Krav til internrevisjon i statlige virksomheter

Krav til bruk av internrevisjon i statlige virksomheter er fastsatt av Finansdepartementet i kapittel 2 i Bestemmelser om økonomistyring i staten og nærmere beskrevet i Rundskriv R-117.

Om kravene

Kravene omfatter:

  • at alle forvaltningsorgan med inntekter eller utgifter over 300 millioner skal vurdere om de bør bruke internrevisjon (se kapittel 4 i R-117).
  • en innretning for de virksomhetene som har etablert eller skal etablere internrevisjon. Kravet om innretning omfatter krav til organisering, kompetanse og revisjonsplaner, bruk av anerkjente standarder og informasjon fra virksomheten (se kapittel 5 i R-117).

Bakgrunn og formål med kravene

Finansdepartementet varslet i kapittel 9 i Gul bok 2014 (Prop. 1 S for 2013-2014) at de ville utrede bruk av internrevisjon i statsforvaltningen. Utredningen om internrevisjon ble startet blant annet på bakgrunn av at flere statlige virksomheter allerede brukte internrevisjon, men det var ingen fastsatte kriterier for hvilke virksomheter som burde ta i bruk internrevisjon. Internrevisjon er heller ikke omtalt i økonomiregelverket for staten.

Til forskjell fra mange andre OECD-land praktiserte ikke Norge at Riksrevisjonen bygget på allerede utført arbeid fra internrevisjonen. Bruk av internrevisjon i staten er blitt tatt opp av både Stortinget, og internasjonale organisasjoner som IMF. OECD har anbefalt Norge å vurdere mer utstrakt bruk av internrevisjon i staten.

Finansdepartementet opprettet en arbeidsgruppe for å utrede spørsmålet, og de leverte rapporten sin i juni 2014. Rapporten var på høring høsten 2014, med uttalelser fra departementene og underliggende virksomheter, Riksrevisjonen, Norges Interne Revisorers Forening og Den norske Revisorforening.

På dette grunnlaget fastsatte Finansdepartementet i rundskriv R-117 retningslinjer for internrevisjon i statlige virksomheter.

Formålet med de nye kravene er:

  • å etablere mer forutsigbare rammer for internrevisjon i staten
  • og tilrettelegge for økt bruk av internrevisjon
  • legge til rette for at Riksrevisjonen kan basere seg på internrevisjonens arbeid så lenge internrevisjonen følger anerkjente standarder for internrevisjon og kravene i R-117.

Her finner du en oversikt over statlige virksomheter som bruker internrevisjon, og hvilken modell de har tatt i bruk for organiseringen av den.

Oppdatert: 26. april 2022

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til styring [at] dfo.no.

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord