Månedlige rapporter fra statsregnskapet

Tallene fra statsregnskapet blir publisert hver måned. Rapportene tar for seg utgiftene og inntektene til staten, i tillegg til bevilgningshistorikken (endringer som er gjort på budsjettposter gjennom året).

Oppdatert

Hver måned blir det publisert rapporter fra statens bevilgningsregnskap. Statens utgifter og inntekter presenteres slik de stilles opp i den årlige meldingen om statsregnskapet (Meld. St. 3). Den følger kapittel- og postinndelingen som Stortinget har vedtatt i statsbudsjettet. Tallene er lagt ut i Excel-format slik at det er lett å bearbeide dem.

Bevilgningshistorikk legges ut månedlig og viser stortingsvedtakene som ligger til grunn for bevilgningene på kapittel og post i rapportene ovenfor. Statsbudsjettet vedtas samlet for et år av gangen, mens utgifter og inntekter ikke nødvendigvis fordeler seg jevnt over året.

Fra november-regnskapet i 2015 er det publisert rådata med regnskapsinformasjon etter artskontoplanen i maskinlesbart format. Dette gir bedre grunnlag for å sammenlikne regnskapsinformasjon mellom statlige virksomheter og over tid, og grunnlag for å analysere og sammenstille tall for staten sett under ett. Statsbudsjettet inneholder ikke detaljer på artsnivå og tall for budsjett er derfor ikke med i dette uttrekket. Rådatauttrekket inneholder data tilgjengeliggjort av Direktoratet for økonomistyring under Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Merk at tallene for månedene til og med november er foreløpige. Tall for desember vil være basert på bekreftede tall fra departementene og skal være fullstendige.

Tallene skal som hovedregel foreligge første virkedag i måneden etter rapporteringsfristen til statsregnskapet. For publisering av regnskapet per 31. desember er det forutsatt at denne skal skje på basis av et bevilgningsregnskap som er bekreftet av departementene, og som ligger til grunn for forklaringene til Riksrevisjonen. Normalt innebærer dette publisering første virkedag i mars.

Spørsmål om innholdet i rapportene skal rettes til fagdepartementet som er ansvarlige for innholdet i rapportene.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
  • Hanne Markussen: 915 71 339
  • Hans Mjøen: 932 42 768
  • Nasrin N. Sharif: 473 68 960
  • Kristin Hjertholm: 926 16 585
Fant du det du lette etter?