Utarbeide note A i årsregnskapet

Note A heter Forklaring av samlet tildeling, og skal forklare samlede utgiftsbevilgninger som virksomheten har fått stilt til disposisjon i regnskapsåret. Samlet tildeling kan omfatte tildelinger av midler i tildelingsbrev både fra eget og andre departementer.

Oppdatert

Hvem skal utarbeide note A

Noten skal utarbeides av bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter.

For nettobudsjetterte virksomheter er det ikke krav om å utarbeide note A, men kolonnen samlet tildeling i oppstillingen av bevilgningsrapporteringen skal vise tildelinger, spesifisert på kapittel og post.

Innhold i note A

Noten skal bestå av:

  • Overføring fra forrige regnskapsår
  • Årets tildeling fra overordnet departement
  • Tildelingsbrev fra andre departement

Belastningsfullmakter virksomheten har mottatt skal ikke vises i note A, men skal inngå i oppstillingen av bevilgningsrapporteringen.

Navn på dokumenter som viser disponering av midler

Finansdepartementets rundskriv R-111 inneholder retningslinjer for hvordan virksomheter skal gis adgang til å disponere bevilgninger. Når et departement tildeler sine underordnede virksomheter budsjettfullmakter, skal dette skje ved tildelingsbrev. Tildelingsbrev kan også benyttes dersom et departement tildeler midler til en virksomhet under et annet departement.
Belastningsfullmakter skal brukes når budsjettfullmakter ikke kan tildeles ved delegering. Det skal for eksempel brukes belastningsfullmakt når en virksomhet ønsker å gi en annen underliggende virksomhet en budsjettfullmakt.

Dersom dokumentene har andre navn enn i tildelingsbrev eller belastningsfullmakt, bør departementet eller virksomheten som oversender dokumentet anmodes om at begrepsbruken tilpasses rundskriv R-111.

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?