Tolkningsuttalelse om forskuddsbetaling innenfor et budsjettår

Uttalelsen gjelder om det er adgang til å foreta forskuddsbetaling innenfor et budsjettår. Den henviser til bestemmelsene punkt 3.7.3.1, og 5.3.5.2, samt bevilgningsreglementet § 3).

Tolkningsuttalelse fra DFØ av 20. januar 2010 
Mottaker: Statistisk sentralbyrå
Publisert: 15. februar 2017  

Vår tilbakemelding er knyttet til bevilgningsreglementet og reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser om økonomistyring i staten (”bestemmelsene”). I vår tilbakemelding har vi ikke vurdert hvordan dette skal behandles i regnskapet.

Bevilgningsreglementet, reglement for økonomistyring i staten og bestemmelsene inneholder ikke noe eksplisitt forbud mot forskuddsbetaling ved anskaffelser i staten, i form av egne krav eller bestemmelser. Bevilgningene fra Stortinget gis etter de prinsipper som er nedfelt i blant annet § 3 i bevilgningsreglementet om ettårs- og kontantprinsippet. Med utgangspunkt i disse prinsippene er det lagt til grunn en forståelse om at bevilgning, bestilling, leveranse og betaling skjer i samme budsjettår. Det innebærer ikke at forskuddsbetalinger ­– dvs. at betaling skjer før tidspunktet for leveranse – innenfor samme budsjettår kan sies å være i strid med prinsippene.

Det følger imidlertid av bestemmelsene punkt 5.3.5.2 om transaksjonskontroller at:

Alle utgifter skal være attestert før utbetaling kan finne sted. Den som attesterer, skal påse at nødvendige attestasjonskontroller er utført og ved det bekrefte at utbetalingen skjer på korrekt grunnlag. Følgende attestasjonskontroller skal utføres ved anskaffelser:

(…)

c) varemottak eller tjenesteleveranse mot fakturaen, for å sikre at bestilt vare eller tjeneste er mottatt i samsvar med de spesifikasjoner som er bestilt. Ved kjøp av tjenester, skal det kontrolleres at tjenesten er utført i samsvar med avtale, og at resultatet er tilfredsstillende

Videre er det punkt 3.7.3.1 i bestemmelsene nedfelt at:

Alle utbetalinger skal foretas til rett tid og kredittid skal utnyttes.

Bestemmelsene om kontroll av leveranse før betaling finner sted og at betalingen skal skje slik at kredittid utnyttes, må tolkes slik at betaling normalt ikke skal skje før levering har funnet sted.

For en del type anskaffelser kan det være vanlig å avtale at delbetalinger kan gjøres. Det bør imidlertid være basert på økonomisk forsvarlighet (jf. punkt 2.5.2.1 i bestemmelsene), og bare skje i den utstrekning og på de vilkår det er vanlig i de forretningsforhold det gjelder, og være ut fra forretningsmessige eller avtalemessige forhold for staten. Eksempelvis kan det for større anskaffelser med lang leveringstid være aktuelt å foreta delbetalinger og det kan også være slik at levering skjer jevnlig med avtale om at oppgjøret skjer ved akonto betalinger.

Kjøp av utstyr og materiell (med tilhørende avtaler) må selvfølgelig også være i samsvar med de formelle rammene som er knyttet til bevilgningsvedtaket, jf. §§ 5 og 10 i bevilgningsreglementet om bevilgningsvedtak og disponering av gitte bevilgninger.

Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.