SRS-begreper du må kjenne til 

Les forklaring på grunnleggende SRS-begreper og viktige ord og uttrykk om eiendeler og gjeld. Begreper med uthevet skrift har en egen forklaring.

Grunnleggende begreper

 BegrepForklaring

SRS 

" "
De statlige regnskapsstandardene (SRS) ​beskriver hvordan statlige virksomheter ​skal utarbeide og ​presentere sitt periodiserte virksomhetsregnskap.

Virksomhets-regnskap 

" "

Et virksomhetsregnskap etter SRS viser bokførte beløp i en resultat- og balanseoppstilling med noter.

 

• Resultatoppstillingen viser inntekter og kostnader

• Balanseoppstillingen viser eiendeler, gjeld og statens kapital.

Periodisering 

" "

Periodisering er at

inntekter presenteres i den perioden de opptjenes

kostnader presenteres i den perioden de påløper

 

Dette er altså uavhengig av betalingstidspunkt.

Inntekt 

" "

Inntekt i et periodisert regnskap = opptjent inntekt


Inntekt i et kontantregnskap = (hovedsakelig) innbetaling

Inntekt fra bevilgninger 

Inntekt fra bevilgninger viser at en statlig virksomhet er finansiert over statsbudsjettet. 


Bruttobudsjetterte virksomheter har trekkrettighet mot Norges bank.    
Nettobudsjetterte virksomheter får bevilgningen innbetalt til bankkonto.

Kostnad og utgift 

" "

Kostnad i et periodisert regnskap = ressursbruk


Utgift i et kontantregnskap = (hovedsakelig) utbetaling

 

Begreper om eiendeler og gjeld

 BegrepForklaring

Åpnings-balanse

" "
Åpningsbalansen gir en oversikt over virksomhetens eiendeler, gjeld og statens kapital ved starten av det første regnskapsåret en virksomhet fører regnskapet etter SRS.

Balansen

" "

Balansen viser hva virksomheten eier (eiendeler), og hvordan eiendelene er finansiert (statens kapital i tillegg til gjeld).  

 

Summen av eiendelene på den ene siden og summen av gjeld og statens kapital på den andre siden skal alltid balansere, altså vise samme sum. 

Eiendeler

Eiendeler er anleggsmidler og omløpsmidler som virksomheten eier.

Anleggs-

midler

" "

Anleggsmidler inndeles i tre typer:  
• immaterielle eiendeler, som programvare (lisenser) og egenutviklet programvare (patenter)
• varige driftsmidler, som bygninger, maskiner og biler
• finansielle anleggsmidler, som investeringer i aksjer, obligasjoner og andre fordringer
 
Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler regnes som anleggsmidler som skal avskrives hvis de har:
• estimert brukstid på minst tre år 
• anskaffelseskost på minst 50 000 kroner 

Anskaffelses-

kost

 

Anskaffelseskost for et anleggsmiddel er kjøpspris i tillegg til kjøpsutgifter. ​ 

 

Faste og variable kostnader regnes med, inkludert indirekte kostnader ved å produsere en vare eller tjeneste.

Utnyttbar levetid

" "

 

Utnyttbar levetid er den perioden et anleggsmiddel forventes å kunne brukes i en virksomhet.

Avskrivninger

" "

Avskrivninger viser kostnadene ved​ å bruke og slite ned et balanseført anleggsmiddel.

 

Virksomheten skal estimere anleggsmiddelets utnyttbare levetid og fordele anleggsmiddelets anskaffelseskost på levetiden.

 

Avskrivninger er kalkulerte, ikke betalbare kostnader.

Omløps-

midler

 

Omløpsmidler er alle eiendeler som IKKE er anleggsmidler.

 

Omløpsmidler kan være

• varebeholdninger
• kundefordringer
• bankinnskudd og kontanter

Gjeld

 

Langsiktig gjeld kan være avsetning for langsiktige forpliktelser. 
Kortsiktig gjeld kan være
• leverandørgjeld
• skyldig skattetrekk
• avsatte feriepenger
•  påløpt overtid 
Det kan også være gjeld som angår tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten, for eksempel tildelte tilskuddsmidler som ikke er utbetalt.   

Statens

kapital

" "
Statens kapital viser nettobeløpet av virksomhetens eiendeler og gjeld.
Oppdatert: 5. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.