Samfunnsøkonomiske analyser

Ny veileder gjør samfunnsøkonomiske analyser enklere

Hvilket samfunnsproblem skal egentlig løses og hvilke tiltak kan løse det? Hvilke positive og negative effekter forventer vi at tiltakene har – og for hvem? Dette er blant spørsmålene en samfunnsøkonomisk analyse skal bidra til å belyse. Med vår nye veileder ønsker DFØ å styrke arbeidet med slike analyser.

En effektiv ressursbruk hviler på gode beslutningsgrunnlag. Noen ganger kan man få inntrykk av at vurderinger av samfunnsøkonomisk lønnsomhet er en litt blårussaktig tilnærming til prioritering av fellesskapets ressurser. Men for de som skal ta beslutninger, er det viktig å vite hva som er nytten for samfunnet av ulike tiltak – sett opp mot kostnadene. 

Den opplagte kostnaden er ofte penger og arbeidskraft. Det er viktig nok, for når vi prioriterer noe, velger vi samtidig bort noe annet. Men en samfunnsøkonomisk analyse belyser også andre kostnader for samfunnet, som ødeleggelse av natur eller utilsiktede virkninger for berørte grupper. Ikke minst av hensyn til de mest sårbare i samfunnet er dette er viktig. Det er ofte de som taper hvis sterke særinteresser får gjennomslag for sine krav.  

Det er dermed all grunn til å heie på gode samfunnsøkonomiske analyser! Samtidig opplever mange at slike analyser er krevende å gjennomføre, og at det er vanskelig å sette av nok tid og ressurser til arbeidet. Dette understøttes av DFØs analyser som viser at kvaliteten på utredninger av statlige tiltak ofte er for lav, og at samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres i for liten grad.   

Den nye veilederen til DFØ vil forhåpentligvis gjøre arbeidet enklere. Vi har blant annet lagt vekt på en mer praktisk tilnærming enn tidligere, med konkrete eksempler, tips og beskrivelser av vanlige fallgruver. Problembeskrivelsen og vurderingen av virkninger er viet særskilt oppmerksomhet, for dette er ofte de vanskeligste delene av arbeidet. 

Mange departementer og virksomheter bestiller samfunnsøkonomiske analyser av eksterne fagmiljøer, og veilederen skal også gjøre arbeidet med bestillinger enklere. Vi gir blant annet råd om hvordan man kan lage gode mandater. Et sentralt budskap er at politiske føringer ikke skal stå i veien for brede mandat der alternative tiltak utredes. Hvis man bare utreder ett tiltak, vet man jo strengt talt ikke om man har funnet den beste løsningen på problemet som skal løses.  

Ledere i staten har en nøkkelrolle i å sørge for gode beslutningsgrunnlag. Det er spesielt tre hovedoppgaver som er fremhevet i veilederen.  Sørge for gode bestillinger, enten analysen skal gjøres internt eller eksternt. Sørge for kvalitetssikring i etterkant. Og sørge for at resultatene og de faglige anbefalingene presenteres på en balansert og helhetlig måte til dem som skal ta den endelige beslutningen.   

Veilederen er utviklet i nær dialog med departementer, statlige virksomheter, konsulentselskap og akademia. En stor takk til alle som har bidratt! Jeg håper veilederen blir et nyttig verktøy - og at den bidrar til flere og bedre samfunnsøkonomiske analyser. 

Oppdatert: 12. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.