulighetene som ligger i deling og erfaringsutveksling. Likevel mener internrevisjonene selv at det fortsatt er et potensial for økt grad av samarbeid og koordinering og at dette kan bidra til å:

 • øke kvaliteten på internrevisjonsarbeidet
 • frigjøre ressurser og effektivisere oppgaveløsningen gjennom stordriftsfordeler (som følge av revisjoner på felles områder, deling av planer, arbeidsprogram, funn og erfaringsnotat på områder hvor dette er mulig)
 • skape faglig synergier, mer spesialisering og øke muligheten for hospitering på tvers av internrevisjonsenheter
 • gi små og sårbare internrevisjonsmiljøer et større miljø å spille på
Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.