Innføring av obligatorisk SRS

Statlige regnskapsstandarder (SRS) er gjort obligatoriske for alle statlige virksomheter fra august 2021, med en innføringsperiode på fem år fra 1. januar 2022 for de virksomhetene som ikke benytter SRS.

Statlige regnskapsstandarder

De elleve statlige regnskapsstandardene inneholder regler om hvordan statlige virksomheter skal utarbeide og presentere virksomhetsregnskapet sitt ved å bruke disse standardene. Det er Finansdepartementet som har fastsatt regnskapsstandardene. Les mer om SRS.

Obligatorisk SRS ble fastsatt august 2021 ved endringer i økonomiregelverket, med en innføringsperiode på fem år fra 1. januar 2022 for de virksomhetene som ikke benytter SRS.

Informasjonsfilm om SRS

Hvorfor obligatorisk SRS?

SRS er grundig utredet og utprøvd over lang tid i statlige virksomheter. Etter en vurdering bestilt av Finansdepartementet, anbefalte DFØ at SRS gjøres obligatorisk. Tilrådingen er begrunnet med at et regnskap etter SRS gir best grunnlag for å vurdere om ressursbruken er effektiv i den enkelte virksomhet, og at kostnadene ved å føre og utarbeide et regnskap etter SRS er redusert og nytten økt.

Finansdepartementet har på denne bakgrunn fastsatt at de statlige regnskapsstandardene (SRS) skal være obligatorisk. Når alle virksomhetene bruker SRS, vil det gi en helhetlig oversikt over regnskapsdata, og øke sammenlignbarheten og transparensen i regnskapene på tvers i staten, blant annet gjennom plattformen «statsregnskapet.no». SRS vil bidra til å gjøre det enklere å analysere effektiv ressursbruk. Standardisering vil også forenkle DFØs tjenesteleveranser og forvaltning.

Les mer om bakgrunnen i orienteringen fra Prop. 1 S (2021-2022) Gul bok (regjeringen.no)

Gjelder alle statlige virksomheter

Obligatorisk SRS vil gjelde for alle statlige virksomheter. Alle bruttobudsjetterte virksomheter skal fortsatt rapportere til statsregnskapet på kapittel og post etter kontantprinsippet. 

Innføring i puljer over fem år

Det er planlagt innføring for fem puljer fra 2022 til 2027 i samarbeid med DFØ, og valg av virksomheter vil skje i dialog med departementene.

En innføringsperiode over fem år gir virksomhetene rom for fleksibel tilpasning til øvrige endringsprosesser og kompetanseutvikling i virksomhetene. En planmessig, puljevis innføring over tid, i samarbeid med DFØ, vil også ha betydning for ressurstilgang og kostnader ved innføringen.

Status for innføringen

I mars 2022 startet innføringen av SRS for første pulje med åtte virksomheter. Disse virksomhetene gikk over til å føre periodisert regnskap i henhold til SRS fra regnskapsåret 2023.

DFØ har startet dialogen med de virksomhetene som skal over til nytt føringsprinsipp fra regnskapsåret 2024. Det er totalt 33 virksomheter i denne puljen, der noen vil starte innføringsløpet høsten 2022, mens hoveddelen av virksomhetene vil starte i mars 2023.

Figuren viser en overordnet tidsplan for innføring av SRS for første pulje.

Bistand fra DFØ

DFØ vil bistå virksomheter som skal ta i bruk SRS i innføringsperioden, blant annet med veiledning og kompetansetiltak.

Opplæring vil bli gitt tilknyttet de statlige regnskapsstandardene, åpningsbalanse og endrede rutiner knyttet til økonomisystemet. Det vil i tillegg bli tilbud om temasamlinger på styring.

Vi har allerede mye veiledning på nettsidene våre om bruk av de statlige regnskapsstandardene, både når det gjelder regelverk, maler, rutiner og eksempler.

Oppdatert: 28. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord