Innføring av obligatorisk SRS

Statlige regnskapsstandarder (SRS) er gjort obligatoriske for alle statlige virksomheter fra august 2021, med en innføringsperiode på fem år fra 1. januar 2022 for de virksomhetene som ikke benytter SRS.

Oppdatert

Hva er SRS?

De elleve statlige regnskapsstandardene inneholder regler om hvordan statlige virksomheter skal utarbeide og presentere virksomhetsregnskapet sitt ved å bruke disse standardene. Det er Finansdepartementet som har fastsatt regnskapsstandardene. Les mer om SRS.

Hvorfor obligatorisk SRS?

SRS er grundig utredet og utprøvd over lang tid i statlige virksomheter. Etter en vurdering bestilt av Finansdepartementet, anbefalte DFØ at SRS gjøres obligatorisk. Tilrådingen er begrunnet med at et regnskap etter SRS gir best grunnlag for å vurdere om ressursbruken er effektiv i den enkelte virksomhet, og at kostnadene ved å føre og utarbeide et regnskap etter SRS er redusert og nytten økt.

Finansdepartementet har på denne bakgrunn fastsatt at de statlige regnskapsstandardene (SRS) skal være obligatorisk. Når alle virksomhetene bruker SRS, vil det gi en helhetlig oversikt over regnskapsdata, og øke sammenlignbarheten og transparensen i regnskapene på tvers i staten, blant annet gjennom plattformen «statsregnskapet.no». SRS vil bidra til å gjøre det enklere å analysere effektiv ressursbruk. Standardisering vil også forenkle DFØs tjenesteleveranser og forvaltning.

Les mer om bakgrunnen i orienteringen fra Prop. 1 S (2021-2022) Gul bok (regjeringen.no)

Hvem gjelder dette for?

Obligatorisk SRS vil gjelde for alle statlige virksomheter. Alle bruttobudsjetterte virksomheter skal fortsatt rapportere til statsregnskapet på kapittel og post etter kontantprinsippet. 

Når skjer innføringen?

Obligatorisk SRS ble fastsatt august 2021 ved endringer i økonomiregelverket, med en innføringsperiode på fem år fra 1. januar 2022 for de virksomhetene som ikke benytter SRS.

Hva skjer videre?

DFØ vil i dialog med departementene etablere en plan for puljevis gjennomføring for virksomheter der DFØ er tjenesteyter. 

En innføringsperiode over fem år gir virksomhetene rom for fleksibel tilpasning til øvrige endringsprosesser og kompetanseutvikling i virksomhetene. En planmessig, puljevis innføring over tid, i samarbeid med DFØ, vil også ha betydning for ressurstilgang og kostnader ved innføringen.

Hva kan DFØ bistå med?

DFØ vil bistå virksomheter som skal ta i bruk SRS i innføringsperioden, blant annet med veiledning og kompetansetiltak. Vi vil komme tilbake til hvilke tiltak vi skal tilby. 

DFØ har allerede mye veiledning på nettsidene våre om å bruke de statlige regnskapsstandardene, både når det gjelder regelverk, maler, rutiner og eksempler.

Kontaktinfo

Har du spørsmål rundt innføring av obligatorisk SRS? Send en e-post til InnforingSRS@dfo.no.

Fant du det du lette etter?